Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ånge – Finnslätten

Just nu pågår arbete med att förlänga tillståndet (koncessionen) för 220 kV-ledningen mellan Ånge och Finnslätten i Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Västmanlands län.

Ansökan om koncession lämnades in den 29 september 2000. Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomfördes med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda under senare delen av 2006. En samrådsredogörelse upprättades efter genomfört samråd och utifrån samrådsredogörelsen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram.

En komplettering till ansökan sändes den 26 april 2011 till Energimarknadsinspektionen. Kompletteringen innehåller bland annat miljökonsekvensbeskrivningen, en sammanfattning av denna MKB och redogörelse för Svenska kraftnäts samråd med berörda i ärendet.

Energimarknadsinspektionen har under 2011 remitterat ärendet vilket bland annat innebar en ytterligare remissomgång med samtliga berörda intressenter. I maj 2012 skickade Svenska kraftnät svar på Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande i deras samråd. Nu tar Energimarknadsinspektionens beslutsprocess vid.

I tabellen nedan kan alla dokument laddas ner.

Granskad