Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Skriftliga samråd om vattenve­rksamhet

Nu bjuder Svenska kraftnät in till två skriftliga samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Dels ett samråd om planerad vattenverksamhet vid stationsområdet inom fastigheten Rismåla 2:61. Dels ett samråd som är en komplettering av tidigare genomfört samråd, och som avser vattenverksamhet för den planerade förbindelsens markkabeldel.

Hösten 2011 planerar Svenska kraftnät att ansöka om miljödom (vattenverksamhet) för elförbindelsen NordBalts markkabeldel. Ansökan kommer att lämnas in till Miljödomstolen.

Inför ansökningen vill vi informera och samråda med berörda som kan ha synpunkter. De synpunkter som inkommer under samrådstiden beaktas vid upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som enligt lagstiftning ska bifogas ansökan om vattenverksamhet. Alla synpunkter är viktiga för Svenska kraftnäts fortsatta utredningsarbete. 

I vänstermenyn finns samrådsunderlagen publicerade under "Samråds -och tillståndsprocessen". Måndagen 18 april skickades underlagen ut till sammanlagt 130 fastighetsägare och ca 90 myndigheter, intresseorganisationer med flera.

Välkommen att lämna synpunkter på underlagen senast den 14 juni 2011 till:

Svenska kraftnät Att. Marie Lindh Box 1200 172 24 Sundbyberg

Alternativt per e-post till: registrator@svk.se.

Brev med synpunkter på markkabeldelens planerade vattenverksamhet märks med dnr 2011/319. Brev med synpunkter på vattenverksamheten vid stationsområdet inom fastigheten Rismåla 2:61 märks med dnr 2011/320. Observera att de två samråden har olika diarienummer.