Fotograf: Tomas Ärlemo

Drivkrafter bakom utvecklingen av stamnätet

Vi bygger ut och förstärker det svenska stamnätet av olika anledningar:

  • Många av våra ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd och måste förnyas.
  • Vi behöver trygga elförsörjningen och göra det möjligt att bygga ut produktionen av förnybar el.
  • Det ingår i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för en gemensam europeisk elmarknad.

Samhället behöver ett robust stamnät för en trygg elförsörjning

Sverige är beroende av en trygg och pålitlig elförsörjning för att fungera. Det ökade beroendet av el gör att samhället blir känsligare för elavbrott. Fel på ledningar eller stationer i stamnätet kan i värsta fall innebära att stora delar av Sverige blir strömlöst. Det medför stora konsekvenser och kostnader både för privata och allmänna intressen i samhället.

Det är därför viktigt att vi förstärker och rustar upp stamnätet så att det är robust och driftsäkert. I ett driftsäkert stamnät kommer elen fram dit den ska och vi undviker allvarliga konsekvenser vid avbrott.

Sverige har ett av världens äldsta stamnät. Många av våra ledningar börjar närma sig slutet av sin livslängd. För att fortsätta ha ett person- och driftsäkert stamnät och för att kunna överföra den mängd el som samhället önskar, behöver vi inte bara bygga ut stamnätet utan också förnya många ledningar och stationer innan de blir för gamla. 

Nya stamnätsledningar och stationer behövs för förnybar elproduktion

Den svenska och europeiska energi- och klimatpolitiken strävar efter att öka andelen förnybar elproduktion. Därför har regeringen gett oss i uppdrag att bygga ut stamnätet för att kunna ta emot el från till exempel ny vindkraftsproduktion och se till att den kan transporteras vidare både inom och utanför landet. Förutom nya ledningar kommer det att behövas nya stamnätsstationer för att ta emot stora mängder ny elproduktion på olika platser i landet.

Stamnätet är en förutsättning för en gemensam europeisk elmarknad

Länderna i Norden och EU arbetar för att möjliggöra fri handel med el över gränserna. Det ökar konkurrensen och innebär att elanvändaren kan välja en elleverantör från ett annat land. En förutsättning är att det finns elförbindelser mellan länderna och att flödet mellan dem inte begränsas. Därför bygger vi elförbindelser som kopplar ihop de olika ländernas elsysten. Vi förstärker också det svenska stamnätet för att minimera så kallade "flaskhalsar". Flaskhalsar är trånga passager i nätet som vi behöver förstärka för att kunna överföra mer el.

Vilka planer finns för att utveckla nätet mot en europeisk elmarknad?

Det som driver vårt planeringsarbete är EU:s energi- och klimatpolitik med höga ambitioner om att bygga ut förnybar elproduktion för att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser. En viktig del för att förverkliga detta är det så kallade tredje inre marknadspaket för energi, som bland annat innehåller krav på att systemoperatörer vartannat år ska göra en tioårsplan för sitt land och sin region. Systemoperatörernas planer är sedan underlag för en plan som EU tar fram för hela det europeiska stamnätet.

Svenska kraftnät är Sveriges stamnätsoperatör och har tagit fram en tioårsplan som vi kallar "Nätutvecklingsplan". Den beskriver planerade projekt under tioårsperioden 2016 – 2025 och kommer att uppdateras vartannat år.

Nätutveckl­ingsplan 2016 - 2025

Samhällsutvecklingen och det allt större beroendet av el förutsätter ett robust och driftsäkert stamnät. Höga energipolitiska ambitioner att reducera koldioxidutsläppen leder till omfattande utbyggnad av förnybar elproduktion och en utveckling mot en integrerad europeisk elmarknad.

Samhällets ökade elberoende innebär att toleransen mot elavbrott minskar och att långvariga elavbrott inte kan accepteras. Det ställer allt högre krav på framtidens överföringsnät. Kraven på ökad driftsäkerhet och kapacitet utgör drivkrafter för Svenska kraftnät att kraftigt öka nätinvesteringarna under kommande år. Det handlar både om att bygga nya anläggningar och att underhålla och investera i de befintliga anläggningarna.

Svenska kraftnäts investeringar låg tidigare i genomsnitt på nivån 400 miljoner kr per år. Den investeringsvolymen innebar inte några problem för Svenska kraftnäts planering, personalförsörjning eller ekonomi. Nu kan emellertid konstateras att verket är inne i en helt ny fas med investeringsnivåer på fyra till fem miljarder kr årligen.

Den kraftiga investeringsökningen understryker behovet av verkets långsiktiga planering för stamnätets utveckling. Inte minst är det viktigt för elmarknadens aktörer och för olika grupper och funktioner i samhället att få insyn i Svenska kraftnäts prioriteringsarbete.

Syftet med planen är att vara en investeringsplan för de kommande tio åren. Investeringsplanen redovisar mer detaljerat vilka projekt Svenska kraftnät avser att genomföra under tioårsperioden 2016 – 2025. Den ska också utgöra Sveriges nationella utgångspunkt i arbetet med nästa europeiska tioårsplan för nätinvesteringar.

Ladda ner nätutvecklingsplanen.

Läs mer om vårt internationella samarbete.

Granskad