Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Klassningsk­riterier för kemikalier

Klassningen grundar sig på halten av farliga ämnen i kemikalien. För att få en viss klass får ämnena inte finnas i kemikalien över specifika haltgränser.

Om klassningssystemet

Svenska kraftnäts klassning följer BASTA:s klassningskriterier. Dessa kriterier används även av andra myndigheter och offentliga verksamheter såsom Trafikverket och storstadskommunerna. De kan användas för såväl kemikalier som varor och byggprodukter. Kriterierna följer den europeiska kemikalielagstiftningen REACH.

Samtliga ämnen som är upptagna i den så kallade kandidatförteckningen till REACH har särskilt farliga egenskaper och omfattas därmed av kriterierna.

Kriterierna hänger också ihop med kriterierna för utfasnings- och riskminskningsämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-guide samt regeringens miljökvalitetsmål "Giftfri miljö".

BASTA:s kriterier ses över med jämna mellanrum för att anpassa dem till ny kunskap och målsättningar på kemikalieområdet och kan alltså komma att skärpas.

Utfasningsämnen och riskminskningsämnen

I Kemikalieinspektionens PRIO-guide delas de farliga ämnena in i utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. I granskningsutlåtandet anges dessa begrepp.

Utfasningsämnena är de som är så farliga för människa och miljö att de inte bör användas oberoende av hur de används. En del av dessa ämnen är redan förbjudna för specifika användningsområden. Enligt miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" ska användningen av dessa upphöra så långt det är möjligt.

Utfasningsämnen finns, eller kan komma att hamna, på tillståndslistan i REACH (bilaga XIV). Det innebär att man behöver söka tillstånd hos EU:s kemikaliemyndighet ECHA för att få använda produkter med dessa ämnen.

Riskminskningsämnen har egenskaper som bör uppmärksammas pga. dess farliga egenskaper. Innan användning bör man överväga substitution och särskilt bedöma vilken risk som användningen innebär.

Kriterier och haltgränser

I dokumentet "Kriterier och haltgränser" (pdf, nytt fönster) ser du vilka ämnen eller ämnesegenskaper som inte får förekomma i mängder lika med eller över angivna viktgränser för A-klassade (BASTA) respektive B-klassade (BETA) kemikalier.

C-klassade kemikalier innehåller alltså ämnen med de särskilt farliga egenskaperna över viktgränserna för B.

Du ser även om ämnet eller ämnets egenskaper räknas som utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämne enligt Kemikalieinspektionens PRIO-guide.

Granskad