Vi förnyar 400 kV-ledning mellan Hurva och Sege

Med förnyelsen av den ålderstigna ledningen ökar vi stamnätets driftsäkerhet i Malmöregionen. Ledningens koppling till såväl SydVästlänken som Baltic Cable till Tyskland gör en förnyelse nödvändig för att båda dessa förbindelser ska kunna utnyttjas maximalt.

Mer om projektet

Nytt om Hurva – Sege

Statusrapportering genomförda och kommande aktiviteter

Under sommaren och hösten har planeringen av ledningsförnyelsen gått vidare. Markundersökningarna är färdiga liksom stämplingen av skog. Nästa steg är avverkning och markarbeten under året som kommer.

Vi genomför arkeologiska undersökningar

Under maj och juni utför Svenska kraftnät arkeologiska undersökningar på fastigheter längs den befintliga ledningssträckan. Detta görs för att identifiera arkeologiska fynd så att vi kan ta hänsyn till dessa under arbetet med ledningen.

Vi undersöker markförhållanden vid stolpplatser

Svenska kraftnät undersöker markförhållanden vid stolpplatser mellan längs den planerade ledningssträckan för Hurva-Sege. Förhållandena i marken undersöks för att vi ska kunna bestämma vilken typ av stolpar och fundament som ska användas vid respektive stolpplats.

Inventeringar av naturvärden

Under juni och juli kommer inventeringar av naturvärden att utföras på fastigheter längs den befintliga ledningssträckan. Inventeringarna görs för att identifiera skyddsvärda naturvärden så att vi kan ta hänsyn till dessa i planering och utförande av ledningsförnyelsen.

Välkomna på Öppet hus 28 mars!

Den 28 mars kommer Svenska kraftnät att hålla ett öppet hus i Södra Sandby, i Killebäckskolan. Ni är då varmt välkomna att komma och prata med oss som arbetar med projektet och få svar på era frågor. Ingen presentation eller annat är inplanerat så det går lika bra att komma när som helst mellan 16.00 och 19.00.

Filstorlek
Karta med fastigheter

Karta över ledningssträckan med fastighetsgränser utmärkta

2017-03-13 30943
Milökonsekvensbeskrivning (MKB)

2008-06-12 6682

Övergripande tidplan

HändelseTidpunkt
Erhållen koncession 2016
Öppet hus i Södra Sandby 28 mars 2017
Projektering och andra förberedande arbeten 2017-2019
Markarbeten 2019
Byggstart ny ledning 2020
Rivning befintlig ledning 2020-2021
Drifttagning ny ledning 2021
Rivning av befintlig ledning vid Södra Sandby och Staffanstorp 2022