Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Messaure - Keminmaa

Samråd och dialog

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut stamnätet lämna synpunkter. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar boende och miljön.

Utifrån nätanalyser, samhällsekonomiska kalkyler, tekniska förstudier och andra bedömningar fattar Svenska kraftnät beslut om att en ny förbindels ska förstärka stamnätet mellan två punkter. Sedan inleds ett omfattande arbete för att lokalisera den sträckning som sammantaget påverkar omgivningen minst. Arbetet görs i flera steg, i dialog med berörda parter och utifrån en sammanvägning av en rad olika värden och intressen.

Först gör en framkomlighetstudie för att identifiera potentilla utredningskorridorer, bredare områden för vilka inom den nya förbindelsen kan placeras. Därefter görs utredningar och kartläggningar av värden som boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden som är avgörande för förbindelsens placering. I detta skede för Svenska kraftnät dialog med berörda kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande särintressen, som Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

Förutom dialogen med kommuner, länsstyrselser och intresseorganisationer finns övergripande informationen som i detta skede är behövs för att välja utredningskorridor och identifiera ett lämpligt sträckningsförslag inhämtas från register, applikationer och andra sammaställningar.

När Svenska kraftnät och berörda myndigheter arbetet fram ett lämpligt sträckningsförslag utifrån tillgänglig information presenteras förslaget och bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag. Samrådunderlaget skickas ut till berörda fastighetsägare, närboende, ytterligare intressenter och tillgängliggörs även för övriga att ta del av. Sedan startar samråd där de som vill har möjlighet att skicka in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen. När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttrandena. Tillsammans med tidigare identifierade värden utgör de inkomna yttrandena ett beslutsunderlag för det slutgiltiga valet av sträckning.

En koncessionsansökan för den valda sträckningen och tekniska utförande skickas sedan in till Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning. Med koncessionsansökan skickas även en Miljökonsekvensbeskrivning, där förbindelsens förväntade miljöpåverkan redogörs för samt vilka åtgärder som vidtas för minska påverkan. Under Energimarknadsinspektionens handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen. Överklagas Energimarknadsinspektionens beslut avgörs ärendet av regeringen.

Granskad