Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nybro – Hemsjö

Stamnätet stärks mellan Nybro och Hemsjö

Med en ny luftledning mellan Nybro och Hemsjö ser vi till att stamnätet förblir driftsäkert framöver när transporten av el genom sydöstra Sverige ökar.

Om projektet

Nytt om Nybro – Hemsjö

Koncessionsbeslut överklagas till Regeringen

Svenska kraftnät har överklagat Energimarknadsinspektionens beslut om att avslå koncessionsansökningarna för de planerade stamnätsledningarna Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö. Överklagan skickades in 25 september med en önskan om uppskov till 29 november för komplettering av underlag.

Besked om koncessionsans­ökningar Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att avslå koncessionsansökningarna för luftledningarna mellan Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö med hänvisning till att underlaget inte är tillräckligt utförligt. Svenska kraftnät delar inte Ei:s bedömning.

Koncessionsbeslut flyttas fram till hösten 2019

Det blir inget koncessionsbeslut från Energimarknadsinspektionen (Ei) innan sommaren som tidigare var kommunicerat. Beslutet är istället planerat att meddelas under hösten 2019. Mer information om tidplanen för projektet kommer när det finns ett koncessionsbeslutet att förhålla sig till.

Koncessionsbeslut flyttas fram till våren 2019

När Svenska kraftnät i juni 2017 skickade in koncessionsansökan var tidplanen att Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut skulle kunna i december 2018. Det är nu framskjutet och beslutet beräknas istället komma under våren 2019.

Markunders­ökningar startar under maj

Planeringen av den nya ledningen mellan Nybro och Hemsjö. fortsätter med markundersökningar under våren. Vid markundersökningar görs noggrannare undersökningar av markförhållandena vid stolpplatserna för att avgöra vilka fundament respektive stolptyper som ska användas.

Detaljunders­ökningar inleds under november

Med koncessionsansökan inskickad fortsätter planeringen av den nya ledningen med detaljundersökningar längs ledningssträckan. Undersökningarna startar i november och innebär att vi granskar terrängen och mäter in omgivningen för att hitta lämpliga placeringar av raklinjestolparna.

Energimarknadsinsp­ektionen påbörjar handläggning om tillstånd

Den 10 juli mottog Energimarknadsinspektionen (Ei) formellt vår koncessionsansökan för en ny ledning mellan Nybro och Hemsjö. Det innebär att handläggningen av ärendet nu kommer att påbörjas. Med anledning av vissa skrivelser i media vill vi förtydliga att inget beslut om tillstånd eller godkännande av ledningen har fattats, ett sådant väntas först under 2018. Ansökan har enbart formellt accepterats och Ei kan därmed påbörja hanteringen av ärendet.

Inmätningar med helikopter under juli

I juli kommer vi att flyga över området längs den planerade ledningssträckan för att undersöka terrängen och den närliggande omgivningen. Undersökningar görs med helikopter för att samla in relevant information om befintliga ledningar i området, terrängens beskaffenhet och annat som kan vara av värde för den fortsatta planeringen av ledningen mellan Nybro och Hemsjö.

Några rader från projektledaren om koncession­sansökan

– Med koncessionsansökan inskickad till Energimarknadsinspektionen är samrådet till ända efter drygt tre års tid. Jag vill verkligen tacka för ert stora engagemang och alla värdefulla synpunkter vi har fått in. De har haft en stor betydelse för det sträckningsförslag som vi nu söker tillstånd för.

Vad händer från tillståndsansö­kan till att ledningen kan byggas?

Från att koncessionsansökan skickas in tills ledningen kan byggas ska flera arbetsmoment utföras och nödvändiga avtal och tillstånd ordnas. Närmast ska mer detaljerade undersökningar göras längs den valda sträckningen. Skog som måste avverkas för ledningsgatan ska stämplas och värderas. När vi väl fått koncessionstillstånd skriver vi markupplåtelseavtal med fastighetsägare och söker ledningsrätt hos lantmäteriet.

Koncession­­sansökan är inskickad

Den 19 juni skickades koncessionsansökan för den föreslagna ledningssträckan mellan Nybro och Hemsjö in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei kommer nu att handlägga ärendet och fattar sedan beslut om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Svenska kraftnät lyssnade till lokala upplevelser av planerad ledning i Nybro

Svenska kraftnät deltog vid en hearing i Nybro med anledning av den planerade nya kraftledningen på östkusten i juni. Den direkta dialogen med berörda markägare och närboende är en viktig del i arbetet med att samla in synpunkter inför ansökan om att bygga ledningen, som inom kort lämnas in.

Samrådsred­ogörelse finns nu tillgänglig på webben

Nu finns samrådsredogörelsen för de kompletterande samråden publicerad på webben. I redogörelsen beskriver vi samråden, de inkomna yttrandena och våra kommentarer på dessa. Vi tackar er för alla värdefulla synpunkter, de har varit viktiga bidrag till valda sträckningar.

