Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Biologisk mångfald

Marken under våra kraftledningar, de så kallade ledningsgatorna, har visat sig ha en positiv betydelse för vissa hotade växt- och djurarter. Det gäller arter som egentligen hör till det gamla odlingslandskapet men som har trängts undan på grund av att det idag är ont om ängs- och hagmarker. Dessa arter har funnit en ny livsmiljö i ledningsgatorna.

Vi har sedan många år tillbaka arbetat aktivt för att gynna och skydda artrika miljöer i våra ledningsgator.

Ledningsgatorna liknar det gamla odlingslandskapet

Växt- och djurarter som trivdes i de gamla odlingslandskapen där bonden röjde och underhöll marken, förlorade sin livsmiljö allt eftersom odlingslandskapen blev ovanligare i Sverige.

Av säkerhetsskäl röjer vi ledningsgatorna från träd och höga buskar. Längs ledningsgatorna röjer vi också patrullstigar, där vi går när ledningarna ska inspekteras. Patrullstigarna röjs oftare än ledningsgatan i övrigt och marken hålls därför öppen och ljus och liknar på vissa ställen ängsmark.

Särskilt där det är näringsfattigt och kalkrikt trivs många ängs- och gräsmarksarter som till exempel slåtterblommor, solvändor och olika dagfjärilar. En del av dessa arter är sällsynta och hotade, men har alltså funnit en ny livsmiljö i kraftledningsgatan.

Inventeringar ger oss värdefull kunskap

Svenska kraftnät har genomfört kartläggningar av särskilt artrika områden i transmissionsnätets ledningsgator. Genom kartläggningarna har vi fått kunskap om var skyddsvärda områden finns. Den kunskapen är värdefull när vi ska röja eller bygga nya ledningar. Vi försöker anpassa skötseln och ta särskild hänsyn i de artrika miljöerna.

På uppdrag av oss har Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört flera forskningsstudier inom biologisk mångfald på uppdrag av oss. Några resultat från dessa är att

  • art- och individrikedomen av dagfjärilar var högre i studerade kraftledningsgator än i jämförbara betesmarker
  • det fanns fler individer av fågelarter i studerade ledningsgator än i intilliggande skogsbryn.

Rapporterna är publicerade på CBM:s webbplats (nytt fönster). 

Fotografiet är taget under en av våra inventeringar av ledningsgatans växt- och djurarter. Fotograf: Eva Grusell

Den biologiska mångfalden skyddas vid underhållsarbeten

Vi anlitar entreprenörer för besiktning, röjning och tekniskt underhåll av transmissionsnätet. Med hjälp av våra entreprenörer anpassar vi skötseln av ledningsgatorna, så att hänsyn tas till känsliga miljöer och så att den biologiska mångfalden gynnas. Därför utbildar vi entreprenörerna i att identifiera artrika områden och att skydda dessa. De utrustas också med en manual som ska användas när de utför arbeten som kan påverka växt- och djurlivet i ledningsgatorna. 

Mer om hur vi arbetar med skötsel av våra ledningsgator

Granskad