Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Granskning och klassning

Oklassade kemikalier ska granskas av Svenska kraftnät för att få en klassning.

Vad innebär det att kemikalien är granskad?

Granskningen ger en klassning av kemikaliens inneboende farlighet för hälsa och miljö, i en skala från A till D där A är minst farlig och D är farligast. Klassningen följer BASTA:s och BETA:s kriterier.

Granskningen innebär inget godkännande av användning, eftersom en säker hantering beror på hur kemikalien hanteras vid varje användningstillfälle. Du ansvarar själv för en säker hantering och användning av din kemikalie och uppfyllande av aktuella lagkrav.

Klassning

Avgörande för kemikaliens klassning är vilka halter av ämnen med särskilt farliga egenskaper som ingår i kemikalien och hur farliga dessa ämnen är för miljö och hälsa.

De farliga egenskaperna motsvarar en viss faroangivelse med särskilt farliga och oönskade egenskaper, till exempel cancerframkallande, hormonstörande eller farligt för ozonskiktet.

Klasser

 Klass A: Förstahandsval – inga särskilda villkor
Kemikalierna innehåller inga, eller mycket låga halter av ämnen med egenskaper angivna i klassningsskriterierna. Kriterierna för klass A är desamma som för registrering i BASTA-registret.

Symbol för grupp BKlass B: Riskminskning – får användas om särskilda villkor uppfylls
Kemikalierna innehåller riskminskningsämnen. Kriterierna för klass B är desamma som för registrering i BETA-registret. Klass B medför villkorad användning. Se "Särskilda villkor".

Symbol för grupp cKlass C: Utfasning – får användas om särskilda villkor uppfylls
Kemikalierna innehåller utfasningsämnen. Kemikalierna i denna klass ska successivt fasas ut från användning i Svenska kraftnäts verksamhet och ersättas av mindre miljö- och hälsofarliga kemikalier. Kemikalierna ska endast användas då alternativ saknas.

Klass C medför villkorad användning. Se "Särskilda villkor".

 Klass D: Förbjuden eller endast tillåten för specifik användning
Förbudslistan finns ännu inte i Svenska kraftnäts verksamhet men hittas i Trafikverkets Chemsoft. Vid användningsområde som är godkänt enligt lag, uppfyll villkoren för C-klassade kemikalier.

Symbol för ska ej granskasEj märkningspliktig/Undantagen granskning

Ej märkningspliktig
Uppfyller inte kriterierna för en kemikalie och behöver inte vara klassificerade och märkta med avseende på hälso- och miljöfarlighet och inte heller ha säkerhetsdatablad. Ej märkningspliktiga kemikalier behöver inte skickas in för granskning.

Undantagen granskning
Kemikalier som är undantagna behöver inte skickas in för granskning. Se lista på undantagna kemikalier.

BASTA-systemet

BASTA-systemet syftar till att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier. Leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper enligt BASTA- alternativt BETA-kriterierna.

Granskad