Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Säkerhet vid kraftledningar

Vårt mål är att inga olycksfall orsakade av el ska ske på eller vid Svenska kraftnäts anläggningar. Under de senaste tio åren har vi lyckligtvis inte haft några allvarliga olycksfall.  Men det är alltid viktigt att vara varsam när det handlar om el. 

Våra anläggningar byggs för att minimera risken för olyckor. De underhålls och övervakas så att inga oförutsedda fel ska ske som kan påverka allmänheten. 

Använd länkarna för att komma direkt till avsnitten på sidan

För dig som vistas nära en kraftledning
Säkerhetsavstånd
Det kan bli ett elektriskt överslag om säkerhetsreglerna inte följs
Friluftsliv och lek nära eller under våra ledningar
Lek med drakar
Fiska i närheten av en ledning
Jakttorn
Cykla under kraftledning
Skoterled i våra ledningsgator
Eld och explosiva varor
Regler för byggnader under eller nära en kraftledning
Regler för stängsel
Skogsbruk i närheten av en kraftledning
Markarbeten och jordbruk i närheten av en kraftledning
Att tänka på vid konstbevattning
Om odlingsduken blåser iväg
Var försiktig när du gräver i närheten av markkablar
Arbete med kranar under våra ledningar
Inga jordmassor under ledningen
För dig som ska lägga el, tele och rörledningar

För dig som vistas nära en kraftledning

Svenska kraftnät ansvarar för elsäkerheten i transmissionsnätet, men alla människor måste vara varsamma när det kommer till el. Det är viktigt att du följer de regler och avstånd som finns. Ett träd som faller eller en maskin som hanteras oförsiktigt kan skada människor eller mörklägga en hel stad. Chansa aldrig och ta inga risker nära kraftledningar. El kan orsaka skador även om man inte rör själva ledningen. Spänningsnivåerna är så pass höga att olyckor kan uppstå flera meter från kraftledningen.

Rör aldrig en nedfallen ledning eller något som har kontakt med ledningen, till exempel ett träd eller en arbetsmaskin.

Mer om hur du genom ditt uppträdande kan förhindra att personskador uppstår när du arbetar eller vistas nära en kraftledning.

Säkerhetsavstånd

Det är viktigt att inte någon eller något befinner sig för nära en kraftledning. Illustrationen visar säkerhetsavståndet, det vill säga det avstånd från kraftledningens ledningslinor som varken människor, maskiner eller något annat får befinna sig inom.

Vertikalt ned från kraftledningens lina ska säkerhetsavståndet vara minst 5,5 meter. Horisontellt ut från kraftledningens lina är säkerhetsavståndet minst 6,5 meter. Det är ett absolut minimiavstånd och beroende på erfarenhet eller maskiner och verktyg kan avståndet behöva ökas.

Observera att yrkesmän som arbetar med Svenska kraftnäts anläggningar ska följa de regler om säkeravstånd med mera som gäller för våra entreprenörer.

Ledningslinornas höjd över marken varierar med årstid och belastning, men de hänger som lägst cirka 7 meter ovan mark. Avståndet kan minska när marken är täckt av snö. Man kan aldrig förutsätta att ett tidigare mätt avstånd fortfarande gäller.

Håll alltid säkerhetsavståndet när du jobbar i närheten av ledningen! Innan du börjar, gör alltid en bedömning om det finns någon risk att avsiktligt eller oavsiktligt komma innanför säkerhetsavståndet. Om du tror det, kontakta Svenska kraftnät. Vi hjälper dig att bedöma risken och tar reda på hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

För att förhindra att arbetsredskap eller maskiner kommer innanför säkerhetsavstånden ska vägportaler byggas på arbetsvägar. Vägportalens höjd beror på ledningens konstruktion och väljs efter kontakt med Svenska kraftnät.

Skulle det bli en skada på stolpar och stag, kontakta omedelbart Svenska kraftnät på telefon 010-475 80 00.

Kontakta Svenska kraftnät för information om vad som gäller.

