Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kallhäll – Beckomberga

Rivningsarbetet

I november 2018 inledde vi arbetet med att riva etapp 2, från Henriksdal till Kallhäll i Järfälla kommun. Rivningen omfattar en sambyggd luftledning som ägs av Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB samt tre av Vattenfall Eldistributions anslutande ledningar. Rivningen är möjlig eftersom vi strukturerar om Stockholmsregionens elnät och gör andra förstärkningar inom projektet Stockholms Ström.

Rivning av etapp 2 med anslutande ledningar

Vi beräknar att rivningen kommer att ta ca ett år och avslutas vintern 2019. Totalt ska 52 stolpar rivas och vi har anlitat AF Decom för att utföra arbetet.

Rivningen kommer att vara uppdelad i delsträckor längs med de fyra luftledningarna. Arbeten kommer att ske på flera delsträckor samtidigt.

Rivningens genomförande

På respektive delsträcka tar vi först ned linorna för att sedan montera ned stolparna. Baserat på förutsättningarna vid varje stolpe väljer vi en metod för att ta bort stolpen som ska ha så liten inverkan på omgivande miljö som möjligt. Det kan till exempel handla om förutsättningarna för att komma fram med olika typer av byggfordon. När stolparna är nedmonterade sanerar vi marken kring fundamenten, för att sedan gräva upp fundamenten. Sist återställer vi marken till samma skick som omgivande mark.

På vissa platser behöver vi röja terrängen för att komma åt att utföra arbeten. Vi försöker gå så varsamt fram som möjligt och utför dessa åtgärder i samarbete med berörda kommuner.

Arbetstider

Arbetet utförs i huvudsak måndag till lördag kl. 07-19. Störande moment som till exempel schaktning, sprängning eller allmänt bullrande verksamhet förläggs måndag till torsdag. Arbetet med att ta ned linor över järnvägen i Kallhäll samt över större vägar utförs nattetid.

Hänsyn till Görvälns naturreservat

Vi river stolpar i naturreservatet Görväln. För att minimera påverkan på friluftslivet kommer rivningsarbeten genomföras i reservatet under vardagar kl. 07-17.

Med hänsyn till naturreservatets djurliv får arbeten inte genomföras i reservatet under perioden 1 april - 1 juli.

Risk för störningar

När vi tar ned linorna mellan stolparna kan vi tillfälligt behöva stänga av vägar eller gång- och cykelbanor. Vi försöker att göra det vid tidpunkter då de inte är hårt belastade. När fundamenten grävs upp kommer vi av säkerhetsskäl att behöva göra tillfälliga avspärrningar vid vissa stolpar. Vi har nära dialog med berörda kommuner för att vi ska kunna genomföra rivningen med så liten påverkan som möjligt på framkomligheten.

Ni som bor eller har verksamhet i närheten av ledningen kommer även att märka att området trafikeras av olika sorters byggfordon.

Efterarbeten

När vi har tagit upp fundamenten behöver vi fylla igen stora håligheter i marken. Efter ett tag kan eventuella sättningar visa sig (dvs. att marken sjunker ihop) och det kommer vi att bevaka och åtgärda. Tillsammans med kommunerna gör vi först en slutbesiktning efter avslutad entreprenad och senare en efterbesiktning. Ni får gärna rapportera eventuella iakttagelser om t.ex. sättningar till oss på Svenska kraftnät.

Rivning av etapp 1

Etapp 1 sträckte sig från Henriksdal i Görvälns naturreservat i Järfälla kommun till Beckomberga stamnätsstation i Stockholms stad. Rivningen påbörjades av Linjemontage AB i april 2017. Under sommaren och hösten 2017 tog vi ned linor och totalt 31 stolpar samt grävde upp fundament. Under våren 2018 återställdes marken vid dessa platser och slutbesiktning har utförts tillsammans med berörda kommuner.

Granskad