När ska omkontroll göras?

Omkontroll görs vart femte år för säkerhetsklass 1 och 2. FRK kommer då kontakta företagets registerkontrollfunktion för att initiera detta. Omkontroll ska även göras om man har en befattning som är inplacerad i säkerhetsklass 1 och 2 och civilstatus förändras.

För utländska medborgare som fått svenskt medborgarskap meddelas detta FRK separat. Detsamma gäller för personer som fått svenskt person-/samordningsnummer sedan registerkontrollen påbörjades.

Om en person byter till en befattning som är inplacerad i en annan säkerhetsklass ska en ny registerkontroll genomföras.