Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Säkerhet­sskyddad upphandling med säkerhetssky­ddsavtal (SUA)

Sedan första 1 april ska verksamhetsutövare teckna säkerhetsskyddsavtal om de upphandlar leverantörer som får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån konfidentiell eller högre, eller säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Ett säkerhetsskyddsavtal ska säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthålls på samma nivå hos leverantören som hos verksamhetsutövaren. För enskilda verksamhetsutövare innebär begreppet upphandling i detta sammanhang situationer där de ingår avtal om varor, tjänster eller entreprenader.

Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Den kan delas in i olika kategorier efter konsekvens och bäring på Sveriges säkerhet, mer information finns i bilagan till Säkerhetspolisens föreskrift PMFS 2019:2. Även Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i olika nivåer beroende på den potentiella skadan för Sveriges säkerhet.

Processen för en SUA

Analys

Inför ett tecknande av ett affärsavtal med en leverantör ska en säkerhetsskyddsanalys göras som tydliggör om det uppdraget innefattar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiellt eller högre, eller om tillträde till säkerhetskänslig verksamhet kommer att ingå i uppdraget eller inköpet av vara eller tjänst.

Analysen ska kunna svara på dessa frågeställningar:

 • VAD ska skyddas?
 • MOT vad ska det skyddas?
 • HUR ska det skyddas?

Avsikt

Efter att analysen är gjord ska en säkerhetsskyddsplan upprättas av verksamhetsutövaren, som visar hur säkerhetsskyddet ska utformas för uppdraget eller inköpet av varan eller tjänsten.

Avsikten att teckna ett säkerhetsskyddsavtal med en leverantör om varor, tjänster eller en byggentreprenad ska skickas in till Svenska kraftnät på anvisad blankett, innan affärsavtalet har tecknats med tilltänkt leverantör.  Om uppdraget innebär att nya befattningar eller roller behöver placeras i säkerhetsklass ska ett förslag till inplacering skickas till Svenska kraftnät på anvisad blankett. Blanketten avseende säkerhetsklass bör skickas med rekommenderat brev.

Avtal

Säkerhetsskyddsavtal finns i tre nivåer som bygger på var säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kommer att förvaras eller hanteras. Dessa nivåer gäller även för tillträde till säkerhetskänslig verksamhet.

Verksamhetsutövare ska själva anmäla till Säkerhetspolisen på deras anvisade blankett, att de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal och i vilken nivå med vilket företag. En kopia på denna anmälan ska skickas till Svenska kraftnät. När sedan registerkontroller som tillhör det aktuella uppdraget skickas in till Svenska kraftnät måste de vara ifyllda med den SUA-benämning som tidigare angetts.

Säkerhetskyddsavtal ska inte tecknas för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemligt, utan dessa uppgifter ska skyddas på annat sätt.

Avslut

När säkerhetsskyddsavtalet ska sägas upp ska detta anmälas av verksamhetsutövaren till Säkerhetspolisen, och en kopia på avanmälan ska skickas till Svenska kraftnät. Svenska kraftnät avregistrerar då samtliga registerkontroller som är kopplade mot säkerhetsskyddsavtalet.

Blanketter

Finns att hämta på www.svk.se

 • Avsikt att teckna säkerhetsskyddsavtal
 • Sekretessbevis
 • Information till dig som ska genomgå säkerhetsprövning
 • Bekräftelse på att lämplighetsbedömning är gjord och samtycke är inhämtat
 • Inplacering av personal i säkerhetsklass

Finns att hämta på www.sakerhetspolisen.se

 • Underlag för säkerhetsskyddsavtal
 • Framställan om registerkontroll
 • Bilaga: Särskild personutredning för registerklass 1 och 2

Mallar och vägledning för säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal finns på Säkerhetspolisens hemsida.

 

Granskad