Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Midskog

Vi flyttar och förnyar stamnätsstationen Midskog

Svenska kraftnät planerar att flytta och förnya stamnätsstationen Midskog då den har uppnått sin tekniska livslängd och behöver moderniseras. Vid flytten av stationen anpassar vi den även för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området.

Om projektet

Stamnätsstationen Midskog ska förnyas då den har uppnått sin tekniska livslängd. Av arbetsmiljöskäl kommer den nya stationen att byggas cirka 1 km söder om det befintliga stationsområdet.

Projektet är ett samarbete med Jämtkraft Elnät AB som har en regionnätsstation direkt i anslutning till stamnätsstationen. Även Jämtkrafts station kommer att flyttas till det nya stationsområdet.

Eftersom förnyelsen av Midskog är ett omfattande projekt delas Svenska kraftnäts del av projektet upp i två entreprenader. Stationsentreprenaden omfattar det nya stationsområdet och ledningsentreprenaden omfattar de ledningsändringar som krävs för att den nya stationen ska kunna kopplas ihop med stamnätet.

Projekt Midskog tar ytterligare ett steg framåt

Det pågår markförberedelser för den nya stamnätsstationen i Midskog. Nu tar projektet ännu ett steg framåt och skickar ut upphandlingsunderlag för ledningsåtgärder till prekvalificierade entreprenörer.

Fortsatt anläggningsarbete i Midskog

Förberedelser för den nya stamnätsstationen i Midskog pågår. Entreprenören finns på plats med personal och fordon. Träd har avverkats, sly röjts och det finns en ny tillfartsväg till området. Det schaktas också sten för att anlägga grunden till den nya stationen.

Nu bygger vi den nya stationen

Upphandlingen av stationsentreprenaden är avslutad. Under våren och sommaren börjar vår entreprenör Eitech Electro AB arbetet med att bygga den nya stationen.

Vi har ansökt om koncession

Efter att ha genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning har vi skickat in ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen för ledningsåtgärder i projekt Midskog.

Dags för samråd

Vi påbörjar nu samrådsprocessen för projektet Midskog. Du är välkommen att lämna dina synpunkter till oss senast den 27 maj.

Vi vill teckna avtal med fastighetsägare

För att beträda marken som ska undersökas vill vi gärna ha fastighetsägarens tillstånd. Under våren kommer Svenska kraftnät därför att skicka ut avtal och medföljande informationsbrev till berörda markägare om medgivande om förundersökning.

Undersöka markförhållanden inför flytt av ledningar

Då vi flyttar stationen behöver vi även flytta med de ledningar som är anslutna till den. En viktig del i arbetet med att komma fram till vart vi ska flytta ledningarna är att kartlägga natur- och kulturvärden samt markförhållanden i området.

Den nya stationen Midskog

Svenska kraftnäts stamnätsstation Midskog är av en äldre typ. Den behöver nu förnyas för att klara framtidens krav på person- och driftsäkerhet och för att kunna ta emot ny vindkraft som planeras i området.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd  2016
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen Hösten 2016
Byggstart för stationen Maj 2017
Beslut om tillstånd Hösten 2018
Preliminär byggstart för ledningsåtgärder Hösten 2018
Planerad drifttagning 2020

  

Granskad