Samråd och dialog

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse och sker i flera steg. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar landskapsbild, boendemiljö, friluftsliv, natur- och kulturmiljö.

Samrådsprocessen från 2017 fram till nu

Sedan samrådsprocessen startade har vi haft dialog med berörda kommuner, fastighetsägare och andra myndigheter och samhällsaktörer för att få information och komma ett steg längre i att kunna välja en utredningskorridor. Vi har även haft öppna hus för att svara på frågor som berörda fastighetsägare har haft. 

Ett första samråd om flera utredningskorridorer genomfördes våren 2017. De utredningar som därefter följde resulterade i att ytterligare korridorer tillkom. Detta för att vi bland annat fick in synpunkter på att det saknades alternativa utredningskorridorer för luftledning. Ytterligare nätutredningar under 2017–2018 visade även på att elförbindelsen skulle förlora en kapacitet om 700 megawatt, vilket motsvarar Malmö och Lunds samlade förbrukning, om den helt och hållet skulle byggas med markkablar. För att inte riskera driftsäkerheten fortsätter därför utredningen med utgångspunkt att bygga minst halva elförbindelsen som luftledning.

Hösten 2018 avslutades ett kompletterande samråd om dessa nya korridorer som hade tillkommit.

Samråd om ett sträckningsförslag planerar vi till hösten/vintern 2019.

 

Granskad