Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Öresunds­kablarna

Utbyte av kablar till Danmark

Svenska kraftnät planerar att byta ut den södra av de två sjökabelförbindelserna för 400 kV mellan Skåne och Själland. Förbindelsen är viktig för elförsörjningen i både Sverige och Danmark under såväl normala som ansträngda förhållanden.

Om projektet

Nytt om Öresundskablarna

Stenåldersgrav funnen utanför station Kristinelund

Under sommarens arkeologiska undersökningar för utbytet av Öresundkablarna påträffades en gravplats från förhistorisk tid. Fyndet hittades vid en redan känd boplats som inte hade grävts i tidigare. Den gamla boplatsen ligger på en strandvall norr om Helsingborg, mellan Domsten och Viken.

Testningar av spolverktyget i början av juli

I juli görs tester inför spolningen av kabeln. Testerna görs i syfta att kunna finjustera spolverktygets inställningar, utvärdera metodiken och säkerställa att kablarna kan skyddas väl genom nedspolning. Testerna är planerade att utföras den 5 juli 2019, men det kan ändras beroende på vädret.

Sjömätningar i april och maj

Inför entreprenaden 2020 behöver sjömätningar utföras med start 28 april 2019 för att i detalj studera och bekräfta bottenförutsättningarna på planerad sträcka, lokalisera eventuella hinder och oexploderad ammunition i arbetsområdet för förläggningen.

Entreprenaden för kabelbytet upphandlad

Nu är upphandlingen avslutat för bytet av öresundkablarna. Tilldelningen av entreprenaden gick till ett konsortium bestående av NKT HV Cables AB och VBMS B.V.

Utbytet av Öresundskablarna skjuts upp till 2020

Svenska kraftnät skjuter upp genomförande av utbytet av Öresundskablarna med två år. Enligt tidigare tidplan skulle utbyttet inledas under våren 2018. Anledningen till förskjutningen är att upphandlingen av entreprenör för att utföra arbetet överklagats och Förvaltningsrätten har beslutat att Svenska kraftnät ska göra om upphandlingen.

Vi har tagit officiellt investeringsbeslut

Idag tog vår styrelse det officiella beslutet att vi på Svenska kraftnät investerar i förnyelsen av den äldre delen av Öresundskablarna. Växelströmsförbindelsen med Själland är vital för den nordiska elmarknaden.

Tillstånd för vattenverksamhet

Mark- och miljödomstolen i Växjö gav idag Svenska kraftnät tillstånd att genomföra det planerade utbytet av Öresundskablarna för 400 kV mellan Skåne och Själland i Danmark.

Nu har vi ansökt om tillstånd för utbytet

Svenska kraftnät ansökte i förra veckan om tillstånd att byta ut det södra och äldsta av två kabelförband för 400 kV mellan Skåne och Själland. Ansökan skickades till Mark- och miljödomstolen och gäller vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (1998:808).

Mark- och bottenundersökningar klara

I juni avslutades mark- och bottenundersökningarna inför bytet av 400 kV-kablarna mellan Skåne och Själland. Utredningen har gjorts för att hitta de bästa förutsättningarna för den planerade ersättningsförbindelsen och har utförts i anslutning till befintlig sträckning. Undersökningarna har gått enligt plan och proverna är nu skickade för laboratorieanalys.

Inbjudan till samråd

Svenska kraftnät kommer att ansöka om tillstånd för byte av 400 kV-kablar mellan Skåne och Själland. Inför denna ansökan bjuder vi in till skriftligt samråd för att få in era synpunkter på våra planer.

Mark- och bottenundersökningar pågår

För att utreda förutsättningarna för den planerade ersättningsförbindelsen behöver mark- och bottenundersökningar utföras i anslutning till befintlig sträckning.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Kontrakt entreprenör Hösten 2018
Genomförande och utbyte Vår/sommar 2020