Samråd och dialog

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut stamnätet lämna synpunkter. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar boende och miljön.

Samråd om sträckningsförslag

Nu bjuder vi på Svenska kraftnät in till samråd om vårt förslag på sträckningen för elförbindelsen Hansa PowerBridge. Det är det andra av två samråd, det första hölls i början av 2018. Under samrådet vill vi ha era synpunkter på den planerade elförbindelsen. Berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner, länsstyrelse, intresseorganisationer och allmänheten har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på hur den nya markkabeln ska byggas.

Läs mer om samrådsprocessen här

Ta del av samrådsunderlaget

I samrådsunderlaget presenterar vi den föreslagna sträckningen samt redogör för dess påverkan.

Du hittar samrådsunderlaget och andra dokument under sidan Dokument och kartor

Lämna dina synpunkter senast 8 mars

Skicka dina skriftliga synpunkter antingen via e-post eller via post. Vänligen skicka era synpunkter senast 8 mars 2019. Ange alltid diarienummer för att ditt yttrande ska hamna rätt.

  • E-post till registrator@svk.se. Ange diarienummer 2017/2397.
  • Post till: Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Ange diarienummer 2017/2397

Välkomna på öppet hus!

Svenska kraftnät bjuder in till öppna hus i januari och februari. På de öppna husen har ni möjlighet att träffa representanter från Svenska kraftnät och få mer information om projektet, sträckningsförlaget, det kommande arbetet och andra frågor ni funderar över.

Vi genomför öppet hus vid två tillfällen på olika orter, se tider och platser nedan. Alla som vill är välkomna på våra öppna hus. Vi planerar ingen presentation eller liknande, så det går bra att komma när som helst under tiden för det öppna huset. 

  • Torsdagen den 31 januari klockan 17.30–20 i Folkets hus i Hörby.
  • Måndagen den 4 februari klockan 17.30–20 i Folkets hus och park i Sjöbo.

Vad händer efter samrådet?

När samrådsperioden är avslutad sammanställer vi de synpunkter som har kommit in och vårt bemötande av dessa i en samrådsredogörelse. Samrådredogörelsen publiceras här på vår webbplats.

Vi väljer sedan den sträckning som vi bedömer är lämpligast och går vidare med den. Valet görs utifrån en samlad bedömning där inkomna synpunkter vägs samman med övriga värden utmed sträckningen.

I nästa steg upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, en koncessionsansökan samt en miljödomsansökan som skickas till Energimarknadsinspektionen respektive mark- och miljödomstolen. Eftersom Hansa PowerBridge är en utlandsförbindelse är det enligt ellagen regeringen som fattar beslut om tillstånd, så kallat koncessionsbeslut.

Samråd- och tillståndsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att se en beskrivning av de huvudmoment som ingår i samråds- och tillståndsprocessen.

Granskad