Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Säkerhets­prövning

En säkerhetsprövning ska göras när en person ska anställas eller anlitas för att befatta sig med verksamhet eller ta del av uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism. Säkerhetsprövningen syftar till att bedöma om personen är lämplig för uppgiften samt om denne är lojal och pålitlig.

 • Säkerhetsprövning utförs i samband med att en person ska anställas eller anlitas, antingen personligen eller som representant för ett företag.
 • Anställning får inte ske förrän säkerhetsprövning har slutförts.
 • Det är anställningen eller uppdraget som har en viss säkerhetsklass, inte individen.
 • Den som säkerhetsprövningen avser ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll utförs. Detta samtycke ska dokumenteras hos den som begär registerkontroll.

Säkerhetsprövningen ska grunda sig på personlig kännedom om den som prövas, på uppgifter som kan styrkas med betyg, intyg eller annan dokumentation samt uppgifter som kan framkomma vid registerkontroll och/eller särskild personutredning.

Gällande rätt

Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) innehåller de grundläggande bestämmelserna om säkerhetsprövning.

Säkerhetsskyddslagen (1996:627) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Svenska kraftnät har utfärdat föreskrift om säkerhetsskydd (SvKFS2013:1) (pdf, 39,5 kB, nytt fönster) som gäller för enskilda och juridiska personer som bedriver elförsörjningsverksamhet vilken omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Personlig kännedom

Personlig kännedom grundas på uppgifter som framgår av betyg, intyg och liknande samt på referenser. Uppgifter som framkommer under anställningsintervjun, bland annat om familjeförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, bisysslor, kontakter, intressen, droger, åtal eller domar och personliga egenskaper utgör underlag för personkännedomen.

Registerkontroll

Registerkontroll utförs av Säkerhetspolisen efter begäran från Svenska kraftnät. Registerkontrollen sker genom sökning om personen förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen. För säkerhetsklass 1 och 2 genomförs även en sökning för make/maka/partner/sambo.

Beroende på vilken säkerhetsklass personen ska placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säkerhetspolisen en intervju med den sökande. Det förekommer även att Säkerhetspolisen genomför intervjuer för säkerhetsklass 2.

Om det inte framkommer något som kan föreleda åtgärd vid registerkontrollen redovisar Säkerhetspolisen detta till Svenska kraftnät. Vi meddelar därefter resultatet till personen som ansvarar för anställningen och har begärt registerkontroll.

Om det vid registerkontrollen framkommer uppgifter som redovisas av Säkerhetspolisen på blanketten till Svenska kraftnät kommer dessa att hanteras med kvalificerad sekretess. Uppgifterna vägs mot dem som framkommit genom den allmänna personkännedomen. Att förekomma i något av registren behöver alltså inte betyda att en person inte kan inplaceras i säkerhetsklass eller nekas anställning eller kontrakt, utan varje ärende prövas individuellt av Svenska kraftnät. Det slutgiltiga beslutet fattas av Svenska kraftnäts säkerhetsskyddschef i samråd med säkerhetsskyddschef för verksamheten som anställningen avser.

Vanliga frågor och svar om registerkontroll

Säkerhetsklasser

Anställning eller uppdrag som är av betydelse för rikets säkerhet ska placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsklasserna är tre. Skillnaden beror på i vilken utsträckning den anställde/uppdragstagaren får ta del av hemliga uppgifter.

Anställningar ska placeras i säkerhetsklass enligt följande:

 • Säkerhetsklass 1 om den anställde i stor omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.
 • Säkerhetsklass 2 om den anställde i en omfattning som inte är obetydlig får del av sådana uppgifter som avses i säkerhetsklass 1.
 • Säkerhetsklass 3 om den anställde i övrigt får del av hemliga uppgifter som är av betydelse för rikets säkerhet, om röjandet av uppgifterna kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa.

Regeringen har i särskilt sekretessbelagt beslut (H 96/3558) angivit vilka tjänster inom elförsörjningen som ska inplaceras i säkerhetsklass 1.

De tjänster inom elförsörjningen som enligt föreskrift om säkerhetsskydd (SvKFS2013:1) (pdf, 39,5 kB, nytt fönster) hänförs till säkerhetsklass 2 respektive säkerhetsklass 3 tas upp under de två följande rubrikerna.

Inplacering i säkerhetsklass 2 inom elförsörjningen

Nedanstående befattningar eller annat deltagande i verksamhet inom elförsörjningen ska placeras i säkerhetsklass 2:

 • Säkerhetsskyddschef som i sin tjänsteutövning får del av uppgifter som har betydelse för rikets säkerhet.
 • Verksamhetens chef (VD eller motsvarande) som i sin tjänsteutövning får del av uppgifter som har betydelse för rikets säkerhet.
 • Befattningar vid säkerhetsskyddad upphandling jämlikt 8 § säkerhetsskyddslagen (riksdagens webbplats, nytt fönster) som får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.
 • Befattningar som ingår i elförsörjningens gemensamma krisorganisation.
 • Befattningar som regelmässigt hanterar uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism, till exempel beredskapsplanläggning.
 • Befattningar som får del av uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism vid utredning, utbildning eller övning.
 • Befattningar som utför ej enbart tillfälliga arbeten vid ett flertal sådana anläggningar som förklarats som skyddsobjekt enligt 4 § 4 skyddslagen (2010:305) (riksdagens webbplats, nytt fönster) och som därvid kan få del av uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism.
 • Befattningar som i arbete med IT-system, tele/datakommunikation eller på annat sätt får en sådan insyn i överföringssystem av el att de vid utförande av sina arbetsuppgifter kan få del av uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism.

Till anställningar i säkerhetsklass 2 räknas också vikariat på befattningen om vikarien får ta del av uppgifter i samma omfattning som den ordinarie innehavaren av befattningen.

Inplacering i säkerhetsklass 3 inom elförsörjningen

Nedanstående befattningar eller annat deltagande i verksamhet inom elförsörjningen ska inplaceras i säkerhetsklass 3:

 • Befattningar som omfattar tillfälliga arbeten vid ett flertal sådana anläggningar som förklarats som skyddsobjekt enligt 4 § 4 skyddslagen (2010:305) (riksdagens webbplats, nytt fönster) och som därvid kan få del av uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism.
 • Befattningar som innefattar besök eller på annat sätt tillträde till ett flertal sådana anläggningar som förklarats som skyddsobjekt enligt 4 § 4 skyddslagen (2010:305) (riksdagens webbplats, nytt fönster) och som därvid kan få del av uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism.
 • Befattningar hos enskilda eller juridiska personer som har träffat säkerhetsskyddsavtal med Svenska kraftnät och/eller andra myndigheter och som innebär att man kan få del av uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism.
 • Befattningar i lednings-, styrelsefunktion eller motsvarande som medför att innehavaren i sin utövning kan få del av uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism.
 • Personer som i utbildning vid universitet, högskolor eller motsvarande vid examens-, special- eller tentamensarbete kan få del av uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism.

Till anställningar i säkerhetsklass 3 räknas också vikariat på befattningen om vikarien får ta del av uppgifter i samma omfattning som den ordinarie innehavaren av befattningen.

Granskad