Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Tillstånd för vattenve­rksamhet inom stationsområdet i Nybro

Mark- och miljödomstolen lämnade måndagen 10 september, enligt 11 kap. miljöbalken, Svenska kraftnät tillstånd till att bedriva vattenverksamhet i samband med uppförandet av ett växelströmsställverk och en omriktarstation inom fastigheten Rismåla 2:61 i Nybro kommun.

Att bygga i vattenområden och leda bort grundvatten kräver tillstånd för vattenverksamhet. Tillståndet gäller en tillfällig grundvattensänkning under byggskedet för stationsområdet, omledning av ett befintligt vattendrag inom stationsområdet och ersättning av befintliga markavvattningsdiken med nya terrängdiken.

Karta över fastigheten Rismåla 2:61

Detta var den första av tre ansökningar om vattenverksamhet inom projektet NordBalt. De övriga ansökningarna gäller vattenverksamhet för:

  • sjökabeldelen inom svenskt territorialvatten (ansökan skickad till Mark- och miljödomstolen i juni 2012)
  • markkabeldelen mellan stationen och kusten (ansökan skickas in i oktober 2012).

Till ansökningarna bifogas miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).