Frågor och svar


16 frågor inom Alla frågor

 • Vad är Örby – Snösätra?

  Svar

  Det är en ny kabelförbindelse som vi planerar i södra Stockholm för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv elförsörjning. Örby–Snösätra är en av många förstärkningar som vi gör inom ... Läs mer
 • Varför behövs den nya elförbindelsen?

  Svar

  Eftersom Stockholmsregionens elberoende ökar behöver elnätet förstärkas och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Örby–Snösätra är en av många förstärkningar som bidrar till detta.
 • Hur kommer närboende att påverkas av bygget av elförbindelsen mellan Örby och Snösätra?

  Svar

  Det beror på vilket arbete vi utför och var du bor i förhållande till byggarbetena. Tunga transporter, vägar som inte är framkomliga under byggtiden, sprängningar och buller är exempel på saker som kan vara besväran... Läs mer
 • När börjar ni bygga elförbindelsen mellan Örby och Snösätra?

  Svar

  Preliminär byggstart är 2019. Tidsplanen är bland annat beroende av när koncession (tillstånd) meddelas.
 • Var ska Örby – Snösätra byggas?

  Svar

  Sträckningsförslaget innebär att elförbindelsen byggs med kablar i marken som i huvudsak följer Örbyleden söderut till Högdalens industriområde. Norr om industriområdet viker förbindelsen västerut och följer gång- o... Läs mer
 • Hur vet ni var i Sverige ni behöver bygga ut?

  Svar

  Vi analyserar löpande hur elmarknaden och överföringsbehovetbehöver utvecklas. Nätet kan exempelvis behöva förstärkas till eller i ettvisst område där vi ser att elförbrukningen kommer att öka. Vi kan också behövaby... Läs mer
 • Hur ser processen ut för att välja sträckning?

  Svar

  Vi arbetar för att placera en ny ledning där den sammantaget får så liten påverkan som möjligt. Vår strävan är att alltid ta så stor hänsyn som möjligt till boendemiljöer, natur- och kulturvärden etc. Samtidigt måst... Läs mer
 • Hur väljer ni sträckning för en ny elförbindelse?

  Svar

  Vi gör en samlad bedömning och väljer den sträckning som sammantaget ger minst negativ påverkan på boendemiljöer och natur- och kulturmiljövärden. Det innebär att vi kan välja en sträckning som ger stor negativ påve... Läs mer
 • Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

  Svar

  Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad koncession, för ledningen till Energimarknadsinspek... Läs mer
 • Vilka beslutar om tillstånd?

  Svar

  Vi ansöker om tillstånd, så kallad koncession, för att bygga nya elförbindelser i stamnätet till Energimarknadsinspektionen. Som underlag lämnar vi in en koncessionsansökan samt en miljökonsekvensbeskrivning. I viss... Läs mer
Granskad