Balansavräkning

En balansansvarig aktör lyckas sällan helt med att planera sig till perfekt balans. Då griper vi in genom att köpa eller sälja el. Aktören som orsakat en obalans får betala vad det kostar att återupprätta balansen. Vi räknar ut vad det kostar i den så kallade balansavräkningen.

Rutiner för rapportering

Balansavräkningen är baserad på inrapporterade mätvärden. För att balansavräkningen ska stämma krävs det att parterna på elmarknaden rapporterar in korrekta uppgifter till oss. Uppgifterna måste också rapporteras i tid. Det finns strikta rutiner för hur det ska gå till finns att ta del av i Elmarknadshandboken på Elmarknadsutvecklings webbplats. Öppnas i nytt fönster

Mimer är ett stödsystem

I systemet Mimer tillhandahåller vi kontaktuppgifter om elaktörerna och information så att aktörerna ska kunna kvalitetssäkra balansavräkningen. 

Till Mimers webbplats Öppnas i nytt fönster

Förändringar i nätområdesstrukturen

För att elmarknaden ska fungera och för att Svenska kraftnät ska kunna göra balansavräkningen, behöver en stor mängd information(struktur) sändas mellan aktörerna (nätägare, balansansvariga, elleverantörer och Svenska kraftnät). Det är viktigt att strukturen är uppdaterad och korrekt.

Information om hur du anmäler strukturförändringar och publicerar aktuella förändringar i nätområdesstrukturen inför avräkningen.

Nordisk balansavräkning (NBS)

Sedan den första maj 2017 har Svenska kraftnäts intressebolag eSett Oy tagit över det operativa ansvaret för balansavräkningen och den dagliga driften av tillhörande systemstöd.

eSett Oy:s webbplats. Öppnas i nytt fönster

För mer information kring den gemensamma marknadsmodellen eller hur du går tillväga för att bli balansansvarig i Sverige vänligen kontakta settlement@esett.com för mer information.

Nordic Balance settlement (NBS) var ett projekt som Svenska kraftnät drev tillsammans med Fingrid och Statnett under perioden 2012-2017. Projektet syftade till att skapa en gemensam nordisk balansavräkning i Sverige, Finland och Norge.

Kontakta gärna oss

Har du frågor om balansavräkningen? Kontakta gärna oss på telefon 070-639 79 74 eller e-post avrakning@svk.se.

Om du har frågor om avräkning med utlandet, kontakta tso.settlement@svk.se.

Granskad