Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elsäkerhet

Det är viktigt att du som arbetar för Svenska kraftnät känner till och följer reglerna för elsäkerhet. 

Svenska kraftnät projekterar, konstruerar och bygger våra elanläggningar för att minimera olycksrisker. Vi underhåller och övervakar anläggningarna för att inga oförutsedda fel ska innebära risker vare sig för de som arbetar på våra elanläggningar eller för den allmänhet som vistas i närheten.

  • Som ägare av stamnätet ansvarar Svenska kraftnät vi för att våra elanläggningar är säkra att arbeta och verka vid. Vi ska inte utsätta personer eller egendom för risker.
  • Alla arbeten som utförs på uppdrag av Svenska kraftnät ska utföras av elsäkerhetsmässigt kompetenta personer som har kunskaper för att kunna ge den säkerheten.
  • Vi ansvarar också för att elinstallationer på stamnätets anläggningar alltid utförs av registrerade elinstallationsföretag.

Regelverk att förhålla sig till

Detta gäller vid arbete på eller invid Svenska kraftnäts anläggningar. Elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen reglerar de elsäkerhetsmässiga krav som ställs på Svenska kraftnät.

Elsäkerhetslag (2016:732) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Elsäkerhetsförordning (2017:218) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Elsäkerhetsverkets föreskrifter sätter ramar för hur

  • starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • yrkesmässig verksamhet ska sketillsyn av elanläggningar ska skötas.

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns även krav om elinstallation och elinstallationsföretag.

Elsäkerhetsverket anger också vad de menar med uttrycket "god elsäkerhetsteknisk praxis". Med god elsäkerhetsteknisk praxis menas att man tillämpar Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt genom att använda kompletterande svensk standarder eller andra bedömningsgrunder. Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (nytt fönster)

Svensk standarder på Swedish Standards Instituts webbplats (nytt fönster)

Lagstiftningen tydliggör att den som äger (innehar) en elanläggning ska utfärda särskilda anvisningar för att förebygga skada som kan orsakas av el om anläggningen kräver det.

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är gemensamma för elbranschen och Svenska kraftnät har beslutat att ESA ska gälla för Svenska kraftnäts elanläggningar. Vi har skapat en kompletterande anvisning (TR13-03-02) för att förtydliga och komplettera ESA.

Svenska kraftnäts tekniska riktlinje TR13-03-02

Utförande av elinstallationer på Svenska kraftnäts anläggningsdelar

Utförande, ändring eller reparation av elektrisk utrustning ska göras i enlighet med svensk elsäkerhetslagstiftning samt i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter som rör auktorisation och elinstallation. Det betyder att endast registrerade elinstallationsföretag får utföra någon form av elinstallationsåtgärder på Svenska kraftnäts elanläggningar.

För Svenska kraftnäts del betyder det att

  • vi är registrerat hos Elsäkerhetsverket som elinstallationsföretag
  • vi innehar egenkontrollprogram för elinstallation
  • vi har utsedd elinstallatör som kontrollerar att reglerna följs
  • vi utför viss elinstallationsverksamhet på annans anläggning men i begränsad omfattning i samband med energimätning.
Granskad