Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Lindbacka – Östansjö

Stamnätet förstärks i Östra Svealand

Vi förstärker stamnätet i Östra Svealand med en ny ledning mellan Lindbacka och Östansjö. Ledningen behövs för att kunna ta emot ökad elproduktion från nya elförbindelser och utökad vindkraft i området.

Om projektet

Nytt om Lindbacka – Östansjö

Utskick av markupplåtelseavtal med ersättningserbjudande

Under februari skickar Svenska kraftnät ut markupplåtelseavtal (MUA) till berörda fastighetsägare. I utskicket ingår markupplåtelseavtal, värderingsprotokoll, stämplingslängder och erbjudande om ersättning. Vi planerar också att hålla ett informationsmöte i mars där vi berättar mer om innehållet i avtalet.

Koncession beviljad för Lindbacka-Östansjö!

Den 15 november fick Svenska kraftnät koncession från Energimarknadsinspektionen (Ei) för att bygga den nya ledningen Lindbacka-Östansjö. Koncessionen gäller en ny 400 kV luftledning för växelström från station Lindbacka strax väster om Örebro till station Östansjö strax väster om Hallsberg. Beslutet om koncession ger Svenska kraftnät tillstånd att bygga ledningen enligt den sträckning och utformning som anges i ansökan.

Tidplanen är uppdaterad

Tidplanen för byggnaden av den nya ledningen mellan Lindbacka och Östansjö är justerad. Vi förväntar oss ett beslut om koncession av Energimarknadsinspektionen innan årets slut. Efter erhåller koncession följer en del förberedande arbeten innan ledningen kan börja byggas. Förutsatt att koncessionsbeslutet kommer under 2017 beräknar vi byggstarten till senare delen av 2019 och drifttagning ca två år senare, 2021.

Kompletterande inventeringar i sommar

Under sommaren ska Svenska kraftnät genomföra inventeringar av naturvärden längs den planerade ledningssträckan. Inventeringarna görs för att komplettera underlaget i vår tillståndsansökan med arter och naturvärden som kan förekomma i föreslagen sträckning. Kompletteringarna görs på Energimarknadsinspektionens (Ei) begäran efter synpunkter från Länsstyrelsen.

Den preliminären byggstarten flyttas fram

Den förväntade byggstarten av Lindbacka – Östansjö har flyttats fram till våren 2018. Tidplanen är fortfaranande högst preliminär och direkt beroende av när vi får koncessionsbeslut från Energimarknadsinspektionen för den nya ledningen. Byggstarten är också beroende av att närliggande ledningsprojekt är färdigställda. Mer information utlovas när en mer definitiv tidplan kan presenteras.

Ny preliminär byggstart

Svenska kraftnät beräknar i dagsläget kunna starta byggnaden av Lindbacka - Östansjö under hösten 2017. Byggstartens beroende av att andra ledningsprojekt i området färdigställs gör att tidplanen är högst preliminär och kan förskjutas ytterligare om anslutande projekt försenas. Drifttagningen beräknas till ca 1,5 år efter byggstarten, vilket enligt den senaste tidplanen är årsskiftet 2018/2019.

Stämpling av skog och värdering av mark

Under året kommer Svenska kraftnät att påbörja arbetet med att stämpla den skog som behöver avverkas. Samtidigt värderar vi också den mark som tas i anspråk vid breddningen. Värderingen avgör vilken ersättning som ska betalas ut till skogsägaren.

Markupplåtelseavtal för nya vägar utskickade

För att förbättra framkomligheten till ledningsgatan behöver Svenska kraftnät bygga nya vägar. Även i ledningsgatan byggs vägar till stolplatserna. Ett markupplåtelseavtal skickas ut till dig som är fastighetsägare med mark som berörs av de planerade vägarna.

Vägavtal har skickats ut

När vi bygger den nya ledningen behöver Svenska kraftnät använda vägarna i området runt ledningsgatan. Vi vill därför att skriva så kallade nyttjanderättsavtal med berörda väghållare och vägföreningar. Nyttjanderättsavtalen har nu skickats ut till berörda väghållare och vägföreningar.

Fördjupade arkeologiska undersökningar

Under våren kommer vi att göra fördjupade undersökningar av några av de arkeologiska upptäckter som identifierades vid tidigare utförda forn- och kulturvärdesinventeringar. Så kallade steg 2-undersökningar kommer att genomföras för att bestämma om platserna innehåller dolda fornlämningar.

Ny tidplan kommer inom kort

Den nuvarande tidplanen för Lindbacka – Östansjö håller på att arbetas om. Förskjutningar i andra projekt som Lindbacka – Östansjö är beroende av gör att vi kommer att skjuta upp byggstarten. När den nya tidplanen är fastslagen kommer vi informera om detta på webben och via utskick av Nytt om.

