Skydda biologisk mångfald

Det har visat sig att sällsynta växt- och djurarter trivs i våra kraftledningsgator. Med hjälp av våra entreprenörer anpassar vi skötseln av ledningsgatorna, så att vi tar hänsyn till känsliga miljöer och gynnar den biologiska mångfalden.

Vår fältmanual ska användas vid arbeten i ledningsgator

Vår fältmanual fungerar som stöd ute i fält för att känna igen områden med högt naturvärde. I fältmanualen beskrivs en metod för att identifiera biotoper med höga naturvärden. Olika biotoper beskrivs i text och bild och förslag på skötselåtgärder ges.

Fältmanualen (pdf, 3 MB, nytt fönster).

Fältprotokoll för biotoper i kraftledningsgatan (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Varför trivs sällsynta arter i ledningsgatorna?

Många växt- och djurarter, som trivdes i det gamla odlingslandskapet är i dag hotade. Dessa arters livsmiljöer har minskat dramatiskt under 1900-talet, eftersom allt färre marker hålls öppna genom bete och slåtter. Ledningsgatorna, som av säkerhetsskäl hålls rensade från träd och höga buskar, underhålls regelbundet. Detta underhåll motsvarar ungefär det jobb som bonden utförde på ängen.

Om marken är näringsfattig och kanske dessutom kalkrik så är förutsättningarna för artrikedom goda i ledningsgatorna. Eftersom ledningsgatorna korsar nästan alla naturtyper så har ängsblommorna kunnat spridas längs dessa. Därför kan man idag hitta sällsynta arter i ledningsgatorna.

Svenska kraftnät arbetar för att skydda och gynna dessa arter. Det gör vi till exempel genom att skaffa oss kunskap om vilka arter som finns i ledningsgatorna och se till att skydda dessa när vi underhåller stamnätet.

Granskad