Det kan bli ett elektriskt överslag om säkerhetsreglerna inte följs

Svenska kraftnäts ledningar och stationer är alltid konstruerade så att de har högsta möjliga elektriska säkerhet. Om människor avsiktligt eller oavsiktligt utför handlingar som påverkar ledningen kan det uppstå ett elektriskt överslag (gnista) från ledningen som kan innebära fara för personer och egendom.

Förutom de direkt drabbade kan också människor i den omedelbara närheten av överslaget drabbas. Även inblandade maskiner kan skadas. Överslaget kan innebära att det blir  jordströmmar som kan påverka omgivande elnät samt tele-, TV- och datakommunikationsnät. 

Uppstår ett elektriskt överslag kommer ledningen automatiskt att kopplas ifrån. Inom någon sekund kopplas ledningen på igen automatiskt, men om felet kvarstår kopplas ledningen omedelbart bort igen.

Innan Svenska kraftnät manuellt kopplar in ledningen igen behöver vi veta om någon person är skadad eller om ledningen har fått skador som gör det farligt att koppla in den igen. Därför är det viktigt att

 • omedelbart rapportera en olycka genom att kontakta Svenska kraftnät telefon 010-475 80 00.
 • uppge informationen som står på ledningsstolpen när du ringer till oss. På varje stolpe finns en skylt där det står vem som är ledningsägare, vad ledningen heter (exempelvis CL6 S3) och stolpens nummer (exempelvis 954). 

Friluftsliv och lek nära eller under våra ledningar

Våra stolpar och stationer är absolut inga lekplatser. Om barn tar sig in i våra anläggningar eller upp i våra stolpar kan det innebära livsfara. Se till att alltid ha uppsyn över dina och andras barn i närheten av våra anläggningar.

Med tanke på avståndet mellan kraftledningens linor och mark ska inga hoppmattor, klätterställningar eller annan utrustning för lek finnas under våra kraftledningar.

Våra anläggningar byggs med svårforcerade stängsel. Stängsel och grindar bevakas regelbundet. Men ibland gör såväl djur som människor åverkan, till exempel gräver hål under stängslet eller klipper sönder det. Ibland kan också stormfällda träd skada stängsel.

Kontakta Svenska kraftnät om du upptäcker en skada! 

Lek med drakar

Draklinor kan leda ström när de kommer i kontakt med kraftledningar. Olika draklinor är olika farliga men framför allt är de farliga om de är fuktiga. Lek därför inte med drakar i närheten av kraftledningar.

Kontakta Svenska kraftnät om en drake fastnar. Försök inte använda verktyg eller stänger för att få bort den!

Fiska i närheten av en ledning

Fiskelinor och spön kan leda ström vid kontakt med elledningar.

Om du fiskar, se till att spö eller lina inte kommer närmare än 5 meter från kraftledningens spänningsförande ledare.

Jakttorn

Jakttorn får inte placeras närmare än 10 meter horisontellt från kraftledningens yttre linor. Dessutom får jakttornet inte ställas upp så att personer som vistas på jakttornets plattform avsiktligt eller oavsiktligt kan komma inom säkerhetsavståndet 6 meter från ledningens närmaste faslina. Detta avstånd ska hållas även om jakttornet skulle välta.

Cykla under kraftledning

Det är ett känt fenomen att man kan få en stöt om man cyklar under en kraftledning. Det kan upplevas som obehagligt men är helt ofarligt eftersom själva den elektriska strömmen är så liten. Fenomenet uppstår oftast i varm och torr väderlek, på sommaren, men kan uppstå annars också. Orsaken till stöten är den skillnad i potential som uppstår mellan dig och cykeln på grund av olika elektrisk influens från ledningen och kan också påverkas av vilken typ av material på kläderna man har.

Man kan enkelt undvika fenomenet genom att ha hudkontakt med någon metalldel av cykeln, till exempel att ha handen eller tummen på styret där metallen är bar, förutsatt att man inte har handskar och att man gör detta innan man cyklar in under ledningen.

