Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anneberg – Skanstull

Om Anneberg–S­kanstull

Vi planerar en ny elförbindelse i tunnel från Danderyd, under de centrala delarna av Stockholm, till söder om Hammarbykanalen. Den ska bidra till att förstärka regionens elnät och är en del av flera förstärkningar som görs för att möta framtidens behov av el.

Förbindelsen ska bidra till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen

Den nya förbindelsen är en del av projekt Stockholms Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät, för att förstärka Stockholmsregionens elnät.  Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta regionens växande behov av säkra elleveranser. Anneberg-Skanstull är den andra etappen av elförbindelsen City Link, från norra till södra Stockholmsområdet.

Tillstånd för sträckningen

Efter utredning och samråd har vi ansökt om och fått tillstånd för att få bygga. Högsta Domstolen beslutade 2017 att inte bevilja prövningstillstånd i ärende gällande miljödom. Det innebär att Mark- och miljödomstolens beslut från 2016 har vunnit laga kraft. Regeringen har avslagit överklaganden om nätkoncession för en 400 kV ledning från Anneberg till Skanstull i Danderyds, Solna och Stockholms kommuner. Det innebär att Energimarknadsinspektionens tidigare beslut att meddela nätkoncession ligger fast.

Elförbindelsen planerar vi att bygga i en tunnel under de centrala delarna av Stockholm genom borrning med en tunnelborrmaskin. Tunneldrivningen utgår från station Anneberg i Danderyd. Den kommer därefter att passera under Solna och Stockholm för att avslutas vid den nya stationen Skanstull i Mårtensdal, söder om Hammarbykanalen.

Preliminär byggstart 2019

Själva tunneldrivningen beräknar vi att starta under 2020. Tidpunkten för byggstart är preliminär. Den kommer att pågå i cirka 4 år. Under den tiden byggs också ventilationsschakt längst sträckningen. Efter det sker installationer av kablar inne i tunneln. Tunnel och kablar kommer att ta totalt cirka 7 år.

Upphandling av tunnelentreprenaden pågår med tilldelning runt årsskiftet 2018/2019.

City Link

En viktig del i Stockholms Ström är den nya elförbindelsen City Link som byggs i fyra etapper. Anneberg – Skanstull utgör den andra etappen. City Link kommer att binda samman norra och södra Stockholmsområdet - från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge. När City Link är färdigbyggd kan elen matas från flera håll till Stockholmsområdet. Det säkrar elleveranserna för framtiden.

Mer information om projektet Stockholms Ström

För att veta mer om den nya nätstrukturen i Stockholm och projektet Stockholms Ström kan du besöka projektets egen webbplats  www.stockholmsstrom.net.

Granskad