Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

NordBalt

Följ projektet via

Nu har vi stärkt kopplingen till Baltikum

Elförbindelsen NordBalt togs i drift i februari 2016. Förbindelsen har stor säkerhetspolitisk betydelse i Östersjöområdet och förbättrar de baltiska ländernas försörjningssäkerhet men medger också import till Sverige under tider med elunderskott.

Om projektet

Nu har vi stärkt kopplingen till Baltikum

Elförbindelsen NordBalt togs i drift i februari 2016. Förbindelsen har stor säkerhetspolitisk betydelse i Östersjöområdet och förbättrar de baltiska ländernas försörjningssäkerhet men medger också import till Sverige under tider med elunderskott.

Om projektet

Nytt om NordBalt

Projektnytt om NordBalt


Nu kan du uppdatera dig om projektläget för likströmsförbindelsen mellan Sverige och Litauen. Under november börjar avverkningen vid stationsläget utanför Nybro och runt årsskiftet kan regeringen komma att besluta om koncession, dvs. tillstånd enligt ellagen.

Tillstånd för vattenverksamhet inom stationsområdet i Nybro


Mark- och miljödomstolen lämnade måndagen 10 september, enligt 11 kap. miljöbalken, Svenska kraftnät tillstånd till att bedriva vattenverksamhet i samband med uppförandet av ett växelströmsställverk och en omriktarstation inom fastigheten Rismåla 2:61 i Nybro kommun.

Kontrakt tecknat för nytt ställverk i Nybro


Svenska kraftnät tecknade den 10 juli kontrakt med Siemens AB avseende totalentreprenad för en ny ställverksanläggning i Nybro station. Kontraktsumman uppgår till cirka 109 miljoner kronor.

Nytt Projektnytt om NordBalt


Förberedelserna inför byggnationen av den nya likströmlänken mellan Sverige och Litauen fortsätter. Läs det femte nyhetsbladet om NordBalt och uppdatera dig om vad som händer i projektet.

Rapport från arkeologisk utredning


Riksantikvarieämbetet har genomfört en arkeologisk utredning inom NordBalts kalbelsträckning mellan Nybro och Sandvik. Målsättningen var att klargöra om, och i sådana fall var, det finns fornlämningar som kräver fortsatta arkeologiska insatser. Nu har Riksantikvarieämbetet tagit fram en rapport från utredningen.

EI positiv till NordBalt


Energimarknadsinspektionen ställer sig positiv till den planerade elförbindelsen mellan Sverige och Litauen. Det framgår av det yttrande som inspektionen har skickat till regeringen.

NordBalts fjärde Projektnytt - så går arbetet framåt


I det senaste nyhetsbladet kan du bland annat läsa om pågående arkeologiska undersökningar, om stundande ansökningar om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen samt en intervju med huvudprojektledaren Marcus Jacobson.

Skriftliga samråd om vattenverksamhet


Nu bjuder Svenska kraftnät in till två skriftliga samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Dels ett samråd om planerad vattenverksamhet vid stationsområdet inom fastigheten Rismåla 2:61. Dels ett samråd som är en komplettering av tidigare genomfört samråd, och som avser vattenverksamhet för den planerade förbindelsens markkabeldel.

Nytt nummer av NordBalts nyhetsblad


Nu har ProjektNytt nr 3 skickats ut till alla berörda fastighetsägare och publicerats här på webbplatsen.

Kontraktsignering i Stockholm för omriktarstationerna


Svenska kraftnät och LITGRID turtas AB* har tidigare fattat beslut gällande omriktarstationerna för elförbindelsen NordBalt. Igår måndag tecknades kontraktet i Stockholm.

Kontraktsignering i Vilnius för sjökabeln


Svenska kraftnät och LITGRID turtas AB* har tidigare fattat beslut gällande sjökabel och installation för elförbindelsen mellan Norden och Baltikum, NordBalt. Signeringen skedde i Litauens huvudstad Vilnius fredagen den 17 december.

Koncessionsansökan lämnad till EI


En ansökan om nätkoncession enligt ellagen skickades den 10 december till Energimarknadsinspektionen (EI). Ansökan gäller en ny 300 kV likströmsförbindelse - markkabel och sjökabel - från Nybro till svensk territorialgräns.

Beslut om elförbindelse till Baltikum


Svenska Kraftnäts styrelse beslutade på torsdagen att investera i storleksordningen 2,6 miljarder kronor i den nya elförbindelsen NordBalt till Baltikum.

Fel på kartor över sträckningsförslag


Måndagen den 20 september skickade Svenska kraftnät ut kartor med föreslagen sträckning till berörda fastighetsägare. Dessa kan innehålla fel.

