Om projektet

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan stamnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Den behövs för att förstärka Stockholmsregionens elnät för att möta framtidens behov av säkra elleveranser.

Överby–Beckomberga är en av flera förstärkningar som vi planerar i de västra delarna av Stockholm för att trygga elförsörjningen i takt med att Stockholmsregionen växer. Den planeras för 400 kV och ersätter nuvarande 220 kV-leding i Sollentuna och Stockholm och innebär en höjd kapacitet i elnätet.

Förbindelsen bidrar till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen

Överby–Beckomberga innebär att kapacitet höjs i elnätet och bidrar till att upprätthålla driftsäkerheten i elnätet, både vid normal drift och i samband med fel och underhållsarbeten. Därmed minskar risken för elavbrott i nätet. Möjligheten att göra planerade avbrott på stamnätet förbättras också utan att andra elförbindelser överbelastas.

Pågående utredning och samrådsprocess

Vi har studerat framkomligheten för den nya elförbindelsen och utrett flera områden för var den kan byggas, så kallade utredningskorridorer. Alternativen utgörs av luftledning och markkabel beroende på de geografiska förutsättningarna inom korridorerna. Vissa av alternativen innebär att vi huvudsakligen följer samma sträckning som den befintliga 220 kV-ledningen, medan andra alternativ innebär att elförbindelsen byggs i nya stråk.

I februari 2017 inledde vi samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet för att informera om våra planer och ta emot synpunkter.

Preliminär byggstart

I dagsläget beräknar vi kunna börja bygga den nya elförbindelsen tidigast 2023/2024. Tid för byggstart är beroende av när koncession (tillstånd) meddelas och när vi får andra tillstånd som behövs.

Granskad