Förbudslista kemikalier

Med förbjudna ämnen menas sådana ämnen som inte får förekomma i produkter som används eller köps in av beställaren eller till beställarens verksamhet. Med begränsade ämnen avses sådana som enbart får förekomma i vissa användningsområden. För begränsade ämnen ska aktivt arbete ske för att hitta alternativ utan dessa ämnen.

Kraven i Svenska kraftnäts förbudslista är kopplade till kemikalier som
används inom Svenska kraftnäts verksamhet. Kraven gäller vid genomförande av bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten, förrådsverksamhet, konsulttjänster inom planering och projektering samt andra likartade uppdrag.

Kraven gäller även för produkter och utrustning som levereras till Svenska kraftnät.

Teknisk riktlinjer TR13-04-02: Svenska kraftnäts förbudslista för kemikalier (pdf, 533 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Lista över förbjudna ämnen
Ämne CAS Exempel på användning  Risk
Akrylamid 79-06-01 Byggplastprodukter CMR
Antracen 120-12-7 Träskyddsbehandling PBT
Arsenik och dess föreningar Samtliga Träskyddsmedel, bekämpningsmedel, metall i legeringar CMR
Bisfenol A 80-05-7 Stabilisering, bindemedel i plaster Hormonstörande 
Borsyra

10043–35-3,

11113–50-1

Flamskyddsmedel, antiseptisk förmåga CMR
Ftalater
Bensylbutylftalat (BBP)
Dibutylftalat (DBP)
Di(2-etylhexyl)ftlatat
(DEHP)
Diisobutylftalat (DIBP)
85-68-7,
84-74-2,
117-81-7
84-69-5
Mjukgörare i plastprodukter, lim, tätningsmedel. CMR
2,2'-dichloro-4,4'-
methylenedianiline
(MOCA)
101-14-4 Härdare/vulkningsmedel i hartser och polymerer vid till exempel plast och gummitillverkning.  CMR
Hexabromcyklodo-dekan (HBCDD) 25637–99-4,
3194-55-6,
134237-51-7,
134237-50-6,
134237-52-8
Flamskyddsmedel i elektronik med mera. CMR
Hexaklorbensen (HCB) 118-74-1 Bekämpningsmedel. CMR
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) Flera exempel 85535–84-8 Förekommer i färger och fogmassor, kyl- och smörjmedel, plast och gummi, tätningsmedel, skäroljor, skärvätskor. PBT
Natriumborater 1303-96-4,
12179–04-3,
1330-43-4
Träskyddsmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, rengöringsmedel med mera. CMR
Nonylfenol

Samtliga, exempel
25154-52-3,
104-40-5,
90481-04-2,
84852-15-3

Ytaktiv agens. Hormonstörande
Nonylfenoletoxilater

Samtliga,
exempel
26027-38-3,
9016-45-9,
27087-87-0,
37205-87-1,
68412-54-4

Ytaktiv agens, korrosionshämmare. Hormonstörande
Organiska fosfater
- Tri (2-kloroetyl) fosfat (TCEP)
115-96-8 Additivt flamskyddsmedel till plast. Flamskyddade färger lacker, plast och limmer. Miljöfara
Pentaklorfenol (PCP) 87-86-5,
131-52-2
Ytbehandling och impregnering av trä. CMR
Perfluorerade ämnen
- Perfluoroktylkarboxylat  (PFOA)
- Perfluoroktylsulfonat (PFOS)
Alla perfluorokarboxylater  med
kolkedjor längre än 6 kol (C6)
Impregneringsmedel, polishers, brandsläckningsskum, färg, tätningslister. Miljöfara, CMR
Polybromerade difenyletrar (PBDE) Samtliga, exempel
1163-19-5,
32534–81-9,
32536–52-0
Flamskyddsmedel i plast och textilier. Miljöfara
Tennorganiska föreningar Samtliga Träskyddsmedel, tätningsmedel, lim, fogmassor och lacker CMR, Miljöfara
Klorfluorkarboner (CFC) Samtliga Köldmedier i kylanläggningar Miljöfara
Dinitrotoluen Samtliga, ex
25321-14-6,
121-14-2,
606-20-2
Finns i plast och gummi, i sprängämnen. CMR
Glykoletrar
2-Etoxietanol
2-Metoxietanol
2-Etoxietylacetat
2-Metoxietylacetat
110-80-5,
109-86-4,
111-15-9,
110-49-6
Färg, lim, rengöring med mera CMR
Halonföreningar
Halon 1211
Halon 1301
Halon 2402

353-59-3,
75-63-8,
124-73-2

Brandsläckningsutrustning Miljöfara
Klorfluorkolväten (HCFC) Samtliga Lösningsmedel, skumningsmedel Miljöfara
Lista över begränsade ämnen
Ämne CAS Tillåtna användningsområden Risk
Antracenolja 90640–80-5,
90640–81-6,
91995–15-2
Kreosot för impregnering av sliprar och stolpar,
Bitumen för asfaltsbeläggning.
CMR, PBT
Bensen 71-43-2 Drivmedel miljöklass 1 får innehålla halter av ämnet enligt Drivmedelslag 2011:319. CMR
Benso(a)pyren 50-32-8

Kreosotsliprar och stolpar,
Asfaltsbeläggning.

CMR
Bly och dess föreningar Samtliga Enligt direktiv 2011/65/EU och direktiv 2006/66/EG,
Sprängkapslar.
CMR, Miljöfara
Kadmium och dess föreningar Samtliga Enligt direktiv 2011/65/EU och direktiv 2006/66/EG. CMR, Miljöfara
Krom (VI) föreningar Samtliga Enligt direktiv 2011/65/EU. CMR, Miljöfara
Kvicksilver och dess föreningar Samtliga Enligt direktiv 2011/65/EU. Toxisk, Miljöfara
Granskad