Val av sträckningar i kompletterande samråd

De kompletterande samråden för delsträckor i Nybro – Hemsjö är nu avslutade. Vi tackar för alla yttranden vi har fått in. Efter att ha övervägt inkomna synpunkter tillsammans med andra värden har Svenska kraftnät nu valt sträckningsalternativ att arbeta vidare med.

Utstakning av vinkelstolpar under hösten

Under hösten kommer Svenska kraftnät att bestämma placeringar av vinkelstolpar. Med start i oktober undersöker vi terrängen vid de planerade vinkelplatserna och sätter ut stakkäppar för att markera stolparnas placeringar.

Inventeringar av natur- och kulturvärden i sommar

Med början i april kommer vi att göra förundersökningar i form av inventeringar av natur- och kulturvärden på fastigheter längs den planerade ledningssträckan mellan Nybro och Hemsjö.

Information från vägmöten

I januari genomförde Svenska kraftnät öppna hus där vi informerade om hur vi önskar att använda vägar när vi projekterar och bygger den nya ledningen mellan Nybro och Hemsjö. För er som inte kunde närvara sammanfattar vi här den viktigaste informationen från mötena.

Nu är samrådsredogörelsen publicerad

Nu är samrådsredogörelsen för det andra samrådet i Nybro – Hemsjö färdigställd och publicerad på webbplatsen. I samrådsredogörelsen sammanfattar vi inkomna yttranden och Svenska kraftnäts svar på dessa, samt våra kommentarer till ofta förekommande synpunkter.

Välkommen till öppet hus om tillfartsvägar

I januari kommer vi att genomföra öppna hus om hur vi planerar att använda befintliga vägar under projektering och byggnation av den nya ledningen. För att kunna använda vägarna vill vi teckna nyttjanderättsavtal med berörda väghållare och fastighetsägare. Öppet hus är ett tillfälle för dig att träffa oss från Svenska kraftnät och ställa dina frågor om vägar och vägavtal. Alla som vill komma till ett öppet hus är varmt välkomna.

Inmätningar vid stationerna Nybro och Hemsjö

Under perioden oktober till december kommer vi att göra inmätningar kring stationerna Nybro och Hemsjö. Berörda fastighetsägare har fått brev om att inventeringarna startar.

Inventering av tillfartsvägar från vecka 25

Vi behöver inventera de vägar som ligger i anslutning till den planerade luftledningssträckan. Inventeringen påbörjas vecka 25 och kommer att ske okulärt – inga markeringar eller åtgärder kommer att göras i fält vid inventeringen.

Ändrad tidplan för projektet

Det är Energimarknadsinspektionen som ger tillstånd till Svenska kraftnät att bygga nya kraftledningar. Att få tillstånd för att bygga en kraftledning är en omfattande process. Det är också en lång process att få tillträ...

Vi har sökt förundersökningstillstånd hos länsstyrelsen

För att kunna göra markinventeringar behöver vi ha fastighetsägarens tillstånd att beträda marken. Till berörda fastighetsägare har vi tidigare skickat en blankett om medgivande om förundersökning (MFÖ). För de fastighet...

Våra kontaktpersoner hjälper dig

En viktig uppgift som våra kontaktpersoner har är att hjälpa dig som fastighetsägare att framföra dina synpunkter och önskemål. En annan uppgift är att medverka till att utredningar görs och att hänsyn tas till fastighet...

Samråd om utbyggnadsförslag avslutat

Det andra samrådet för Nybro - Hemsjö avslutades den 30 april. Nu påbörjas arbetet med att ta fram en samrådsredogörelse, som beräknas vara klar före årsskiftet.

Nytt samråd för Nybro – Hemsjö

Nu är det dags för ett nytt samråd för Ekhyddan – Nybro – Hemsjö. Samrådet pågår från den 9 februari till den 30 april 2015 och du är välkommen att lämna dina synpunkter.

Samrådsredogörelse klar

Samrådsredogörelsen för den kraftledning som Svenska kraftnät planerar från Nybro i Nybro kommun till Hemsjö i Olofströms kommun är nu klar.

Dags för samråd i södra Sverige

I juni håller Svenska kraftnät öppet hus om två nya planerade elförbindelser i södra Sverige. Ledningarna planeras gå mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun respektive Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun.

<p>Byggnationen är planerad att starta 2020.</p>

Fakta om Nybro – Hemsjö

Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning mellan Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun. För att minska risken för strömavbrott i regionen, vid ett fel i stamnätet, behöver stamnätet för el byggas ut. Ledningen blir ca 90 km.

Svenska kraftnät planerar också en ledning mellan Ekhyddan och Nybro.

Project of Common Interest (PCI)

Projektet är av EU klassat som ett projekt av gemensamt intresse
 - Projects of Common Interest (PCI). Det innebär att projektets genomförande har en särskild viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning.

Mer om PCI-projekt:

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd om flera utredningsområden 2014
Samråd om utbyggnadsförslag 2015
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen Juni 2017
Beslut om tillstånd Hösten 2019
Planerad byggstart 2020
Planerad drifttagning 2023