Inspel till framtida marknadsdesign av FCR och FRR

Svenska kraftnät uppmanade aktörer att komma med inspel om de framtida marknadsreglerna för FCR och FFR. Återkoppling önskades via e-post senast den 7 mars 2021.

Svenska kraftnät hade en öppen konsultation för marknadens aktörer om framtida marknadsregler för Frekvenshållningsreserv (Frequency Containment Reserve, FCR) och Snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FRR).

Syftet var att ge aktörerna möjlighet att på ett tidigt stadium delge sin bild. Återkopplingen kommer sedan att ingå i underlaget för den fortsatta utvecklingen.

Observera att detta inte var en del av konsultationen om de tekniska kraven för FCR, utan en separat process.

Svarsdokumentet (engelska, nytt fönster, 220 kB). (.docx) Ladda ner

Kontakt

Frågor till Svenska kraftnät besvaras via mejl av Jakob Helbrink: jakob.helbrink@svk.se, eller Joakim Salqvist: Joakim.salqvist@svk.se.

Mer information

Läs mer om stödtjänster

Läs nyhet på om de tekniska kraven för FCR.

Granskad