Anvisningar vid arbeten vid elanläggning

När arbete utförs i, under, eller i närhet till Svenska kraftnäts elanläggning (inom station eller ledningsgata) gäller särskilda regler som bestämts av Svenska kraftnät.

Anvisningarna är framtagna med tanke på de särskilda risker som råder vid arbete i anslutning till direktjordade nät (transmissionsnätet). Det är mycket viktigt att alla som på något sätt arbetar vid våra ledningar följer ESA, TR13-03-02 samt nedanstående anvisningar.

Dessa anvisningar gäller vid alla former av arbetsuppgifter, oavsett om ni etablerar en arbetsplats, arbetar på den elektriska anläggningen, eller utför andra uppdrag i elanläggningens närhet.

Du som utför uppdrag i eller vid station eller kraftledning (luftledning eller kabel) ska vara

 • kompetent för uppgiften
 • ha erfarenhet av att arbeta där elektricitet är en risk
 • ha någon form av ESA-utbildning.
 • ESA Industri och Installation (vid elarbete i elanläggningar i kontor eller förråd)

Beroende på arbetsuppgift ska alla personer ha någon av följande ESA-utbildningar:

 • ESA Fackkunnig (Grund+Arbete)
 • ESA Instruerad Person
 • ESA Röjning i ledningsgata – Skog.

Om ESA-utbildning saknas ska arbetet ske under överinseende av person som är ESA fackkunnig. Mer om dessa krav kan läsas (länk till utbildning)

Det här behöver du förhålla dig till

Vid etablering

 • Uppställning av maskiner, fordon, bodar, upplag etcetera ska ske utanför försiktighetszonen, det vill säga minst 10 meter från en kraftledning. Parkeringsplats för fordon får anläggas efter samråd med Svenska kraftnät. Lossning och lastning av materiel får inte utföras så att elektriska risker skapas. Upplag av brännbara material bör heller inte förvaras i ledningen närhet.
 • Bodar och förråd som är placerade utanför men i anslutning till stationsområde får inte anslutas till stationens lågspänningsnät. Anslutning ska företrädesvis göras till lokalt elnät. Om anslutning av praktiska skäl inte kan göras till lokalt elnät måste uppställningsplatsen skyddas av jordlinenät som är anslutet till stationen jordlinenät. Sådana åtgärder ska i förväg godkännas av Svenska kraftnät.
 • Avståndet mellan upplag för brandfarlig vara och närmaste elektrisk anläggningsdel får inte understiga 60 meter för 400 kV eller 45 meter för 220 kV. För explosiv vara gäller alltid minst 100 meter mellan elektrisk anläggningsdel och upplag.
 • Belysningsmaster eller flaggstänger, får inte placeras så nära en elektrisk anläggningsdel att de kan komma i kontakt med anläggningsdelen om de faller. Underhåll ska kunna göras utan att riskera att komma inom säkerhetsavstånd.
 • För regler vid anläggning och anslutning av fast telefoni med koppartrådsnät hänvisar vi till Telestörningsnämndens meddelande 21 (pdf, 7,5 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster
 • Rörledningssystem för VA ska utföras av icke metalliska material.
 • Stängsel av elektriskt ledande material får inte placeras parallellt med Svenska kraftnäts luftledning närmare än 20 meter mätt från ledningens yttersta faslina. Stängsel ska jordas för att undvika elektrisk uppladdning. Om stängel av elektriskt ledande material är placerat på en längre sträcka än 50 meter parallellt med luftledningen skall stängslet sektioneras i sektioner om 50 m. (sektionerna kan utföras enligt förslag i figur 1) Vid korsning under luftledningen skall korsningen ske så vinkelrätt som möjligt mot luftledningens faslinor.
  Stängsel får inte anslutas till befintligt stationsstängsel eller till luftledningsstolpe.
 • Om arbete ska göras under eller nära en kraftledning får det vertikala minimiavståndet mellan faslina och till exempel en maskindel vara 5,5 meter. I sidled gäller 6,5 meter vid en 400 kV ledning. Motsvarande avstånd vid 220 kV är i vertikalled 4 meter och i sidled 6 meter.

Vid utförande av arbete

 • Maskiner som till exempel grävmaskin ska vara spärrbara om de används i närheten av en elektrisk anläggningsdel. Maskinen ska vara ansluten till jordtag eller jordspett.
 • Kranar får inte ställas upp så att kranarm eller last avsiktligt eller oavsiktligt kan komma inom säkerhetsavståndet från ledningens faslina. Rundsvängande kranar ska placeras eller spärras så att den inte kan komma innanför säkerhetsavståndet. Vid planering av kranplacering eller annan hög konstruktion gäller att säkerhetsavståndet från lednings ytterfas till konstruktionen ska vara konstruktionens maximala höjd plus tio meter. Säkerhetsavståndet ska alltid hålls under hela arbetet. Kran ska vara ansluten till jordtag eller jordspett.
 • Marknivå får inte förändras vid stolpar eller stag om detta inte i förväg är godkänt av Svenska kraftnät. Vägar som korsar eller går parallellt i närheten av ledningen får inte anläggas förrän höjdberäkningar har gjorts och godkänts av Svenska kraftnät.
 • Vid schaktning eller grävning under eller i närhet av luftledningen, krävs försiktighet eftersom Svenska kraftnäts luftledningar har en blank markledare nedgrävd på 0,5 – 1 m djup längs ledningen. Denna markledare ingår som en viktig del av ledningens säkerhetskonstruktion. Över berg kan denna lina ibland ligga synlig.  Om markledaren grävs av eller skadas ska den repareras av ett elinstallationsföretag. Reparationsarbetet ska utföras i enlighet med ESA och risken för farlig  potential ska ingå i riskhanteringen.
 • Sprängning i närheten av Svenska kraftnäts luftledning måste utföras med största försiktighet så att de elektriska anläggningarnas konstruktioner inte skadas av vibrationer eller stensprut. Sprängning inom 100 meter ska planeras i enlighet med TR13-03-02. Inom ett avstånd av 50 meter från Svenska kraftnäts elanläggningar ska icke-elektriska tänd-system användas eftersom de inte initieras av elektriska fält.

