Hoppa till huvudinnehåll

Kontrollrummet

Här får du en överskådlig inblick av fenomen i elsystemet. 

Data som presenteras på denna sida inte är fullständigt exakt och momentan. Information som publiceras för andra länder tillhandahålls av respektive systemoperatör och sammanställs av Statnett. Svenska kraftnät kan därför inte garantera att informationen är korrekt, utan hänvisar till systemoperatör för vardera land vid eventuella frågor.

Om du har andra behov av elmarknadsdata, rekommenderar vi vår elstatistiksidaeuropeiska Transparensplattformen samt Nord Pools webbplats.

Drift och elmarknad

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el.

Mer om drift och elmarknad

Balans

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Det kan vara viss fördröjning i hur frekvensen presenteras på denna sida.

 

Elens flöde

Elhandeln i Norden och Baltikum sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan.

Priset i kartan anges i euro per megawattimme (MWh). Priset gäller för den aktuella timmen och sätts på den nordiska elbörsen dagen innan driftdygnet. Flödena (import och export) som visas i kartan uppdateras däremot mellan var 5:e till 15:e minut.

 Läs mer om transmissionsnätet

Elenergi är både en import- och exportvara. Sveriges elförbrukning är ungefär 140 TWh på ett år. De senaste åren har nettoexporten varit mellan 10 - 30 TWh. Vi har många viktiga elförbindelser till grannländerna. 

Varje land ansvarar för att rapportera in data till kartan. Vid 0 värden beror det på att det inte kommit in någon data.

Data hämtas från Statnett som sammanställer informationen från respektive land.

Produktion

Huvuddelen av Sveriges el produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras närmare 20 procent av elen som vindkraft men vindkraftsproduktionen varierar med vädret. Andelen vindkraft kommer att öka de kommande åren. I diagrammet kan du se hur produktionen ser ut just nu i Sverige och i de grannländer vi delar information med. Exempel på "ospecificerad produktion" är produktion från anläggningar som har fler än ett produktionsslag och där dessa inte kan separeras, samt solenergi.

 Gå till sidan Elstatistik.

Visa som:
Visa data för:
Data saknas för detta datum.
Kärnkraft
0 MW
Värmekraft
0 MW
Ospecificerat
0 MW
Vindkraft
0 MW
Vattenkraft
0 MW
Total produktion
0 MW
Total förbrukning
0 MW
Exporterar
0 MW

Illustrationen baseras på prognoser och inte faktiskt utfall. "Hacken" som ibland uppträder timvis återspeglar inte verkliga förändringar utan beror på hur data presenteras. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. 

Data hämtas från Statnett som sammanställer informationen från respektive land.

Elproduktion per land

SE DK NO FI EE LV LT Total
Produktion 19 168 4 133 24 153 8 508 473 844 617 57 896
Kärnkraft 5 862 - - 2 788 - - - 8 650
Värmekraft 1 048 1 611 85 2 320 355 377 52 5 848
Vindkraft 1 409 2 522 877 1 166 117 33 456 6 580
Ospecificerat 430 - - 69 - 124 85 708
Vattenkraft 10 419 - 23 191 2 165 - 309 24 36 108
Total förbrukning 17 922 4 422 18 114 10 329 1 072 904 1 624 54 387
Statistik uppdaterad

Förbrukning

Elleverantörernas balansansvariga gör prognoser för hur mycket el som kommer att förbrukas timme för timme. Ibland men inte alltid motsvarar prognoserna den faktiska förbrukningen. För varje timme beräknar vi om det finns risk för effektbrist. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. Den statistik vi tar fram kan du ladda ner på sidan Statistik.

 Gå till sidan Statistik.

Visa data som:

Statistik uppdaterad

Sverige är indelat i fyra elområden. Under flikarna i tabellen kan du se prognos och förbrukning för respektive elområde.

Data kommer från Svenska kraftnät.