Informationsmöte med sträckningsförslag


Samrådsprocessen för NordBalt fortsätter och i september bjuder Svenska kraftnät in berörda fastighetsägare till ett informationsmöte, där vi presenterar ett sträckningsförslag och berättar om markåtkomst och skadereglering.

EU delfinansierar NordBalt


EU-kommissionen beslutade på torsdagen den 5 augusti att delfinansiera elförbindelsen NordBalt mellan Sverige och Baltikum.

Nytt samrådsunderlag och nya möten


Svenska kraftnät genomförde i början av året en första samrådsprocess för den planerade förbindelsen mellan Sverige och Litauen. Efter synpunkter från den processen har samrådsunderlaget reviderats. Vi har utrett ett flertal alternativ för förbindelsen på land och bedömt området söder om Sandvik som det bästa alternativet för en landtagningspunkt.

Samrådsredogörelse till länsstyrelsen


Den 14 april skickade Svenska kraftnät en samrådsredogörelse till länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge län. De ska fatta beslut om NordBalt antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

Samrådsmöten om NordBalt


Nu bjuder vi in allmänheten till samrådsmöten om NordBalt – den planerade elförbindelsen mellan Sverige och Litauen. Första mötet är i Ljungbyholm, torsdagen den 18 februari.

Samrådsunderlaget är klart


Nu är underlaget till de samrådsmöten som kommer att äga rum i februari publicerat. 

Intentionsavtal tecknat om elförbindelsen NordBalt


Svenska kraftnät har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med sina motsvarigheter i Lettland och Litauen. Detta MoU avser byggandet av en elförbindelse mellan Sverige och Litauen samt förstärkningar av stamnätet i västra Lettland.

NordBalt åter i drift efter skarvbytena


Tillsammans med NKT har Svenska kraftnät bytt skarvarna på NordBalts landförlagda kabelsträcka. Förbindelsen är nu återtagen i drift och arbetet avslutat. Den ursprungliga tidplanen var att skarvbytena skulle genomföras under perioden 13 augusti till 26 oktober. Genomförande har gått snabbare än beräknat och arbetet kunde slutföras drygt två veckor före beräknad tidplan.

Uppdaterad tidplan för skarvbytena på NordBalt


Tidplanen för skarvbytena på NordBalts landförlagda kabelsträcka har uppdaterats.

Skarvbytet påbörjas under slutet av juli


I början av året informerade Svenska kraftnät om att skarvarna för den landförlagda kabelsträckan behöver bytas för att förebygga ytterligare avbrott på förbindelsen. Inför sommaren vill vi nu informera er om att vårens undersökningar och andra förberedelserna gått enligt plan och att vi räknar med att kunna börja byta skarvarna i slutet av juli 2018.

Skarvarna på NordBalts markkabel byts ut


Sedan drifttagningen av NordBalt 2016 har det varit flera avbrott på förbindelsen. Därför har Svenska kraftnät nu tillsammans med vår Litauiska motsvarighet, LitGrid och leverantören av kabeln, NKT (tidigare ABB), beslutat att byta ut skarvarna till en modifierad konstruktion för att undvika ytterligare avbrott.

Elöverföringen via NordBalt åter igång


Fredagen den 18 mars utlöste ett fel på NordBalt-förbindelsen ett avbrott som gjorde att överföringen tillfälligt stoppades. Felet, som inträffade i en skarv på markkabeln på den svenska sidan, lokaliserades och reparera...

Avbrott på NordBalt


Sedan mitten av februari sker så kallade trial operations av NordBalt, elförbindelsen som binder samman Nordens och Baltikums elmarknader. Fredagen den 18 mars utlöste ett fel på förbindelsen ett avbrott som gör att inge...

Nordbalt i slutskedet av testperioden


Sedan mitten av februari sker så kallade trial operations av Nordbalt, elförbindelsen som binder samman Nordens och Baltikums elmarknader. Detta är det sista steget innan Nordbalt helt lämnas över till stamnätsoperatörerna och projektet avslutas.

Nu testar vi NordBalt


Nu pågår drifttagningstester av NordBalt, den nya likströmsförbindelsen mellan Sverige och Litauen. Sedan i början av veckan prövar Svenska kraftnät och Litgrid, den litauiska stamnätsoperatören, att överföra el mellan länderna via NordBalt.

Uppdateringar om NordBalt på Nord Pools webbplats


Aktuell information om Nordbalt, den nya likströmsförbindelsen mellan Sverige och Litauen, hittar du nu på elbörsen Nord Pools webbplats. Där publicerar vi kontinuerligt uppdateringar om pågående tester av förbindelsen och den kommande drifttagningen.