Vid arbeten nära markförlagda kablar

För arbeten och etablering vid markförlagda kablar se "Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet" (pdf, 1 MB, nytt fönster). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapportering vid elektrisk olycka eller tillbud

Om elektricitet varit inblandad i orsaken till en olycka eller tillbud ska händelsen rapporteras. Alla arbetsplatsolyckor och allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Däremot är det frivilligt om du som arbetsgivare vill anmäla olyckan eller allvarliga tillbud till Elsäkerhetsverket.

Som uppdragstagare åt Svenska kraftnät är du skyldig att snarast efter händelsen informera Svenska kraftnät om det inträffade (telefon: 010-475 80 00). Svenska kraftnät är därefter skyldig att anmäla flertalet elolyckor och allvarliga tillbud till
Elsäkerhetsverket.

I begreppet elolycka innefattas både skada på person och egendom. Ett elektriskt tillbud innebär att en skada varit nära att uppstå på person eller egendom. Till skillnad mot rapportering av arbetsmiljöhändelser innefattar rapportering av elsäkerhetshändelser även om allmänhet eller dess egendom blivit inblandad.

Elolyckor som drabbar personer kan ibland uppfattas som lindriga. Men dessa händelser kan i efterhand ge svåra skador. Därför ska du alltid direkt efter en elektrisk olycka uppsöka läkarvård. Finns det möjlighet ska du undvika att köra själv.

Vid allvarliga symtom kontakta omedelbart 112.

Reducera risker för elektriskt olyckor och tillbud genom riskhantering

Arbetsgivaren är alltid skyldig att i förväg skriftligt planera och riskhantera (Risk-P) det kommande arbetet. Högspänning är alltid en allvarlig risk och ska alltid ingå oavsett om man arbetar på den elektriska anläggningen eller i elanläggningens närhet.

Om arbetsgivaren i detta skede kommer fram till att det finns risk att under arbetet komma inom säkerhetsavstånd ska arbetet betraktas som ett elektriskt arbete. Arbetet ska då riskhanteras och utföras i enlighet med ESA-arbetsmetoder.

Om det blir ett elektriskt överslag kopplas kraftledningen omedelbart bort. Normalt tas ledningen snabbt i drift igen vid ett sådant fel. Detta görs automatiskt inom en sekund.

Efter en minut sker ytterligare en automatisk tillkoppling. Det innebär att en person (eller maskin) som genom en olycklig händelse kommit för nära en elektrisk ledare kommer att drabbas tre gånger av den elektriska strömmen.

Om arbetet exempelvis planerats att utföras som ett Arbete Nära Spänning (ANS) hade istället återinkopplingsautomatiker (åi) ställs av och misstaget hade inneburit att endast ett överslag hade uppstått.

Det är därför viktigt att redan från början göra rätt planering och riskbedömning så att man väljer rätt ESA-metodik för det tänkta arbetet. Rätt metodik innebär också att rätt säkerhetsåtgärder vidtas av alla inblandade parter. Så skapar vi gemensamt en elsäker arbetsplats.

Om ett elektriskt överslag sker till maskin

Om utrustning eller last kommer i beröring med ledning, tänk på att det är säkrare i maskinen än utanför. Försök i första hand köra undan maskinen. Går det inte att flytta maskinen, eller om maskinen börjar brinna, ska maskinföraren hoppa ur hytten, alternativt klättra så långt ned på stegen som det är möjligt och därefter hoppa ur hytten. Maskinföraren får inte klättra så att denne har kontakt med både maskin och mark samtidigt.

Hoppa därefter jämfota eller gå med "myrsteg" minst 20 meter bort från maskinen. Meddela därefter omedelbart Svenska kraftnät. Gå inte tillbaka till maskinen eftersom det kan vara livsfarligt. Bevaka platsen på avstånd tills du får information från Svenska kraftnät att det inte längre finns någon elektrisk risk.

I samband med överslag till maskin kan det uppstå så kallad stegspänning runt maskinen. Stegspänning innebär att marken kommer att spänningssättas upp till ett avstånd av 20 meter från maskinen. Personer som befinner sig på marken inom detta avstånd utsätts alltså för uppenbar livsfara.

Granskad