Stationen i Skogssäter förnyas och byggs ut

Svenska kraftnät förnyar och bygger ut stamnätsstationen Skogssäter för att säkra elförsörjningen i Västra Götaland och motverka begränsningar i elöverföringen med Norge och Danmark.

Svenska kraftnät förnyar och bygger samtidigt ut 400 kV-stationen Skogssäter, i Trollhättan kommun. Det befintliga ställverket i stationen är från 1973 och behöver ersättas då det närmar sig den tekniska livslängden. Det ålderstigna ställverket ersätts av två nya ställverk som byggs i anslutning till det befintliga stationsområdet. De nya ställverken är planerade att tas i drift 2019 respektive 2021. Därefter kan det gamla ställverket rivas våren 2022, förutsatt att allt går enligt plan.

Förnyelsen är viktig för elförsörjningen av Västra Götaland

Förnyelsen och utbygganden av stationen är nödvändig bland annat för att kunna ansluta den nya stamnätsledningen som vi sökt tillstånd att bygga mellan station Skogssäter och Stenkullen. Den nya ledningen har en viktig funktion för att trygga elförsörjningen i Västra Götaland. Den möjliggör också utbygganden av vindkraft och vidgar den flaskhals som idag begränsar importen och exporten av el mellan Sverige, Norge och Danmark.

Läs mer om Skogssäter-Stenkullen här

Liten påverkan under byggtiden

Under byggperioden kan det märkas något ökad trafik på vägar som används för transporter till och från stationsområdet. Vissa arbetsmoment kan även medföra ökade bullernivåer i närheten av stationen, bland annat kommer sprängningar att utföras. Avståndet till närliggande bostäder gör emellertid att ombyggnationen inte bör medföra någon större påverkan på omgivningen.

Tidplan

HändelseTidpunkt
Byggstart Hösten 2017
Drifttagning nytt ställverk 1 2019
Drifttagning nytt ställverk 2 2021
Beslut om tillstånd 2018
Rivning befintligt ställverk Våren 2022