Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Horred-Breared

Dialog och samråd

Myndighetsdialog och samråd är viktiga delar i processen för att planera en ny ledning. Syftet är att hitta sträckningen med den minsta påverkan på boende- och naturmiljöer. Den information som vi får in från berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser och andra intressenter i detta steg är väldigt värdefull för att kunna välja sträckning.

Myndighetsdialog om utredningskorridorer

I myndighetsdialogen presenterar Svenska kraftnät utredningskorridorer som identifierats genom framkomlighetstudier. Utredningskorridorer är bredare områden för vilka inom den nya ledningen kan komma att placeras.  Berörda myndigheter, som kommuner och länsstyrelser, har sedan möjligheter att lämna yttranden på utredningskorridorerna och information som kan vara relevant för det fortsatta lokaliseringsarbetet.

Den östra korridorer har valts för vidare utredning

Under november träffade Svenska kraftnät berörda myndigheter för att närmare presentera utredningskorridorerna. Utifrån yttrandena i myndighetsdialogen och andra kartlagda värden valdes sedan den östra utredningskorridoren där ledningen kan byggas parallellt med befintliga stamnätsledningar. Inom den korridoren ska ett sträckningsförslag fram för samråd.

Det innebär att den västra korridoren inte längre är aktuell att placera ledningen inom.

Samråd om sträckningsförslag

När Svenska kraftnät arbetat fram ett lämpligt sträckningsförslag presenteras det tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget skickas ut till berörda fastighetsägare, närboende, ytterligare intressenter och tillgängliggörs även för allmänheten.

Vi räknar med att skicka ut samrådsunderlaget för Horred-Breared under senare delen av 2019. Sedan startar samråd där de som vill har möjlighet att skicka in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen. När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning med sammantaget så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Informationsmöten i början av 2020

Som en del av samrådet kommer Svenska kraftnät att ha informationsmöten med fastighetsägare, närboende och andra intressenter för att berätta mer om den planerade förnyelsen. Informationsmötena planeras i början av 2020. Mer detaljerad information med datum och platser kommer tillsammans med samrådsunderlaget.

Tillståndsansökan hos Energimarknadsinspektionen

En koncessionsansökan för den valda sträckningen och det tekniska utförandet skickas sedan in till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning. Med koncessionsansökan skickas även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där förbindelsens förväntade miljöpåverkan redogörs för samt vilka åtgärder som vidtas för minska påverkan. Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen. Överklagas Ei:s beslut avgörs ärendet av regeringen.

Tillståndsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att se en sammanfattande beskrivning i bild och text av de huvudmoment som ingår i processen för att ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen (pdf,1027 kB, nytt fönster).

Granskad