Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Samråd och dialog

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar landskapsbild, boendemiljö, friluftsliv, natur- och kulturmiljö.

Samråd om flera utredningskorridorer

Vi har studerat framkomligheten för den nya elförbindelsen och utrett flera områden för var den kan byggas, så kallade utredningskorridorer. I februari 2017 inledde vi samrådsprocessen för att informera om våra planer och ta emot yttranden på den planerade elförbindelsen. Samrådet skedde med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen och övriga myndigheter, aktörer och intresseorganisationer. Under samrådstiden hade även allmänheten möjlighet att lämna information och yttranden.

Efter samrådet sammanställde vi samtliga skriftliga yttranden som kom in till oss under samrådstiden, samt våra kommentarer, i en samrådsredogörelse. I samband med att vi skickade samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen publicerades den även här på webben.

I början av 2018 valde vi en av dessa korridorer där fortsatt planering av ledningens detaljerade sträckning därefter påbörjades.

Samråd om ett sträckningsförslag

Nu pågår en fördjupad utredning i vald korridor på grund av tekniska svårigheter i området kring Arlanda flygplats. Vi genomför även undersökningar i en tillkommande utredningskorridor mellan Skoby och Norrsunda i Sigtuna kommun då vi ser utmaningar med framkomligheten i Brista industriområde.

Om utredningen visar på att tidigare vald korridor är framkomlig har vi avsikt att presentera ett sträckningsförslag inom den att samråda om under hösten 2019.

Genom samrådet vill vi få mer detaljerad information från myndigheter, kommuner, berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter som påverkar ledningens slutgiltiga placering. Inför samrådet tar vi fram ett samrådsunderlag där sträckningsförslaget presenteras och som blir tillgängligt för berörda och allmänhet att ta del av. Under samrådstiden kommer vi även att bjuda in till öppna hus för att svara på frågor.

Granskad