Anslut till transmissionsnätet

Stora elproducenter och nätägare kan transportera el på transmissionsnätet om deras anläggningar är anslutna. För att ansluta till transmissionsnätet behöver du ansöka hos Svenska kraftnät. Vår vägledning beskriver vilka krav vi ställer vid anslutning samt hur anslutningsprocessen går till.

För att ansluta till vårt 220-kilovoltsnät krävs en inmatning eller ett uttag om minst 100 megawatt. För 400-kilovoltsnätet krävs minst 300 megawatt.

Ny ansökan när inmatning eller uttag förändras

Om du planerar att öka din inmatning eller ditt uttag för kommande kalenderår inom befintlig anslutning ska du inte göra någon ansökan. Följ i stället ordinarie process för förändring av nyttjandeavtal.

Mer information om nyttjandeavtal.

Så går ansökan till

  1. Skicka in den formella ansökan genom webbformuläret på denna sida. Vi utreder om det är möjligt att ansluta anläggningen/nätet till transmissionsnätet och vilka åtgärder som i så fall blir nödvändiga. Vårt mål är att utredningen ska vara färdig inom tolv månader från det att vi har fått alla uppgifter vi behöver. När utredningen är färdig skickar vi er ett förhandsbesked om anslutning med information om uppskattad anslutningsavgift och tidplan för när anslutningen kan ske.
  2. Ni tecknar ett intentionsavtal med Svenska kraftnät. Avtalet innebär att Svenska kraftnät gör en teknisk förstudie.
  3. När den tekniska förstudien är färdig tecknar ni ett anslutningsavtal med Svenska kraftnät. Anslutningsavtalet reglerar villkoren för anslutningen och anger tidplan för anslutningen.

Vad kostar det att ansluta?

När intentionsavtalet har skrivits under, påbörjar vi den tekniska förstudien. Vi tar ut en fast avgift för att göra förstudien. För anslutning till 220 kilovoltsnätet är avgiften 100 000 kronor och för 400 kilovoltsnätet är avgiften 300 000 kronor.

I vissa fall tar Svenska kraftnät även ut en anslutningsavgift. Det beror på att vi ibland måste göra investeringar i transmissionsnätet på grund av de nya anslutningarna. Vi kan till exempel behöva utöka en befintlig station eller bygga en helt ny. Anslutningsavgiften täcker också merkostnader om vi behöver göra investeringar tidigare än vad vi skulle gjort om anläggningen inte anslutits, så kallade förtida investeringar. I anslutningsavtalet lämnar Svenska kraftnät en uppskattning av kostnaden om anslutningsavgift kommer att krävas.

Vi beräknar storleken på eventuell anslutningsavgift i den tekniska förstudien, men det är de faktiska kostnaderna som uppstår som ska betalas. Vi fakturerar kostnaderna löpande. Om ditt företag ska betala en anslutningsavgift räknar vi av förstudieavgiften därifrån.

Hur lång tid tar det innan anslutningen tas i drift?

Svenska kraftnät kan inte garantera en exakt tidpunkt för anslutning. Det beror på vilka åtgärder som måste genomföras. I normala fall kan man räkna med att det tar tre och ett halvt år från att anslutningsavtal tecknas till att anslutningen är i drift. När nya ledningar behöver byggas tar det längre tid.

I dokumentet "Vägledning för anslutning till stamnätet" finns mer information.

Formulär anslutning transmissionsnätet

Klicka här för att komma till formuläret för att ansöka om anslutning till transmissionsnätet. 

Vägledning för anslutning

Granskad