Skoterled i våra ledningsgator

Det finns stora risker med att anlägga skoterleder i en ledningsgata. Den höga farten kan innebära att skoterförare kan kollidera med stolpar och staglinor med svåra personskador som följd. Också stolpar och staglinor kan skadas vid en kollision. För att undvika fara ska därför skoterleder anläggas på behörigt avstånd från luftledningar och dess stolpar och stag.

Eld och explosiva varor

Du får inte elda under en kraftledning eftersom linor och isolatorer kan skadas. Det finns också stor risk för att ledningen kortsluts på grund av sotpartiklar i den varma röken.

Detta gäller för explosiva varor och om du ska spränga:

Kontakta Svenska kraftnät senast 14 dagar i förväg om du ska spränga närmare än 100 meter från en kraftledning.Tändledningar och sprängkapseltrådar får inte komma i kontakt med jord inom 50 meters avstånd från kraftledningen. Det finns risk för oavsiktlig initiering på grund av markpotentialer från kraftledningen.  Icke elektriska tändsystem, till exempel Nonel, ska användas nära ledningar.

Explosiva varor får inte placeras närmare kraftledningen än:

  220 kV-ledning 400 kV-ledning
Avstånd mellan explosiv vara och närmaste faslina 100 meter 100 meter

Bensintankar, dieseltankar eller depåer med brandfarlig vara får inte placeras närmare kraftledningen än:

  220 kV-ledning 400 kV-ledning

Avstånd mellan brandfarlig vara och närmaste faslina

 45 meter  60 meter

Regler för byggnader under eller nära en kraftledning

Byggnader får inte placeras under en kraftledning. Undantag är mindre byggnader utan el som uthus, växthus, bodar eller förråd.

 • Tänk på att säkerhetsavståndet ska hållas även om en person står på takets högsta punkt.
 • Tänk på att avståndet mellan linan och marken kan variera med årstiden och hur mycket ledningen är belastad.
 • Bodar och förråd med el ska placeras minst 10 meter från närmaste ytterfas för kraftledningen.
 • Minimiavstånd nära ledningen för belysningsmaster, flaggstänger eller andra höga konstruktioner är mastens totala längd plus 10 meter.
 • Kontakta Svenska kraftnät om vad som gäller i ditt fall.

Regler för stängsel

Kraftledningens elektriska och magnetiska fält kan ladda upp stängsel och göra det strömförande.

Kontakta Svenska kraftnät om du vill bygga ett stängsel som

 • ligger närmare än 20 meter från kraftledningen
 • är mer än 50 meter långt och går parallellt med ledningen inom ett avstånd på 50 meter från ledningen. 

Skogsbruk i närheten av en kraftledning

Om ett träd fälls intill en kraftledning kan det uppstå elektriska olyckor eller elavbrott om trädet hamnar på ledningen. Kontakta alltid Svenska kraftnät om det finns risk att ett träd kommer att falla närmare än 3,5 meter från linorna. 

Håll alltid säkerhetsavståndet när du jobbar i närheten av ledningar! Om det skulle bli en skada på stolpar och stag, kontakta omedelbart Svenska kraftnät på telefon 010-475 80 00.

Om du kör en skogsbruksmaskin är det viktigt att vara försiktig i närheten av och under kraftledningen. 

 • Kontakta Svenska kraftnät om ditt fordon tillsammans med utrustning och eventuell last är högre än 3,3 meter. Då gör vi en bedömning för den aktuella ledningen.
 • Studera terrängen i förväg där ledningen går och korsa ledningsgatan nära stolparna. Varken fordon, utrustning eller last får komma innanför kraftledningens säkerhetsavstånd.
 • Märk ut stolparnas staglinor i förväg så att du inte kör på dem av misstag så att de skadas. Det kan leda till allvarliga skador på ledningen.
 • Kör aldrig mellan stolpbenen eller mellan stolpe och stag. Stolpen kan skadas allvarligt så att ledningen kan falla ner.
 • Klättra aldrig upp på lasten på en skogsmaskin under kraftledningen, det är livsfarligt!
 • Det är förbjudet att parkera fordon eller maskiner närmare än 10 meter från ledningen.
 • Tänk på att ett fordon eller en maskin lätt kan förvandlas till en spännande lekplats för barn.  En lek som kan bli mycket farlig om den står parkerad under ledningen.
 • Arbetsvägar som går under ledningsgator ska höjdbegränsas genom att en vägportal monteras vid ledningsgatans gränser. Portalens höjd ska väljas efter överenskommelse med Svenska kraftnät.
 • Tanka aldrig ett fordon eller enmaskin närmare än 60 meter från en kraftledning.
 • Du får inte lagra virke eller annat material under eller nära kraftledningar.
 • Kontrollerad mark- eller hyggesbränning är inte tillåtet under eller nära Svenska kraftnäts ledningar. Värme från en bränning kan skada viktiga delar av kraftledningen. Det kan orsaka driftstörningar eller skador på person eller egendom.

