Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Viktig information

Observera att datan som presenteras på denna sida inte är fullständigt exakt och momentan. Sidan "Kontrollrummet" finns till för att vi överskådligt vill kunna illustrera fenomen i elsystemet och ge en inblick i arbetet i våra kontrollrum. Om du har andra behov av elmarknadsdata, rekommenderar vi vår statistiksida samt Nord Pools webbplats.

Vi får siffror för export och import för de nordiska länderna samt produktionen per kraftslag, från Stattnet. På grund av tekniskt underhåll hos Stattnet kan vi för tillfället inte visa dessa siffror.

Kontrollrummet

I Svenska kraftnäts kontrollrum styr och övervakar vi landets elsystem dygnet runt och ser till att det hela tiden är balans mellan produktion och förbrukning av el i Sverige. På denna sida får du en inblick i vad som händer i våra kontrollrum.

Vi ansvarar för Sveriges elöverföringssystem

Vi har ett övergripande ansvar för att den svenska elöverföringen fungerar driftssäkert och att det finns förutsättningar för effektiv elhandel

Läs om drift och marknad

Balans

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Frekvensen i elsystemet är ett mått på det och ska vara 50 Hz. Det kan vara viss fördröjning i hur frekvensen presenteras nedan.

 

Aktuell frekvens

50Hz

Frekvensen är ett mått på och resultat av hur väl produktion och användning av el är i balans. Frekvensen ska vara 50 Hz (Hertz). Då råder det balans mellan produktion och förbrukning. Om förbrukningen är högre än produktionen sjunker frekvensen; om produktionen är högre än förbrukningen stiger frekvensen.

Produktion

Huvuddelen av Sveriges el produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras ungefär 10 procent av elen som vindkraft men vindkraftsproduktionen varierar med vädret. Andelen vindkraft kommer att öka de kommande åren. I diagrammet kan du se hur produktionen ser ut just nu i Sverige och i de grannländer vi delar information med. Exempel på "ospecificerad produktion" är produktion från anläggningar som har fler än ett produktionsslag och där dessa inte kan separeras, samt solenergi.

Obs! Illustrationen nedan baseras på prognoser och inte faktiskt utfall. "Hacken" som ibland uppträder timvis återspeglar inte verkliga förändringar utan beror på hur datan presenteras. Det går inte att exportera data som visas på denna sida.

 Gå till sidan Statistik.

Visa som:
Visa data för:
Data saknas för detta datum.
Kärnkraft
0 MW
Värmekraft
0 MW
Ospecificerat
0 MW
Vindkraft
0 MW
Vattenkraft
0 MW
Total produktion
0 MW
Total förbrukning
0 MW
Exporterar
0 MW

Elproduktion per land

SE DK NO FI EE LV LT Total
Produktion 20 008 5 020 20 601 7 370 669 475 223 54 366
Kärnkraft 8 617 - - 2 795 - - - 11 412
Värmekraft 1 636 1 641 306 3 672 660 308 5 8 228
Vindkraft 2 877 3 379 666 182 9 3 88 7 204
Ospecificerat 439 - - 76 - 164 91 770
Vattenkraft 6 439 - 19 630 645 - 0 39 26 753
Total förbrukning 16 767 3 644 0 10 134 893 725 1 188 33 351
Statistik uppdaterad

Förbrukning

Elleverantörernas balansansvariga gör prognoser för hur mycket el som kommer att förbrukas timme för timme. Ibland men inte alltid motsvarar prognoserna den faktiska förbrukningen. För varje timme beräknar vi om det finns risk för effektbrist. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. Den statistik vi tar fram kan du ladda ner på sidan Statistik.

 Gå till sidan Statistik.

Visa data som:

Statistik uppdaterad

Sverige är indelat i fyra elområden. Under flikarna i tabellen kan du se prognos och förbrukning för respektive elområde.