Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Information om datat på sidan

Observera att datan som presenteras på denna sida inte är fullständigt exakt och momentan. Information som publiceras för andra länder tillhandahålls av respektive systemoperatör. Svenska kraftnät kan därför inte garantera att informationen är korrekt, utan hänvisar till systemoperatör för vardera land vid eventuella frågor.

Om du har andra behov av elmarknadsdata, rekommenderar vi vår elstatistiksidaeuropeiska Transparensplattformen samt Nord Pools webbplats.

Kontrollrummet

Sidan "Kontrollrummet" finns till för att vi överskådligt vill kunna illustrera fenomen i elsystemet. I Svenska kraftnäts riktiga kontrollrum styr och övervakar vi landets elsystem dygnet runt och ser till att det hela tiden är balans mellan produktion och förbrukning av el i Sverige.

 

kvinna framför datorskärmar

Drift och elmarknad

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el.

Läs mer om drift och elmarknad

Balans

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Det kan vara viss fördröjning i hur frekvensen presenteras på denna sida.

 

Elens flöde

Elhandeln i Norden och Baltikum sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan.

Priset i kartan anges i euro per megawattimme (MWh). Priset gäller för den aktuella timmen och sätts på den nordiska elbörsen dagen innan driftdygnet. Flödena (import och export) som visas i kartan uppdateras däremot mellan var 5:e till 15:e minut.

 Läs mer om stamnätet

Elenergi är både en import- och exportvara. Sveriges elförbrukning är ungefär 140 TWh på ett år. De senaste åren har exporten varit 10 - 22 TWh per år. Vi har många viktiga elförbindelser till grannländerna. 

Varje land ansvarar för att rapportera in data till kartan. Vid 0 värden beror det på att det inte kommit in någon data.

Förbrukningsdata för Danmark för tillfället är inkorrekt. Detta är rapporterat till Statnett.

Datat hämtas från Statnett.

Produktion

Huvuddelen av Sveriges el produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras ungefär 10 procent av elen som vindkraft men vindkraftsproduktionen varierar med vädret. Andelen vindkraft kommer att öka de kommande åren. I diagrammet kan du se hur produktionen ser ut just nu i Sverige och i de grannländer vi delar information med. Exempel på "ospecificerad produktion" är produktion från anläggningar som har fler än ett produktionsslag och där dessa inte kan separeras, samt solenergi.

Obs! Illustrationen nedan baseras på prognoser och inte faktiskt utfall. "Hacken" som ibland uppträder timvis återspeglar inte verkliga förändringar utan beror på hur datan presenteras. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. 

 Gå till sidan Elstatistik.

Visa som:
Visa data för:
Data saknas för detta datum.
Kärnkraft
0 MW
Värmekraft
0 MW
Ospecificerat
0 MW
Vindkraft
0 MW
Vattenkraft
0 MW
Total produktion
0 MW
Total förbrukning
0 MW
Exporterar
0 MW

Förbrukningsdata för Danmark för tillfället är inkorrekt. Detta är rapporterat till Statnett.

Datat hämtas från Statnett.

Elproduktion per land

SE DK NO FI EE LV LT Total
Produktion 21 527 3 306 17 010 7 881 657 457 515 51 353
Kärnkraft 8 182 - - 2 626 - - - 10 808
Värmekraft 1 258 1 893 267 2 889 598 310 53 7 268
Vindkraft 2 562 1 412 969 516 60 14 348 5 881
Ospecificerat 424 - - 76 - 132 90 722
Vattenkraft 9 102 - 15 775 1 774 - 0 24 26 675
Total förbrukning 16 651 123 16 620 10 334 1 134 955 1 603 47 420
Statistik uppdaterad

Förbrukning

Elleverantörernas balansansvariga gör prognoser för hur mycket el som kommer att förbrukas timme för timme. Ibland men inte alltid motsvarar prognoserna den faktiska förbrukningen. För varje timme beräknar vi om det finns risk för effektbrist. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. Den statistik vi tar fram kan du ladda ner på sidan Statistik.

 

 

 Gå till sidan Statistik.

Visa data som:

Statistik uppdaterad

Sverige är indelat i fyra elområden. Under flikarna i tabellen kan du se prognos och förbrukning för respektive elområde.

Datat kommer från Svenska kraftnät.