Markägare får bränna mark fram till en begränsningslinje av 20 meter från en ledning. Om du planerar en sådan kontrollerad mark- eller hyggesbränning måste du göra följande:

 • Informera Svenska kraftnät på telefon 010-475 80 00.
 • Gör en begränsningslinje parallellt med ledningen,  20 meter från ledningens ytterfas. Den kan antingen grävas fram eller göras med sand som läggs i en halv meter bred sträng.
 • Bränn bara om vindriktningen är riktad från kraftledningen. Du får inte spruta vatten mot faslinan eller isolatorkedjorna. Om branden blir okontrollerad får ingen person befinna sig i ledningsgatan eftersom det finns risk för ett elektriskt överslag i rökpelaren.

Virke får inte lagras under kraftledningen

Virke får inte deponeras eller lagras närmare kraftledningen än 10 meter horisontellt från kraftledningens yttre linor. Dessutom får virket inte lastas eller lossas så att transportfordon, kran, annan typ av lastmaskin eller last avsiktligt eller oavsiktligt kan komma inom säkerhetsavståndet 6 meter från ledningens närmaste faslina. Detta avstånd ska hållas även om maskinen skulle välta. 

Markarbeten och jordbruk i närheten av en kraftledning

Som förare av arbetsmaskin är det viktigt att vara försiktig när du kör maskinen under kraftledningen. 

Tänk på följande:

 • Ta i förväg reda på hur hög din maskin är för att avgöra om du fritt kan passera under kraftledningen.
 • Håll alltid säkerhetsavståndet!
 • Kontakta Svenska kraftnät om ditt fordon tillsammans med utrustning och eventuell last är högre än 3,3 meter. Vi gör då en bedömning av den aktuella ledningen.
 • Fordon som är max 4,3 meter höga kan korsa våra kraftledningar utan speciella åtgärder.
 • Arbetsvägar som går under ledningsgator ska höjdbegränsas genom att en vägportal monteras vid ledningsgatans gränser. Portalens höjd ska väljas efter överenskommelse med Svenska kraftnät.
 • Kör aldrig mellan stolpbenen eller mellan stolpe och stag.  Stolpen kan skadas allvarligt så att ledningen kan falla ner.
 • Klättra aldrig upp på ett fordon eller en maskin under en kraftledning.
 • Det är förbjudet att parkera fordon och maskiner närmare än 10 meter från ledningen.
 • Tanka aldrig ett fordon eller en maskin närmare än 60 meter från en kraftledning.
 • Tänk på att ett fordon eller en maskin lätt kan förvandlas till en spännande lekplats för barn. En lek som kan bli mycket farlig om maskinen/fordonet den står parkerad under ledningen.
 • Akta så att du inte skadar jordledaren som är nedgrävd längs ledningen. Den är till för att jorda stolparna så att de inte blir strömförande. Om jordledaren skulle slitas av när du plöjer, gräver diken eller gör andra markarbeten under kraftledningen, försök inte laga den själv! Kontakta omedelbart Svenska kraftnät.

Att tänka på vid konstbevattning

Vid konstbevattning kan splittrade strålar träffa en kraftledning. Oftast är detta ofarligt. Men om saltvatten eller förorenat vatten används kan vattnet leda ström och då är det farligt att röra bevattningsmaskinen.