Återställning av mark klar till årsskiftet


Arbetet med att gräva ner den 40 kilometer långa markkabeln mellan Nybro och kusten vid Sandvik blev klart i slutet av 2014. Nu arbetar vi med att återställa marken till sitt ursprungliga skick, vilket beräknas pågå till i slutet av december.

Så gick det till när sjökablarna nådde land


Som vi informerade om i förra veckan har NordBalts två sjökablar lagts ner i Östersjön. Här kan du få en insyn i hur arbetet med den sista kabellängden in mot den svenska kusten gick till.

Sjökablarna i hamn - bokstavligt talat


Idag drogs NordBalts två sjökablar upp på det svenska fastlandet. Därmed har ännu en viktig milstolpe passerats för likströmsförbindelsen mellan Sverige och Baltikum.

En milstolpe är passerad


Dagarna innan jul passerades en milstolpe för projektet. Då grävdes nämligen de sista kablarna mellan kusten och omriktarstationen i Nybro ner i marken.

Arbetet med NordBalt i full gång


Undrar du hur byggnationen av elförbindelsen NordBalt går framåt?

Arbetet fortsätter över sommaren


I fredags kväll spänningssatte Svenska kraftnät 400 kV-ställverk i Nybro. Därmed är det första projektet inom programmet NordBalt taget i drift. Samtidigt pågår nedläggningen av land- och sjökablarna.

Nedläggningen av sjökabeln påbörjad


Nu har nedläggningen av den 400 kilometer långa NordBalt-kabeln mellan Klaipeda i Litauen och Sandvik söder om Kalmar inletts. De första 50 kilometerna kabel, från den litauiska kusten räknat, ligger redan på havsbotten. Fartyg som fiskar i sydöstra Östersjön rekommenderas under nedläggningsperioden att hålla ett säkerhetsavstånd till kabeln på 500 meter.

Nytt Projektnytt om NordBalt


Förberedelserna för nedläggningen av både mark- och sjökabeln är i full gång och vid stationsområdet i Nybro har arbetet med det nya växelströmsställverket kommit en bra bit på vägen. Under våren börjar byggnationen av den nya omriktarstationen. Läs mer i det åttonde nyhetsbladet om NordBalt – den planerade likströmsförbindelsen mellan Sverige och Litauen.

Projektnytt med frågor och svar om byggnationen


På vårens informationsmöten för berörda markägare ställdes en del frågor om hur byggnationen, som startar våren 2014, kommer att gå till. I Projektnytt nr 7 har vi sammanställt frågorna och svaren. Dessutom ger vi en kort lägesrapport från det nya stationsområdet utanför Nybro där byggnationen redan pågår.

Kontrakt tecknat för NordBalts markentreprenad


Det sista större kontraktet för NordBalt har tecknats. NCC Construction Sverige AB får uppdraget att gräva och lägga ner likströmsförbindelsen på landsträckan mellan Sandvik och Nybro. Totalsumman uppgår till nära 49 miljoner kronor.

Klartecken från regeringen


Torsdagen den 18 april fick Svenska kraftnät regeringens tillstånd att bygga likströmskabeln NordBalt mellan Sverige och Litauen. Drifttagningen ska ske i slutet av 2015 och innebär att de baltiska länderna blir integrerade med den nordiska och europeiska elmarknaden.

Arbeten har startat vid Nybro station


Nu är arbetet igång vid Nybro station och under den senaste månaden har nära fyra hektar skog avverkats på området. Läs mer i informationsbladet som har skickats ut till boende och företag i närheten av stationen.

Fakta om NordBalt

Effekt: 700 MW
Spänning: ± 300 kV
Teknik: Likström, HVDC VSC
Huvudskäl till teknikvalet: Avståndet över Östersjön och sammankopplingen av olika växelströmsnät.
Längd på sjökabel: 400 km
Längd på markkabel: 40 km på svensk sida, 10 km på litauisk sida.
Ansluter till: Nybro i Sverige och Klaipeda i Litauen.
Drifttagen: I februari 2016

Bilder

EU-kommissionen har engagerat sig i frågan om förbindelser mellan elmarknader och har tilldelat resurser till viktiga infrastrukturprojekt. Till projektet NordBalt bidrar Kommissionen med 175 miljoner euro. Beloppet avser både själva sjökabeln med omriktarstationer (131 miljoner euro) och nätförstärkningar i det interna baltiska nätet (44 miljoner euro).