Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Horndal - Avesta

Om projektet

Svenska kraftnät planerar att förnya en 220 kV-ledningen mellan Horndal och Avesta. Ledningen är nära sin tekniska livslängd och behöver ersättas för att fortsatt kunna förse området med en trygg och säker elförsörjning.

Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV stamnätsledningar som har en viktig funktion för elförsörjningen ibland annat Avesta, Krylbo och Fors tätorten. Den västra ledningen behöver ersättas ut då den byggdes på 1930-talet och snart når sin tekniska livslängd. Förnyelsen innebär att en ny ledning byggs för att ersätta den gamla, som sedan rivs. Stamnätsledningen är viktig för upprätthållande av strömförsörjningen ibland annat Avesta, Krylbo och Fors tätorten. Den befintliga ledningen rivs först när den nya ledningen är tagen i drift, vilket beräknas till 2025.

Myndighetsdialog om utredningskorridorer 2019

I oktober 2018 träffade Svenska kraftnät berörda kommuner och länsstyrelser för att diskutera hur förnyelsen kan genomföras på bäst sätt för involverade parter. I juli 2019 startade den så kallade myndighetsdialog. I myndighetsdialogen presenterar Svenska kraftnät alternativa utredningskorridorer för inom vilken förnyelsen kan genomföras. Kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter kan sedan lämna yttranden, som tillsammans med andra värden ligger till grund för valet av korridor.

Samråd om sträckningsförslag 2020

När en utredningskorridor valts tas ett förslag på sträckning fram inom korridoren som vi sedan samråder om. I samrådet har förutom myndigheter även fastighetsägare, närboende och andra intressenter möjlighet att lämna yttranden. Samråd planeras under 2020.

Koncession för att bygga ledningen

När sträckningen är bestämd söker vi tillstånd, koncession, från Energimarknadsinspektionen för att få bygga ledningen enligt förslagen utförmningen. Först därefter kan ledningen börja byggas.

Vår preliminära tidplan är att ha den nya ledningen i drift till 2025 och därefter rivs den ålderstigna ledningen.

Granskad