Klassning

Svenska kraftnät granskar och klassar märkningspliktiga kemiska produkter. Produkten som granskas kan hamna i fyra olika grupper, från A – D. Fokus i granskningen ligger på vilka kemiska ämnen som ingår i produkten och hur farliga dessa ämnen är för miljö och hälsa.

Granskningskriterierna är harmoniserade med EU:s kemikalieförordning Reach (länk till Kemikalieinspektionens webbplats) och med kriterierna som används av BASTA. Granskningen resulterar i att produkterna klassas i någon av nedanstående grupper.

Här finns BASTA-kriterierna (länk till BASTA:s webbplats, öppnas i nytt fönster).

Symbol för grupp AGrupp A: Tillåten – får användas utan särskilda villkor
Produkterna innehåller inga ämnen med egenskaper angivna i granskningskriterierna. Kriterierna för klassning i grupp A är desamma som för registrering i BASTA-registret.

Symbol för grupp BGrupp B: Riskminskning – får användas om särskilda villkor uppfylls
Produkter klassade i grupp B är bättre ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv än produkter i grupp C, men sämre än produkter i grupp A. Produkterna innehåller riskminskningsämnen men inga utfasningsämnen enligt granskningskriterierna. Kriterierna för grupp B är desamma som för registrering i BETA-registret.

Grupp B medför villkorad användning. Villkoren meddelas i granskningsutlåtandet. Produkter klassade i grupp B får inte användas utan att de särskilda villkoren är uppfyllda.

Symbol för grupp cGrupp C: Utfasning – får användas om särskilda villkor uppfylls
Produkter klassade i grupp C är sämre ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv än produkter klassade i grupp A och B. Produkterna innehåller utfasningsämnen enligt Svenska kraftnäts granskningskriterier. Produkterna i denna grupp ska successivt fasas ut från användning i Svenska kraftnäts verksamhet och ersättas av mindre miljö- och hälsofarliga produkter. Produkterna ska endast användas då gångbara alternativ saknas, och miljöbalkens produktvalsprincip ska tillämpas.

Grupp C medför villkorad användning. Villkoren meddelas i granskningsutlåtandet. Produkter klassade i grupp C får inte användas utan att de särskilda villkoren är uppfyllda

Symbol för grupp DGrupp D: Förbjuden – får inte användas
Svenska kraftnät har ännu ingen förbudslista

SSymbol för ska ej granskaska ej granskas:
Produkter som inkommer till kemikaliegranskningsfunktionen och som inte omfattas av kraven på granskning får utlåtandet "Ska ej granskas".

 

Granskad