Markundersökningar fram till sommaren

Efter årsskiftet 2015 inleddes undersökningarna av markförhållandena vid stolpplatserna. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren. Med hjälp av en borrbandvagn görs ett antal provborrhål vid respektive stolpplats för att närmare undersöka förhållandena i marken. Utifrån resultatet från undersökningarna avgörs sedan vilken typ av stolpar och fundament som ska användas på respektive plats.  

Nytt Projektnytt inför markundersökning

Förberedelserna för att bygga den nya ledningen mellan Lindbacka och Östansjö löper på enligt planerna. Under sommaren har inmätningar genomförts längs ledningssträckan. Det innebär att avstånd och höjdskillnader i terrängen har mätts för att skapa en god överblick av området.

Det händer i Lindbacka – Östansjö

Förberedelserna inför byggnationen av den planerade 400 kV-ledningen mellan Lindbacka och Östansjö är i full gång. ÅF som har anlitats av Svenska kraftnät för att utföra projekteringen har under sommaren börjat göra inmätningar av landområdet.

Nytt Projektnytt inför projektering

Det tredje numret av Projektnytt för Lindbacka – Östansjö ges ut i samband med att projektering av ledningssträckan inleds. Det innebär att Svenska kraftnät och anlitade entreprenörer kommer att börja genomföra markundersökningar ute i fält.

Vad händer i projekt Lindbacka – Östansjö?

Just nu är Svenska kraftnät inne i slutfasen för att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen som är en viktig del av ansökan om tillstånd att bygga ledningen. Bland annat detaljstuderar vi kartor för att anpassa ledningsdragningen till omgivningens förutsättningar.

Projektnytt nr 1

Läs första nyhetsbladet om Lindbacka – Östansjö.

Samråd om miljökonsekvensbeskrivning

Svenska kraftnät har bjudit in till samråd enligt miljöbalken 6:4, om den planerade kraftledningen Lindbacka – Östansjö mellan Örebro kommun och Hallsbergs kommun.

Samråd om förstudie

Samråd om förstudie 2011-05-12 Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt miljöbalken 6:4, om en planerad kraftledning mellan Örebro kommun och Hallsbergs kommun. Den förstudie som har genomförts samt de föreslagna ledningsstråken kommer att presenteras vid ett samrådsmöte i Kumla den 24 maj 2011.

Skogsavverkning inleds efter årsskiftet

Förberedelserna inför byggnationen av ledningen fortsätter under hösten med kompletterande projekteringar. Efter årsskiftet avverkas stämplad skog för att bredda ledningsgatan. Avverkningarbetet anpassas i tid till när det är köld och mindre risk för körskador.

Välkomna på informationsmöte 7 mars!

Onsdagen den 7 mars håller Svenska kraftnät ett lokalt informationsmöte i Kumla kommun där vi informerar om markupplåtelseavtalet, de principer som styr ersättningarna och de arbeten som planeras i området när vi nu har koncession. Ni är då välkomna att träffa oss som arbetar i projektet och få svar på era frågor.

Fakta om Lindbacka – Östansjö

Ledningen byggs mellan station Lindbacka, väster om Örebro och station Östansjö, utanför Hallsberg. Den kommer till största delen att byggas i samma sträcka där det idag går en 220 kV-ledning. Undantaget är kortare sträckor i respektive ända, där ledningen byggs i ny mark. 220 kV-ledningen kommer att rivas.

Längd: ca 27 km
Antal stolpar: 94 stycken
Höjd: ca 25 meter
Avstånd mellan stolparna: drygt 300 meter
Teknik: 400 kV luftledning för växelström

Tidplan

Nu när vi har koncession för ledningen kan tidplanen anges med större precision. Planeringen inför byggstarten fortsätter med kompletterande projekteringar under 2018. Därefter upphandlas entreprenör för markarbeten och byggnationen av ledningen. Den befintliga ledningen rivs under senare delen av 2019. Därefter startar byggnationen av den nya ledningen med markarbeten, stolpmontering och lindragning. Arbetet beräknas sedan pågå i ungefär 1,5 år innan ledningen är färdigbyggd och kan tas i drift 2021.Eventuella justeringar av tidplanen kommer att uppdateras här på webbplatsen.

Händelse Tidpunkt
Ansökan om koncession 2013
Koncession från Energimarknadsinspektionen November 2017
Kompletterande projektering 2018
Upphandling entreprenör Våren 2019
Avverkning skog Tidig vinter 2019
Rivning 220 kV-ledning Hösten 2019
Markarbeten Hösten 2019
Montering 400 kV-ledning 2020
Drifttagning Hösten 2021

Bilder