Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skydda biologisk mångfald

Det har visat sig att sällsynta växt- och djurarter trivs i våra kraftledningsgator. Med hjälp av våra entreprenörer anpassar vi skötseln av ledningsgatorna, så att vi tar hänsyn till känsliga miljöer och gynnar den biologiska mångfalden.

Vår fältmanual ska användas vid arbeten i ledningsgator

Vår fältmanual fungerar som stöd ute i fält för att känna igen områden med högt naturvärde. I fältmanualen beskrivs en metod för att identifiera biotoper med höga naturvärden. Olika biotoper beskrivs i text och bild och förslag på skötselåtgärder ges.

Fältmanualen (pdf, 3 MB, nytt fönster).

Fältprotokoll för biotoper i kraftledningsgatan (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Varför trivs sällsynta arter i ledningsgatorna?

Många växt- och djurarter, som trivdes i det gamla odlingslandskapet är i dag hotade. Dessa arters livsmiljöer har minskat dramatiskt under 1900-talet, eftersom allt färre marker hålls öppna genom bete och slåtter. Ledningsgatorna, som av säkerhetsskäl hålls rensade från träd och höga buskar, underhålls regelbundet. Detta underhåll motsvarar ungefär det jobb som bonden utförde på ängen.

Om marken är näringsfattig och kanske dessutom kalkrik så är förutsättningarna för artrikedom goda i ledningsgatorna. Eftersom ledningsgatorna korsar nästan alla naturtyper så har ängsblommorna kunnat spridas längs dessa. Därför kan man idag hitta sällsynta arter i ledningsgatorna.

Svenska kraftnät arbetar för att skydda och gynna dessa arter. Det gör vi till exempel genom att skaffa oss kunskap om vilka arter som finns i ledningsgatorna och se till att skydda dessa när vi underhåller stamnätet.

Exempel på att anpassad skötsel ger gott resultat

En inventering som Svenska kraftnät gjorde under 2017 visar på att fjärilar tycks trivas i kraftledningsgator.

I Lydinge, tre mil utanför Uppsala, går en kraftledningsgata i nord-sydlig riktning och strax norr om området ligger en kraftstation. Lydinge består av tre typer av ängsområden - friskäng, fuktäng och torräng.

I detta område har Svenska kraftnät bedrivit anpassad skötsel som visat sig haft en bra effekt på arternas status och området har ökat sina naturvärden inom dagfjärilsfaunan. Antalet dagfjärilsarter i det undersökta ledningsområdet har ökat från 27 till 36 på tio år.

Ta del av rapporten: Inventering av dagfjärilar i visningsområdet Lydinge 2017 (pdf, 12 MB, nytt fönster)

Samverkansgrupp för infrastrukturens gräsmarker

Sedan 2009 har Svenska kraftnät varit med i samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker. Det är Artdatabanken som driver gruppen på uppdrag av Naturvårdsverket tillsammans med Jordbruksverket och är en del i arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

Samverkansgruppens syfte är att få fler aktörer att göra naturvårdsåtgärder i infrastrukturmiljöer och genom att arbeta tillsammans kunna ta del av varandras erfarenheter och metoder för att gynna den biologiska mångfalden.

Projekt som pågår just nu är projekt Roslagen och projekt Syd-Småland. Trafikverket, Ellevio, Vattenfall och Eon utför i en gemensam insats, anpassad skötseln. Den gemensamma insatsen ska stärka den biologiska mångfalden och skapa spridningskorridorer mellan områden med höga naturvärden och områden med bra förutsättningar för höga naturvärden.

Mer om samverkansgruppen på Naturvårdsverkets webbplats (nytt fönster)

Granskad