Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Miljöpåverkan

Vårt samhälle fungerar inte utan el, och transmissionsnätet är nödvändigt för att elsystemet ska fungera. Transmissionsnätet påverkar miljön på olika sätt. Svenska kraftnät strävar efter att den negativa påverkan ska bli så liten som möjligt, och de positiva effekterna så stora som möjligt

Positiva effekter är främst att transmissionsnätet bidrar till att Sverige kan uppfylla energi- och klimatmål. Ytterligare en positiv effekt är att vissa växter och djur gynnas av de öppna ytorna som skapas under en kraftledning. Miljöpåverkan handlar till exempel om att mark tas i anspråk när nya ledningar byggs samt risken att miljöskadliga ämnen släpps ut från våra anläggningar.

Nya kraftledningar bidrar till att uppfylla klimatmålen

EU har satt upp mål om att minska utsläppen av växthusgaser, sänka energiförbrukningen och höja andelen förnybar energi, det vill säga el som kommer från icke-fossila källor. Svenska kraftnät bidrar till att uppfylla klimat- och energimålen genom att bygga ut transmissionsnätet så att förnybara elkällor, som vindkraftsanläggningar, kan anslutas till transmissionsnätet. Vi vidtar också åtgärder för att effektivisera verksamhetens energianvändning och minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom bedriver och stödjer vi forskning inom miljöanpassad teknik.

Miljöfrågor är viktiga när vi bygger nya ledningar

När vi planerar att bygga en ny kraftledning behöver vi ta hänsyn till många olika faktorer, inklusive hur den nya ledningen kan påverka miljön. För att finna den bästa lösningen utreder vi vilken inverkan ledningen kan få på odlingsmark, landskapsbild, natur- och kulturmiljö.

Sedan strävar vi efter att bygga ledningen så att den medför så liten påverkan som möjligt för omgivningen. Vi redovisar ledningens förväntade miljöpåverkan i en så kallad miljökonsekvensbeskrivning och samråder med myndigheter och närboende om sträckningen.

När det blivit dags att bygga en ny ledning ställer vi miljökrav på de entreprenörer som anlitas för att utföra arbetet. Bland annat ska entreprenörerna ta hänsyn till natur- och markförhållanden och inte släppa ut miljöskadliga ämnen i naturen.

Vi tar miljöhänsyn när vi underhåller transmissionsnätet

Transmissionsnätets ledningar och stationer behöver underhållas för att de ska fungera och vara driftsäkra. Underhållsarbeten kan påverka miljön negativt. Exempelvis sker utsläpp från maskiner och fordon, och det finns risk att känslig mark och växtlighet kan skadas. Därför ställer vi miljökrav på de entreprenörer som utför underhållsarbeten åt oss.

Sällsynta växt- och djurarter trivs i kraftledningsgator

Många växt- och djurarter som trivdes i det gamla odlingslandskapet är i dag hotade. Dessa arters livsmiljöer har minskat dramatiskt under 1900-talet eftersom allt färre marker hålls öppna genom bete och slåtter.

Ledningsgatorna, som av säkerhetsskäl hålls rensade från träd och höga buskar, underhålls regelbundet. Detta underhåll påminner om det jobb som bonden utförde på ängen. Ledningsgatorna fyller därmed en viktig funktion i bevarandet av den biologiska mångfalden.

Om marken i ledningsgatorna är näringsfattig och dessutom kalkrik så är förutsättningarna för artrikedom goda. Då kan där finnas många ängsarter som annars är på väg att försvinna. För att skydda och gynna dessa arter identifierar vi var värdefulla biotoper finns och tar hänsyn till dessa när vi underhåller transmissionsnätet.

Granskad