Om det är en stor bevattningsanläggning som har metallrör på marken och är placerad nära eller under en kraftledning, kan det bildas elektriska strömmar i rören. Om anläggningen är korrekt installerad är strömmarna ofarliga, men var ändå försiktig.

 Kontakta Svenska kraftnät om bevattningsanläggningen

 • ligger närmare än 20 meter från kraftledningen
 • är mer än 50 meter lång och går parallellt med ledningen inom ett avstånd på 50 meter från ledningen. 

Om odlingsduken blåser iväg

Använder du odlingsduk kan den komma på drift och blåsa upp i kraftledningen. Kontakta Svenska kraftnät så skickar vi personal som kan ta bort duken på ett säkert sätt.

 • Försök aldrig ta bort en duk som hamnat på vår anläggning, det är förenat med livsfara, speciellt vid fuktig väderlek!
 • Fäst duken ordentligt så att den klarar starka vindar.
 • Tänk på att luften kan värmas upp under duken och ge lyftkraft som kan slita loss fiberduken.

Var försiktig när du gräver i närheten av markkablar

Det är ovanligt med markkablar i transmissionsnätet. Men om du ska gräva i närheten av markkablar måste du vara mycket försiktig innan du sätter skopan i marken. Svenska kraftnäts kablar är väl isolerade med ett tjockt hölje, men detta hölje är också mycket ömtåligt.

Ovanför kablarna finns varselskydd av plast som ska ge maskinförare och grävande personal en varning innan kabeln träffas. Det gäller att vara uppmärksam och tänka efter innan du gräver.

webbplatsen Ledningskollen.se (nytt fönster) kan du få reda på om Svenska kraftnät har markkablar där du planerar att gräva.

Mer information finns i dokumentet "Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet"(pdf, 1 MB, nytt fönster).

Arbete med kranar under våra ledningar

Kranar får inte ställas upp så att kranarmen eller lasten avsiktligt eller oavsiktligt kan komma inom säkerhetsavståndet 6 meter från ledningens faslina. Detta avstånd ska hållas även om kranen eller motsvarande skulle välta.

Mellan mastens yttersta ände (inklusive förlängningsarm) och ledningen ska det vara ett säkerhetsavstånd som motsvarar hela mastens längd plus 6 meter. Mät avståndet med masten riktad mot ledningen. Det är viktigt att säkerhetsavståndet alltid hålls under hela arbetet.

Att mäta med blotta ögat uppfyller inte kraven för mätning, så använd mätinstrument. Vid stark vind kan kraftledningens linor och isolatorkedjor pendla. Ta hänsyn till det när du beräknar säkerhetsavståndet.

Innan kranen flyttas ska eventuella körvägar markeras med varselband och körvägarna ska vara inmätta. Kranen får bara flyttas på de markerade körvägarna och ska bevakas av en van signalman. Fasta eller rörliga tornkranar får inte placeras så att någon del av kranen eller lasten kan komma innanför elanläggningens säkerhetsavstånd. För att förhindra oavsiktliga rörelser ska kranen spärras mekaniskt.

Om fasta kranar används ska detta framgå i kranplanen. Om en maskin används som inte går att spärra och som vid en felmanöver eller ett haveri kan komma i kontakt med en elektrisk anläggningsdel måste arbetet utföras under så kallad bevakning. Maskinen ska då vara ansluten till kraftledningens jordtag eller jordspett.

Inga jordmassor under ledningen

Det är enligt ledningsrätten förbjudet att ändra markens utformning under ledningen. Det betyder att det är förbjudet att lägga upp jordmassor under ledningen.  När jordmassor läggs upp förändras befintlig marknivå och  ledningens konstruktionsförutsättningar. Det innebär att människor omedvetet kan komma innanför säkerhetsavståndet. Att oförsiktigt lägga jordmassor för nära ledningsstolpar och ledningsstag kan påverka ledningens säkerhet och i värsta fall få ledningen att haverera.

För dig som ska lägga el, tele och rörledningar

Om du ska montera el- och teleledningar eller metalliska rörledningar gäller särskilda restriktioner. 

Granskad