Balansansvar

En elleverantör måste leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Det kallas balansansvar. Elleverantören kan antingen själv ta det ansvaret eller anlita ett företag som ansvarar i dess ställe.

Vad innebär balansansvar?

En elleverantör är enligt ellagen skyldig att leverera lika mycket el som elleverantörens kund (elanvändaren) förbrukar. För att uppfylla skyldigheten måste det finnas någon som åtar sig balansansvaret för elleveransen.

Elleverantören kan antingen själv ta det ansvaret, och därmed bli balansansvarig aktör, eller anlita ett företag som redan är en sådan aktör. I båda fallen måste det finnas ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnät.

Vad händer om det inte är balans?

Varje minut på dygnet måste det vara elbalans i transmissionsnätet. Men det är sällan en balansansvarig aktör lyckas planera sig till perfekt balans och då måste Svenska kraftnät gripa in. Det gör vi genom att köpa in eller sälja av el under de timmar som balansen inte går ihop.

Den aktör som orsakat en obalans får betala för vad det kostar för Svenska kraftnät att återupprätta balansen. Vi räknar ut vad det kostar i den så kallade balansavräkningen. 

Mer om avräkning

Utveckling av balanseringsmodell och balansansvar

Den 29 maj höll Svenska kraftnät ett webbinarium om planerade förändringar av nuvarande balansavräkning och balanseringsmodell. Ta del av material och se filmer från webbinariet här.

Nyheter balansansvar

Följ nyheterna via RSS E-post

Stödtjänsten FFR är upphandlad för 2021

Svenska kraftnät har slutfört upphandlingen av stödtjänsten snabb frekvensreserv (FFR). Reserven FFR ska användas vid situationer med låg rotationsenergi, för att säkerställa ett fortsatt stabilt kraftsystem.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q2-2021, vecka 14-26

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om oförändrad upphandling av aFRR under Q2-2021. Antal timmar per vecka är därmed fortsatt 104. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmarna på vardagar.

Ny stödtjänst införs årsskiftet 2021-2022: FCR-D nedreglering

Den nya stödtjänsten FCR-D nedreglering (FCR-D ned) öppnar nya möjligheter att bidra till kraftsystemets stabilitet genom tillfällig nedreglering. FCR-D ned ska införas till årsskiftet 2021/2022.

De nordiska TSO:erna svarar på marknadsaktörernas synpunkter på design av Enpris

I oktober publicerade de nordiska TSO:erna ett gemensamt nordiskt designdokument avseende enpris och bad marknadens aktörer om synpunkter. Nu publiceras inkomna synpunkter och TSO:ernas gemensamma svar på dessa.

Den nordiska färdplanen för NBM har uppdaterats

Den nya färdplanen innebär att övergången till den automatiserade nordiska mFRR energiaktiveringsmarknaden skjuts upp med sex månader. Uppdateringen påverkar dock inte tidplanen för 15 minuters avräkningsperiod.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q1-2021, vecka 1-13

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om oförändrad upphandling av aFRR under Q1-2020. Antal timmar per vecka är därmed fortsatt 104. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmarna på vardagar.

Konsultation av förslag till ny avgiftsstruktur för balansansvariga

Inom Norden pågår en harmonisering av avgiftsstrukturen för balansansvariga parter samtidigt som marknaderna för stödtjänster genomgår en omfattande utveckling. Svenska kraftnät har tagit fram ett förslag till ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter som härmed konsulteras.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q4-2020, vecka 40-53

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om oförändrad upphandling av aFRR under Q4-2020. Antal timmar per vecka är därmed fortsatt 104. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmarna på vardagar.

Nytt datum för enpris blir 1 november 2021

Tidplanen för införandet av enpris har uppdaterats och nytt go-live-datum är den 1 november 2021. Detta innebär en försening jämfört med tidigare kommunikation.

Införandet av en-position för enpris riskerar att försenas

Införandet av en-position för enpris riskerar att försenas sex månader jämfört med vad som tidigare kommunicerats, det vill säga under kvartal 4 under 2021.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q3-2020, vecka 27-39

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om utökad upphandling av aFRR under Q3-2020. Det kommer att ske genom en ökning av antal timmar per vecka från 94 till 104. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmarna på vardagar.

Påminnelse: Webbinarium om förändringar i balanseringsmodellen

Den 29 maj anordnar Svenska kraftnät ett webbinarium om planerade ändringar av nuvarande balansavräkning och balanseringsmodell.

Inbjudan till webbinarium om förändringar i balanseringsmodellen

Den 29 maj anordnar Svenska kraftnät ett webbinarium om planerade ändringar av nuvarande balansavräkning och balanseringsmodell.

ACER-konsultation om förslagen för nordisk aFRR kapacitetsmarknad

EUs tillsynsmyndighet ACER bjuder in aktörer att ge synpunkter på de nordiska systemoperatörernas förslag på metoder för den gemensamma nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR.

Den nya stödtjänsten FFR är upphandlad för 2020

Svenska kraftnät har slutfört upphandlingen av den nya stödtjänsten snabb frekvensreserv (FFR). Avtalsperioden är juni-september 2020 med option om förlängning till och med april 2021.

Så kan energilager bidra med stödtjänster

Svenska kraftnät vill göra marknaderna för stödtjänster mer lättillgängliga för ny teknik, med hjälp av tydligare information.

Den milda vintern höll nere topplasttimmen

Vinterns topplasttimme uppgick preliminärt till 23 600 MWh/h. Samtidigt var det en vinter med rekordstor vindkraftsproduktion. Resultatet blev emellanåt elpriser på bottennivåer.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q2-2020, vecka 14-26

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om utökad upphandling av aFRR under Q2-2020. Det kommer att ske genom en ökning av antal timmar per vecka från 84 till 94. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmar (vardagar).

Inbjudan till diskussionsgrupp – Framtida balansansvarsavgift

Svenska kraftnät söker marknadsaktörer som vill delta i diskussioner kring utformning av den framtida balansansvarsavgiften. Behovet till att förändra avgiften grundar sig i införandet av enpris och en position i balansavräkningen.

Införande av enpris för obalanser

De nordiska systemoperatörerna har beslutat att implementera en enpris- och enpositionsmodell till Q2 2021, utan den kompletterande tvåprismodellen för specifika avräkningsperioder som tidigare föreslagits.

Visa alla nyheter
Granskad