Effektreserv

Under mycket kalla vinterdagar kan det tillfälligt uppstå situationer då prognosen för elförbrukningen överstiger tillgänglig produktion av el och möjlighet att importera el. I dessa situationer kanske inte de tillgängliga resurserna på elmarknaden räcker till och Svenska kraftnät har då möjlighet att ta till reserver som i förväg handlats.

Den resurs vi handlat upp i förväg speciellt för effektbristsituationer på transmissionsnätet är en strategisk reserv som kallas effektreserven.

Historiskt har effektreserven bestått av avtal med elproducenter om att ställa ytterligare produktionskapacitet till förfogande samt avtal om minskad elförbrukning.

Effektreserven ska finnas tillgänglig mellan den 16 november och den 15 mars.

Vad säger regelverket?

I lagen (2003:436) om effektreserv står det att Svenska kraftnät ska se till att det finns en effektreserv. Lagen gäller fram till den 16 mars 2025.

I förordningen (2016:423) framgår de detaljerade kraven för upphandling av effektreserv, där även volymen återfinns.

Lag (2003:436) om effektreserv på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Förordning (2016:423) om effektreserv på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Från och med juni 2019 trädde en ny EU-förordning i kraft om den inre marknaden för el. Energimarknadsinspektionen har föreslagit ändringar till nationell lagstiftningen för effektreserven till regeringen för att undvika konflikt med EU-förordningen om den inre marknaden för el.

För Svenska kraftnät innebär den nya EU-förordningen bland annat begränsad möjlighet att kontraktera effekt, utöver redan tecknade avtal, till effektreserven efter den 1 januari 2020.

Ny EU-förordning om den inre marknaden för el (engelska) Öppnas i nytt fönster

Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar för effektreservern: Ren energi inom EU Ett genomförande av fem rättsakter. Öppnas i nytt fönster

Strategiska reserver

För att upphandla så kallade strategiska reserver som effektreserven kräver EU-förordningen att Svenska kraftnät använder en ny metod för att beräkna risken för effektbrist.

Detta förutsätter också att det finns mål för leveranssäkerhet, en så kallad tillförlitlighetsnorm, som risken sedan kan värderas mot. Energimarknadsinspektionen har ett pågående regeringsuppdrag som ska definiera tillförlitlighetsnorm för Sverige.

För att säkerställa tillgång till effektreserv under en övergångsperiod till dess en strategisk reserv är godkänd, har Svenska kraftnät förlängt gällande avtal om ökad elproduktion för effektreserven till 2025.

Förbrukningsreduktion kan inte kontrakteras för övergångsperioden – det vill säga från vintern 2020/2021.

Anledningen till detta är att nuvarande hantering av förbrukningsreduktion inte stämmer överens med den nya EU-förordningen - där aktörer som deltar i effektreserven enligt förordningen inte får delta på dagen före-marknaden för el.

Nuvarande hantering av effektreserven (vintern 2020-2025)

Bidra till effektreserven

Nya EU-förordningen förhindrar Svenska kraftnät att upphandla ytterligare kapacitet till Effektreserven efter år 2020. Lag (2016:1146) som hanterar Effektreserven upphör 2025.

Får den som bidrar till effektreserven ersättning?

Svenska kraftnät ger en fast ersättning för resurserna enligt ingått avtal. Vid aktivering betalas rörlig ersättning. Kostnaderna för effektreserv betalas genom en tilläggsavgift på balansansvariga företags förbrukning exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät.  

Tilläggsavgiften tas ut vardagar mellan klockan 06 - 22 under perioden 16 november - 15 mars. Tilläggsavgiften tas ut för att finansiera Svenska kraftnäts upphandling och hantering av effektreserven.

Hur fungerar det när effektreserven aktiveras på reglerkraftmarknaden?

För att undvika effektbrist i elsystemet kan effektreserven aktiveras för effektbalansen. Aktivering och deaktivering av bud sker genom att Svenska kraftnät ringer till den kontakt anläggningsägaren angivit. Det kan till exempel vara en balansansvarig eller en driftcentral. 

Effektreservbud och dagen före-marknaden

Effektreserven läggs in på Nord Pool av Svenska kraftnät och den avropas endast vid risk för avkortning.

Idag är det bara Fingrid i Finland och Svenska kraftnät i Sverige som upphandlar effektreserver inför kalla vintrar i Norden.

Hur prissätts effektreservens produktionsdel på dagen före-marknaden?

Vid aktivering av effektreserven på Nord Pool sätts effektreservspriset till takpris på Nord Pool som är 3000 Euro/MWh.

Upphandlingsteknisk information för Effektreserven

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs genom vårt leverantörssystem, som du kan läsa om på vår sida om upphandling. Efter upphandlingen publiceras resultatet på vår webbplats.

Kvalificering och upphandling genomförs via upphandlingsverktyget e-Avrop. Upphandlingen sker i två steg. I det första steget kvalificeras leverantören och i det andra steget sker upphandling av leverantörer som ett förhandlat tillvägagångssätt enligt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Generella krav på resursen/anläggningen

För upphandlingen gäller att resursen/anläggningen ska finnas i elområde 3 eller elområde 4.

Den balansansvarige ska bland annat se till att

  • resursen/anläggningen blir ett eget reglerobjekt om den inte redan är det
  • all hantering angående handel, planer och avräkning uppfylls enligt gällande avtal med Svenska kraftnät (till exempel elektronisk överföring).

Kravspecifikation produktionsresurser

Resursen/anläggningen ska bland annat

  • utgöra ett komplement till den övriga produktionskapacitet som finns på elmarknaden.

Ägaren till anläggningen ska bland annat

  • förfoga över anläggning för produktion ansluten till det svenska elnätet som ej används som reservkraft för annan elkraftsproduktion eller störningsreserv i distributionsnät
  • erbjuda ett anbud om minst 10 MW.

Till följd av miljökraven i förordning (2016:423) för effektreserv tillkommer ytterligare krav för produktionsresurserna.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor om effektreserven. Skicka din fråga till effektreserven@svk.se.

Granskad