Produktva­lsanalys

Miljöbalkens anger att verksamhetsutövare ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Denna produktvalsprincip är en hörnsten i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

När kemiska produkter används ska produktvalsprincipen tillämpas, till exempel genom att produkter klassade i Grupp B och C successivt ersätts med produkter klassade i Grupp A.

Vid följande tillfällen ska entreprenören dokumentera hur produktvalsprincipen har tillämpats genom att göra en produktvalsanalys:

  • Innan en ansökan skickas in till granskningsfunktionen.
  • Vid användning av produkter tidigare klassade som B.
  • Vid användning av produkter registrerade i BETA-registret.

Produktvalsanalysen ska beskriva:

  • Behovet av att använda en kemisk produkt. Finns annan metod som leder till mindre påverkan på hälsa och miljö?
  • Vilka alternativa produkter finns?
  • Har någon av dessa mindre miljö- och hälsopåverkan?
  • Hur verksamhetsutövaren har sökt alternativa produkter.
  • Om produkter i BASTA-registret eller produkter redan klassade i Grupp A går att använda.

Produktvalsanalysen ska bifogas i ansökan.Om produkten redan klassats i grupp B eller finns registrerad i BETA-registret ska produktvalsanalysen istället mailas till svenskakraftnat@explizit.se. Då ska också en farobedömning upprättas. Mallar för produktvalsanalys och farobedömning finns på sidan "Instruktioner och mallar".

Granskad