Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Stamnätet förstärks mellan Sigtuna och Sollentuna

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan stamnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Alternativ sträckning förbi Brista industriområde

Då det finns utmaningar att passera med den nya ledningen i nuvarande ledningsgata genom Brista industriområde i Sigtuna pågår utredningar för att se alternativa möjligheter till var ledningen kan byggas.

Tidigare vald utredningskorridor kräver ytterligare undersökningar

I början av 2018 informerade vi om en vald utredningskorridor där fortsatt planering av ledningens detaljerade sträckning skulle genomföras. Förprojekteringen av denna korridor längs en befintlig kraftledningsgata visade dock på tekniska svårigheter i området kring Arlanda flygplats. Därför pågår nu ytterligare utredningar inom denna korridor.

Inventeringar av naturvärden och kulturmiljö

Nu fortsätter arbetet med att hitta en lämplig sträckning inom den valda utredningskorridoren. Inventeringar av naturvärden och kulturmiljö är en del i det arbetet för att få en bra uppfattning om de värden vi ska ta hänsyn till inom utredningsområdet.

Samrådsredogörelsen klar i september

Det första samrådet med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen, övriga myndigheter och intresseorganisationer är avslutat. Just nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in. Svenska kraftnäts kommentarer på dessa finns med i den samrådsredogörelse som färdigställs och publiceras på Svenska kraftnäts webbplats i september. Det innebär att du som lämnat en synpunkt inte kommer att få ett enskilt svar via brev eller e-post.

Fortsatt utredning efter avslutat samråd om flera utredningskorridorer

Som en del av samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet hade vi öppna hus i mars för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på alternativa utredningskorridorer. Nu när det första samrådet är avslutat fortsätter vi vår utredning för att välja en korridor att gå vidare med.

Välkommen till öppet hus

I mars håller vi öppet hus vid två tillfällen för att svara på dina frågor om den planerade elförbindelsen. Vi finns på plats mellan kl. 17–20.

Samråd om flera utredningskorridorer

I februari inleder vi samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på den planerade elförbindelsen. I detta skede informerar vi om flera utredningskorridorer och hur dessa kan påverka omgivningen.

<p>Preliminär byggstart är i dagsläget 2023. Tid för byggstart är beroende av när koncession meddelas.</p>

Fakta om Odensala–Överby

Sträcka: station Odensala i Sigtuna – station Överby i Sollentuna

Berörda kommuner: Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Längd utredningsområde: cirka 24–28 km

Teknik: växelström, 400 kV

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av stamnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet.  Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Granskad