Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Forskning och utveckling i samarbete med Svenska kraftnät

Vi driver och stöttar forskningsprojekt för att klara viktiga utmaningar för stamnätet för el, dammsäkerheten och möjliga risker i kraftsystemet. För att inleda ett samarbete med Svenska kraftnät kring ett forsknings- och utvecklingsprojekt behöver du kontakta en av våra FoU-koordinatorer och göra en ansökan.

Så inleds ett forsknings- och utvecklingssamarbete

Processen som beskrivs här nedan syftar till att ge en tydlig prioritering och styrning av våra FoU-engagemang, med möjlighet att säkerställa personella och finansiella resurser. I vissa fall kan FoU-projekt initieras på andra sätt än vad som beskrivs här.

Det tar vanligen två till tre månader från den initiala kontakten till ett beslut om Svenska kraftnäts engagemang i ett FoU-projekt.

  1. Projektidé och första kontakt: Vilket FoU-område hör ditt projekt till? I ett första skede ska du ta kontakt med någon av FoU-koordinatorerna eller FoU-ansvarig för att diskutera din projektidé. Till höger på denna sida ser du kontaktuppgifterna till oss. Ett projekt kan bedrivas inom något av de fyra FoU-områdena Ny teknik, Framtidens elsystem, Drift- och planeringsstöd eller Kompetensförsörjning. Beskrivningar av FoU-områdena finns kortfattat här och mer utförligt i forsknings- och utvecklingsplanen för 2017-2019.

    Ett FoU-projekt kan ibland falla under alla FoU-områden men hanteras då endast i en av styrgrupperna. Aktiviteterna inom FoU-områdena syftar ofta till att lösa samma övergripande problem, exempelvis bibehållen driftsäkerhet och systemstabilitet trots en ändrad produktionsmix. Ett exempel är forskning om Static VAR compensator (SVC) som är en elkraftskomponent som bidrar till bättre spänningsstabilitet genom att den kontinuerligt kan generera eller konsumera reaktiv effekt beroende på den aktuella driftsituationen. Om problemställningarna handlar om komponentutveckling faller FoU-projektet under området Ny teknik. Om problemställningarna handlar om exempelvis lämpliga placeringar i kraftsystemet för optimalt utnyttjande faller FoU-projektet under Framtidens elsystem. Forskning och utveckling som handlar om driftstrategier av SVC:er skulle däremot falla under Drift- och planeringsstöd.

    En preliminär bedömning av projektet görs i detta skede. Endast de projekt där vi ser ett FoU-behov går vidare i processen.

  2. Skicka in ansökan. När ett projektförslag börjar ta form ska du lämna in en ansökan om att inleda ett FoU-samarbete med Svenska kraftnät. Ladda ner ansökningsmallen (word-fil, 60 kB, nytt fönster). Den ska skickas in i Word-format och kommer att vara underlag för beslut.

  3. Vägledande beslut av styrgrupp. Styrgruppen för det FoU-område som projektet hör till beslutar om Svenska kraftnät ska medverka i projektet. Styrgruppsmötena hålls kvartalsvis. Beroende på samarbetets omfattning och karaktär kan det vara möjligt för styrgruppen att ta beslut mailledes. Exempelvis kan förfrågningar om referensgruppsdeltaganden ofta hanteras via mail.

  4. Återkoppling. FoU-koordinatorn informerar dig om vad styrgruppen kommit fram till.

  5. Formellt beslut. Avdelningen Stab och samordning på Svenska kraftnät har det finansiella beslutsmandatet för FoU-verksamheten. I de fall där Svenska kraftnät bidrar med finansiella resurser tas därför ett formellt beslut om att genomföra det föreslagna FoU-projektet av avdelning Stab och samordning.

  6. Projektet startar. Projektet startas och genomförs enligt de ramar som satts upp i beslutsunderlaget och det formella beslutet. Projekt- och ärendenummer registreras för projektet.

Granskad