Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Viktig information

Observera att datan som presenteras på denna sida inte är fullständigt exakt och momentan. Sidan "Kontrollrummet" finns till för att vi överskådligt vill kunna illustrera fenomen i elsystemet och ge en inblick i arbetet i våra kontrollrum. Om du har andra behov av elmarknadsdata, rekommenderar vi vår elstatistiksida samt Nord Pools webbplats.

Kontrollrummet

I Svenska kraftnäts kontrollrum styr och övervakar vi landets elsystem dygnet runt och ser till att det hela tiden är balans mellan produktion och förbrukning av el i Sverige. På denna sida får du en inblick i vad som händer i våra kontrollrum.

Just nu har är det tekniska problem med datat för Import/Export och produktion, men vi jobbar på att lösa problemet.

Vi har ett övergripande ansvar för att den svenska elöverföringen fungerar driftssäkert och att det finns förutsättningar för effektiv elhandel

Vi ansvarar för Sveriges elöverföringssystem

Vi har ett övergripande ansvar för att den svenska elöverföringen fungerar driftssäkert och att det finns förutsättningar för effektiv elhandel

Läs om drift och marknad

Balans

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Frekvensen i elsystemet är ett mått på det och ska vara 50 Hz. Det kan vara viss fördröjning i hur frekvensen presenteras nedan.

 

Elens flöde

Elhandeln i Norden och Baltikum sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan.

Priset i kartan anges i euro per megawattimme (MWh). Priset gäller för den aktuella timmen och sätts på den nordiska elbörsen dagen innan driftdygnet. Flödena (import och export) som visas i kartan uppdateras däremot mellan var 5:e till 15:e minut. Just nu har vi problem med data och håller på att undersöka det.

 Läs mer om stamnätet

Elenergi är både en import- och exportvara. Sveriges elförbrukning är ungefär 140 TWh på ett år. De senaste åren har exporten varit 10 - 22 TWh per år. Vi har många viktiga elförbindelser till grannländerna. 

Varje land ansvarar för att rapportera in data till kartan. Vid 0 värden beror det på att det inte kommit in någon data.

Produktion

Huvuddelen av Sveriges el produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras ungefär 10 procent av elen som vindkraft men vindkraftsproduktionen varierar med vädret. Andelen vindkraft kommer att öka de kommande åren. I diagrammet kan du se hur produktionen ser ut just nu i Sverige och i de grannländer vi delar information med. Exempel på "ospecificerad produktion" är produktion från anläggningar som har fler än ett produktionsslag och där dessa inte kan separeras, samt solenergi.

Obs! Illustrationen nedan baseras på prognoser och inte faktiskt utfall. "Hacken" som ibland uppträder timvis återspeglar inte verkliga förändringar utan beror på hur datan presenteras. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. 

 Gå till sidan Elstatistik.

Visa som:
Visa data för:
Data saknas för detta datum.
Kärnkraft
0 MW
Värmekraft
0 MW
Ospecificerat
0 MW
Vindkraft
0 MW
Vattenkraft
0 MW
Total produktion
0 MW
Total förbrukning
0 MW
Exporterar
0 MW

Elproduktion per land

SE DK NO FI EE LV LT Total
Produktion 16 861 4 337 12 776 7 448 538 369 291 42 620
Kärnkraft 6 727 - - 2 419 - - - 9 146
Värmekraft 859 1 124 261 2 712 505 71 51 5 583
Vindkraft 1 615 3 214 555 480 34 7 146 6 051
Ospecificerat 455 - - 63 - 125 70 713
Vattenkraft 7 204 - 11 960 1 774 - 167 24 21 129
Total förbrukning 14 587 3 419 3 10 334 837 757 1 223 31 160
Statistik uppdaterad

Förbrukning

Elleverantörernas balansansvariga gör prognoser för hur mycket el som kommer att förbrukas timme för timme. Ibland men inte alltid motsvarar prognoserna den faktiska förbrukningen. För varje timme beräknar vi om det finns risk för effektbrist. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. Den statistik vi tar fram kan du ladda ner på sidan Statistik.

 Gå till sidan Statistik.

Visa data som:

Statistik uppdaterad

Sverige är indelat i fyra elområden. Under flikarna i tabellen kan du se prognos och förbrukning för respektive elområde.