Tider för avräkning

Här får du information om tider för rapportering av andelstal och strukturering samt tider för rapportering av månadsvis timavräkning.

Tider för rapportering av andelstal och strukturering

Preliminära andelstal ska rapporteras senast den 24:e i månaden före aktuell månad. Slutliga andelstal ska rapporteras senast den sista dagen i den andra månaden efter aktuell månad. Om dessa dagar infaller på en lördag, söndag eller helgdag får rapportering göras nästföljande vardag. 

Ändring i strukturen för ett schablonberäkningsområde bör göras minst tre vardagar före den dag andelstalen rapporteras. Detta för att den ändrade strukturen ska hinna bli aktiverad i det datasystem som tar emot andelstal.

Tider för rapportering av månadsvis timavräkning

December 2019 var den sista månaden med månadsvis timavräkning och profilkompensation.

Redovisning av balanskraft

Görs numera av eSett.

Redovisning av kvarkraft

Från och med period maj 2017 faktureras kvarkraften av eSett på underlag som tas fram av Svenska kraftnät.​

Kvarkraft
Period Stängningsdag* Redovisning Kommentar
Maj 2021 16/8 26/8 Fakturerat 26/8
Juni 2021 13/9 23/9  
Juli 2021 11/10 21/10  
Aug 2021 15/11 25/11  
Sep 2021 13/12 23/12  

*Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför redovisningen av kvarkraft.

Granskad