Utbildningskrav elsäkerhet

Här får du information om vilka utbildningskrav vi kräver för elsäkerhet.

 • Personer som på Svenska kraftnäts uppdrag utför arbetsuppgifter på eller i nära anslutning till Svenska kraftnäts elektriska anläggningsdelar ska vara kompetenta för arbetsuppgiften.
 • De ska också vara utbildade om innebörden och konsekvenserna av den elektriska faran, samt hur de kan undvika denna.

Svenska kraftnäts krav för detta ändamål är ESA-utbildning. ESA-utbildning ska kunna verifieras med ESA-intyg som inte får vara äldre än tre (3) år. ESA-Intyg ska vara utfärdade av lärare godkända av Energiföretagen Sverige, eller genom Energiföretagen Sveriges webbutbildning.

Även personer med arbetsuppgifter som leder, planerar eller riskhanterar dessa arbeten ska ha motsvarande utbildning.

Inom elsäkerhetsområdet finns tre utbildningsnivåer:

 • elektriskt fackkunniga
 • elektriskt instruerade
 • lekmän.

Det är entreprenörens ansvar att se till att eventuella underleverantörer har nödvändig ESA-utbildning samt att eventuella tillträdesbevis är kvitterade. Personal som inte uppfyller denna utbildningsnivå ska arbeta under överinseende av ESA-utbildad person.

Det är viktigt att påpeka att ESA-intyg ska kunna uppvisas innan personalen ges tillträde till arbetsplatsen.

Definition av tre olika elsäkerhetstekniska arbetstillfällen

I eller på elektrisk anläggning

I en elektrisk anläggning betyder att man arbetar inom ett stationsområde (driftrum). På en elektrisk anläggning innebär det att man bokstavligt arbetar direkt på den elektriska stations- eller ledningsanläggningen eller inom dess riskområde.

Nära elektrisk anläggning

Nära innebär att du arbetar inom angivna säkerhetsavstånd, eller att arbetsuppgiften innebär att du av misstag kan komma inom säkerhetsavståndet.

Invid elektrisk anläggning 

Invid innebär att du arbetar inom ledningsgatan.

Kompetenskrav för arbete i, på eller nära Svenska kraftnäts elanläggningar

 • genomgått utbildningen ESA Fackkunnig (Grund + Arbete).
 • kunskap om lokala tillträdesregler, anläggningsspecifika eller lokala anvisningar, samt vilka elektriska riskkällor som finns för angiven elektrisk anläggning.

OBS! För HVDC-anläggningar gäller särskilda utbildningskrav för var aktuell anläggning.

Kompetenskrav för icke elektriska arbeten inom driftrum eller invid en ledningsanläggning

 • genomgått utbildningen ESA Instruerad person.
 • signerat ESA Överenskommelse om tillträde i samband med genomgång av allmänna säkerhetsbestämmelser, lokala tillträdesregler, anläggningsspecifika eller lokala anvisningar. Kunskap om andra elektriska eller icke elektriska riskkällor som finns för angiven anläggning.

Kompetenskrav för röjningsarbete i ledningsgata

 • genomgått utbildningenESA Röjning i ledningsgata - Skog.
 • signerat ESA Överenskommelse om tillträde med genomgång av allmänna säkerhetsbestämmelser, lokala tillträdesregler, i samband med uppstart av en avtalsperiod, alternativt inför varje specifikt arbete.

Lekmän behöver utföra smärre och/eller kortvariga arbeten inom driftrum eller vid ledningsanläggning

 • får endast arbeta under överinseende av elektrisk fackkunnig som inför uppdraget ska ge;
 • information om elfaran samt genomgång av lokala tillträdesregler, anläggningsspecifika eller lokala anvisningar, samt vilka elektriska eller icke elektriska riskkällor som finns för angiven anläggning, samt avgränsningar.

Ålderskrav

Person under 18 år får inte ges tillträde till stationsanläggning/driftrum, förutom följande undantag

 • då uppgiften ingår i handledarledd praktik som del i gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbete med elektrisk starkströmsanläggning
 • då uppgiften utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbete med elektrisk starkströmsanläggning
 • studiebesök under överinseende av fackkunnig personal utsedd av elan-läggningsansvarig.

SABA cloud och utbildningssidan för entreprenörer. Öppnas i nytt fönster

Granskad