Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Drift och elmarknad

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Att vädret varierar och påverkar både produktion och förbrukning är en av utmaningarna när det gäller att hålla balans i elsystemet.

Svenska kraftnät har systemansvaret för el i Sverige. Det betyder att vi har ett övergripande ansvar att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan produktion och förbrukning av el. Om det inte är balans, fungerar inte elsystemet. Därför styr och övervakar vi Sveriges elsystem dygnet runt i våra kontrollrum.

Balanshållningen i elsystemet bygger på planering

Ansvaret för att det finns tillräckligt med produktion för att möta förbrukningen i landet vilar på de företag som är balansansvariga. En elleverantör är enligt ellagen skyldig att leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Elleverantören kan själv vara balansansvarig för sina elleveranser eller överlåta ansvaret på ett annat företag. Den som är balansansvarig skapar balans mellan leverans och förbrukning genom att planera sin produktion utifrån en prognos för förbrukningen och genom att handla el på till exempel elbörsen Nord Pool.

Det ska vara balans vid varje tidpunkt på dygnet. Vi kontrollerar i efterhand hur det har gått för alla balansansvariga i hela landet. Har några balansansvariga levererat för lite eller för mycket el eller varit i obalans i sin förbrukning jämfört med prognoserna för en viss timme, regleras det ekonomiskt i efterhand. Det kallas balansavräkning.

Mer om balansen i nätet

Vädret påverkar hur mycket el som produceras och förbrukas

Vädret påverkar hur mycket el som kan produceras i vatten- och vindkraftverk. Vädret har också stor betydelse för hur mycket el som förbrukas. En kall och mörk vinterdag behövs det mycket mer el i Sverige än en varm sommardag.

Mer om vinterns utmaningar

Elen säljs och köps på en gemensam nordisk - baltisk marknad

I Norden har vi en avreglerad elmarknad. Den nordisk-baltiska elbörsen Nord Pool ägs gemensamt av Svenska kraftnät och våra nordiska och baltiska motsvarigheter. På elbörsen kan elmarknadens aktörer sälja och köpa el.

Elpriset bestäms av utbud och efterfrågan på el

På elmarknaden bestäms elpriset av utbud och efterfrågan. Elpriset vid balans representerar dels kostnaden för att producera en kWh från den dyraste produktionen som behövas för balans, dels priset som elkunden betalar för en kWh vid balans.

Elområdena är budområden för utbud och efterfrågan av el för hantering av överföringsbegränsningar i transmissionsnätet. Elområdena kan ha en balans, underskott eller överskott av el.

Om överföringskapaciteten mellan elområden inte är tillräcklig för att uppnå samma pris mellan områden blir priserna olika.

Om överföringen av el mellan elområden är lägre än överföringskapaciteten blir det samma pris i elområdena.

Vi skapar förutsättningar för elhandeln

Svenska kraftnät har inte bara systemansvaret för el i Sverige. Vi ansvarar också för att skapa regler och utforma avtal och rutiner för handel med el inom landet, mellan de nordiska och baltiska länderna och med kontinenten. Vi arbetar aktivt tillsammans med andra länder i Europa för att skapa en gemensam elmarknad där målet är att elanvändarna i framtiden ska kunna välja leverantör bland elhandelsföretagen i Europa.

Mer om vårt internationella samarbete

Handel med el

Marknadsplatsen för handeln med el är den nordisk-baltiska elbörsen Nord Pools spotmarknad, där el köps och säljs per timme för leverans nästa dygn. Huvuddelen av handeln per timme sker på elbörsen Nord Pool, medan en mindre del sker direkt mellan elproducenter och elhandelsföretag. Nord Pool har också en marknad för el kommande timme - intra-day-handel - för att elhandlare och producenter lättare ska hamna i kortsiktig balans mellan produktion och förbrukning.

Mer om elhandeln

Fyra elområden i Sverige

Sverige är uppdelat i fyra elområden från elområde Luleå ("SE1") i norr till elområde Malmö ("SE4") i söder. Elpriset i varje elområde bestäms av utbud och efterfrågan på elmarknaden och överföringskapaciteten mellan elområdena. I norra Sverige produceras det mer el än det efterfrågas, i södra Sverige är det tvärt om. Därför transporteras stora mängder el från norr till söder i Sverige.

Det kan vara olika priser i olika elområden

Elområdena kan få olika priser för el på grund av fysiska begränsningar i elnätet. Gränserna mellan elområdena går där det finns begränsningar för hur mycket el som kan passera. När hela överföringskapaciteten vid en begränsning utnyttjas för elhandeln mellan två elområden blir det olika elpriser i de olika områdena.

På sidan kontrollrummet kan du få inblick i elens flöde och priser i elområdena och produktion.

Till kontrollrummet

På vår elstatistiksida kan du hitta information om produktion, förbrukning och import/export för respektive elområde.

Till elstatistiksidan

Transmissionsnätet behöver byggas ut för att möta samhällets behov

Att transmissionsnätet är driftsäkert är en grundförutsättning för att elförsörjningen och elmarknaden ska fungera. Transmissionsnätet ska också kunna överföra den mängd el som samhället behöver. Vi behöver öka transmissionsnätets kapacitet mellan elområdena och stärka det för att kunna ta emot el från nya kraftverk, framförallt vindkraftverk. Därför gör vi stora satsningar på att underhålla och bygga ut transmissionsnätet under kommande år.

Mer om vår nätutveckling

Med produktionsreserver kan vi återställa driften vid störningar

När det uppstår driftstörningar i elsystemet, oplanerade händelser som gör att kraftstationer eller ledningar plötsligt kopplas bort från nätet, behöver vi snabbt starta produktion för att upprätthålla balans mellan produktion och förbrukning eller för att avlasta transmissionsnätet. Det finns särskilda produktionsreserver som kan starta vid sådana händelser.

När det finns risk för effektbrist

Det finns risk för effektbrist i elsystemet när efterfrågan på el blir mycket hög, till exempel vid sträng kyla, samtidigt som produktionen och importen inte räcker till för att tillföra den el som behövs. Vi har ansvar för att handla upp och administrera en effektreserv som ska minska risken för en situation med effektbrist. Både att minska förbrukningen och öka produktionen bidrar till att skapa balans i elsystemet när det råder effektbrist.

Mer om effektreserven

Granskad