Elsäkerhet

Det är viktigt att du som arbetar för Svenska kraftnät känner till och följer reglerna för elsäkerhet. 

Svenska kraftnäts elanläggningar konstrueras och byggs för att minimera olycksrisker. Vi underhåller och övervakar anläggningarna för att inga oförutsedda fel ska innebära risker vare sig för dem som arbetar på våra anläggningar eller för allmänheten som vistas i närheten.

Som ägare av stamnätet ansvarar Svenska kraftnät för att alla arbeten på eller i anslutning till stamnätet utförs på ett säkert sätt. Det ska varken finnas risk för person- eller sakskador. Vi ser därför till att alla arbeten utförs eller leds av personer som har kunskaper för att kunna ge den säkerheten. Vi ansvarar också för att elinstallationer på stamnätets anläggningar alltid leds av en elinstallatör med svensk behörighet.

Nedan har vi samlat de krav som gäller vid arbete på eller invid Svenska kraftnäts anläggningar.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter reglerar hur starkströmsanläggningar ska vara utförda, hur yrkesmässig verksamhet ska ske, krav runt behörighet för elinstallationer, och hur elanläggningar ska skötas.
Elsäkerhetsverket anger också att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Med det avses att man tillämpar Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt genom att använda kompletterande Svensk standarder eller andra bedömningsgrunder. Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras.

Den som äger en anläggning ska utfärda särskilda anvisningar för att förebygga skada som kan orsakas av el om anläggningen kräver det. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är gemensam för branschen och Svenska kraftnät har antagit ESA i sin helhet för de anläggningar som vi äger.
Vi har skapat en kompletterande anvisning (TR13-03-02) för att förtydliga och komplettera gällande föreskrifter, SS-EN 50110 och ESA i de specifika moment som bara är giltiga inom Svenska kraftnät. Du kan ladda ner Svenska kraftnäts tekniska riktlinje TR13-03-02 här.

Arbetsmiljö

Arbetsgivare som utför arbete åt Svenska kraftnät ska följa de lagar, förordningar och föreskrifter som rör arbetsmiljö på svenska arbetsplatser. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vid elinstallationer på Svenska kraftnäts anläggningsdelar

Utförande, ändring eller reparation av fast elinstallation på Svenska kraftnäts anläggningsdelar (starkströmsanläggningar) ska göras i enlighet med Elinstallatörsförordningen och gällande regler (länk till Elsäkerhetsverkets webbplats).

Vid arbeten nära eller under elektrisk anläggningsdel

När arbete utförs under eller i nära anslutning till en kraftledning eller stamnätsstation gäller särskilda bestämmelser. Starkströmsföreskrifter, Arbetsmiljöverkets anvisningar och andra föreskrifter måste följas, vilket innebär följande:

 • Avståndet mellan upplag för brandfarlig vara och närmaste elektrisk anläggningsdel får inte understiga 60 meter för 400 kV eller 45 meter för 220 kV. För explosiv vara gäller alltid minst 100 meter mellan elektrisk anläggningsdel och upplag.
 • Maskiner, fordon, bodar, upplag etcetera ska ställas upp minst 10 meter från en kraftledning.
 • Om arbete ska göras under eller nära en kraftledning får det vertikala minimiavståndet mellan faslina och till exempel en maskindel vara 5,5 meter. I sidled gäller 6,5 meter vid en 400 kV ledning. Motsvarande avstånd vid 220 kV är i vertikalled 4 meter och i sidled 6 meter.

 • Maskiner som till exempel grävmaskin ska vara spärrbara om de används i närheten av en elektrisk anläggningsdel. Om en maskin kan komma i kontakt med en elektrisk anläggningsdel, måste maskinen vara ansluten till jordtag eller jordspett.
 • Kranar får inte ställas upp så att kranarmen eller lasten avsiktligt eller oavsiktligt kan komma inom säkerhetsavståndet 6 meter från ledningens faslina. Detta avstånd ska hållas även om kranen eller motsvarande skulle välta. Mellan mastens yttersta ände, inklusive förlängningsarm, och ledningen ska det vara ett säkerhetsavstånd om hela mastens längd + 6 meter. Mät avståndet med masten riktad mot ledningen Det är viktigt att se till att säkerhetsavståndet alltid hålls under hela arbetet. Kran ska vara ansluten till jordtag.
 • Belysningsmaster, flaggstänger, kranar eller andra höga konstruktioner får inte placeras så nära en elektrisk anläggningsdel att de kan komma i kontakt med anläggningsdelen om de faller.
 • Marknivån får inte förändras vid stolpar eller stag. Vägar som korsar eller går parallellt i närheten av ledningen får inte anläggas förrän höjdberäkningar har gjorts.
 • Om montage ska göras av staket, el- och teleledningar eller metalliska rörledningar gäller särskilda restriktioner. Parkeringsplats för fordon får anläggas efter samråd med Svenska kraftnät.

Vid arbeten nära markförlagda kablar

Om man gräver i närheten av markkablar måste man vara mycket försiktig innan man sätter skopan i marken. Ovanför kablarna finns varselskydd av plast som ska ge maskinförare och grävande personal en varning innan kabeln träffas. Det gäller att vara uppmärksam och tänka efter innan man gräver.
webbplatsen Ledningskollen.se kan du få reda på om Svenska kraftnät har markkablar där du planerar att gräva. 

Se också Svenska kraftnäts "Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i stamnätet" (pdf, 2 MB, nytt fönster).

Rapportering vid olycka eller tillbud

Alla arbetsplatsolyckor ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Större olyckor, det vill säga de som medfört dödsfall eller allvarlig personskada, eller samtidigt drabbat flera arbetstagare ska omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket. Det gäller även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Om orsaken till en olycka är elektricitet ska det rapporteras till Elsäkerhetsverket. En elolycka innebär skada på person eller egendom. Även tillbud, det vill säga en händelse som kunnat leda till skada, ska rapporteras till Elsäkerhetsverket. Med skada menas lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av elektrisk ström.

Även elolyckor som inte direkt upplevs som allvarliga kan ge svåra följder. Därför ska du alltid direkt efter en elektrisk olycka händelsen uppsöka läkarvård. Finns det möjlighet ska du undvika att köra själv.
Uppsök alltid sjukvård efter:

 • ström genom kroppen
 • verkan av ljusbåge
 • medvetslöshet
 • brännskador
 • domning eller kramper
 • verkan av blixtnedslag

Vid allvarliga symtom kontakta omedelbart 112.

Den som varit inblandad i ett elolycksfall eller tillbud på Svenska kraftnäts anläggningsdelar ska snarast efter händelse rapportera detta till Svenska kraftnät 010-475 80 00.

Varning för elektriskt överslag

Om det blir ett elektriskt överslag kommer kraftledningen omedelbart att kopplas bort. Normalt kommer ledningen snabbt tas i drift igen vid ett sådant fel. Detta görs automatiskt inom en sekund. Därefter sker en ytterligare automatisk tillkoppling efter en minut. Det innebär att om en olycka skulle inträffa för att till exempel en grävmaskin kommer för nära en ledningslina finns det risk att ytterligare två överslag sker till maskinen inom någon minut.

I samband med ett överslag finns det även en risk att spänningsskillnader uppstår i marken. Om en person vistas i närheten av överslaget finns risk att personen drabbas av farliga stegspänningar. Ett överslag från en ledning medför alltså stora risker för maskinförare, personal runt maskinen, samt för maskinen själv.

Granskad