Harsprånget – Vietas

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 400 kV-ledningen mellan Harsprånget och Vietas via Porjus i Norrbottens län.

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomfördes med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda under november-december 2008. En samrådsredogörelse upprättades efter genomfört samråd och utifrån samrådsredogörelsen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. Ladda ner den i sin helhet eller som sammanfattning i tabellen nedan.

Ansökan om koncession lämnades in 2006-01-16 med en komplettering för påsticket till Porjus 2009-06-03 samt ytterligare en komplettering av hela ansökan 2010-07-02 inklusive MKB samt en sammanfattning av MKB till Energimarknadsinspektionen. 2013-01-16 skickade Svenska kraftnät svar på Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande i deras samråd. Nu tar Energimarknadsinspektionens beslutsprocess vid.

Granskad