Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Storfinnforsen – Midskog

Världens äldsta 400 kV-ledning byggs om

Vi planerar att bygga om ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog. Den togs i drift redan 1952 och behöver nu ersättas med en modern ledning för att kunna ta emot ny vindkraft som planeras i området.

Om projektet

Nytt om Storfinnforsen – Midskog

Förberedelser inför byggstart

Förberedelserna för att bygga den nya ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog löper på enligt plan. Undersökningarna av markförhållandena i ledningsgatan avslutades i november och nu handlar vi upp den entreprenör som ska bygga ledningen.

Skogsavverkning i ledningsgatan

I och med att vi bygger om ledningen passar vi på att avverka skog för att skapa en enhetlig bredd på ledningsgatan. Vi tar även ned träd som växer för nära den ledning som går parallellt med ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog.

Många intressanta fynd vid arkeologisk utgrävning

Sedan en boplats från stenåldern identifierats längs ledningsgatan, har vi genomfört kompletterande arkeologiska undersökningar vid Fjärdtjärnen. Utgrävningen är nu klar och flera intressanta fynd har hittats.

Arkeologiskt fynd grävs ut

Tidigare i år genomförde Svenska kraftnät på uppdrag av Jämtlands länsstyrelse kompletterande arkeologiska undersökningar vid Fjärdtjärnen. Undersökningarna visade att en identifierad stenåldersboplats, Borgavattnet 108:1, var av sådan betydelse att fyndet ska grävas ut.

Kompletterande arkeologiska undersökningar under våren

Under våren förra året gjordes en första arkeologisk undersökning för att identifiera forn- och kulturlämningar längs ledningssträckan. I nästa steg görs mer omfattande undersökningar av de arkeologiska värden som identifierats, där vi bedömer dess omfattning och hur vi ska anpassa arbetet för att undvika skador.

Stämpling av skog och värdering av mark

Ombyggnationen av ledningen innebär att vissa justeringar av ledningsgatan behöver göras. Under månadskiftet maj/juni kommer vi att påbörja arbetet med att stämpla skog som ska avverkas för att skapa en enhetlig bredd på ledningsgatan. Då värderar vi också den mark som tas i anspråk när ledningen byggs om.

Länsstyrelsen har gett oss tillstånd att bygga

Eftersom Svenska kraftnät redan har tillstånd (koncession) för att driva och underhålla ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog genomfördes i februari 2015 samråd med länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län enligt 12 kapitlet 6 § i miljöbalken. Det är ett samråd som genomförs med länsstyrelsen för åtgärder som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt men som kan komma att ändra naturmiljön. 

Markupplåtelseavtal för nya vägar

För att förbättra framkomligheten till ledningsgatan behöver vi bygga ett antal nya vägar. Ett markupplåtelseavtal kommer att skickas till markägare vars mark berörs av de planerade vägarna. Genom att underteckna ett markupplåtelseavtal godkänner du att vägen får byggas enligt bestämd sträckning på din mark. Där regleras också vilka ersättningsprinciper som ska gälla för intrång och reglering av eventuella skador.

Vägavtal har skickats ut

När vi bygger om ledningen behöver Svenska kraftnät använda vägarna i området runt ledningsgatan. Därför erbjuder Svenska kraftnät varje vägägare och väghållare att teckna ett så kallat nyttjanderättsavtal. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter samt erbjuder en ersättning för den störning det innebär att vägen används. Vi har nu skickat ut nyttjanderättsavtal till berörda vägägare och väghållare.

Projektering av ledningsträckan

Under hösten 2014 inleddes arbetet med att projektera ledningssträckan, ett arbete som beräknas pågå ungefär ett år. Då är Svenska kraftnät och projektörer ute i fält och genomför markundersökningar för att bestämma var ledningsstolparna ska placeras och vilka fundament som ska användas på respektive stolpplats.

Nu startar undersökningen av markförhållanden

Arbetet med att projektera området längs ledningssträckan mellan Storfinnforsen och Midskog fortsätter. Under februari och mars kommer Svenska kraftnät och projektören Sweco att undersöka markförhållandena vid de planerade stolplatserna.

Projektnytt inför projektering

Det andra numret av Projektnytt för Storfinnforsen-Midskog ges ut i samband med att projektering av ledningssträckan inleds i september. Det innebär att Svenska kraftnät och anlitade entreprenörer kommer att börja genomföra markundersökningar i fält. Utifrån resultatet av undersökningarna föreslås sedan var ledningsstolparna ska placeras och vilka fundament som ska användas på respektive stolpplatser.

Försenat projekt Storfinnforsen-Midskog

Som en följd av ändrade förutsättningar, en konsekvens av sommarens bränder och ändrad avbrottsplanering, kommer projektet inte att slutföras av befintlig entreprenör och därmed bli försenat minst ett år.

Stolpmontering senareläggs i projekt Storfinnforsen-Midskog

Det planerade arbetet i ledningssträckan senareläggs till följd av sommarens extrema värme och bränder. Ledningen kommer därför inte att tas ur drift och de helikoptrar som skulle ha använts för arbetet används istället för att släcka bränder i Grekland.

Montering av stolpar

Svenska kraftnät bygger om 400 kV-ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog. Det gör vi för att möta kraven på ett modernt stamnät med högre kapacitet, bättre överföringsförmåga och mindre energiförluster. Nu monteras stolpar i den nya ledningssträckningen.

Kraftledningsprojektet löper enligt plan

Svenska kraftnät bygger om 400 kV-ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog. Det sker för att möta kraven på ett starkare stamnät med högre kapacitet, bättre överföringsförmåga och mindre energiförluster.

Välkommen till öppet hus

Nu i november 2016 börjar ombyggnaden av luftledningen mellan Storfinnforsen i Sollefteå kommun och Midskog i Ragunda kommun. Inför byggstarten kommer vi att hålla ett öppet hus för att informera om projektet.

Fakta om Storfinnforsen – Midskog

Ledningen som idag går mellan Storfinnforsen i Sollefteå kommun och Midskog i Ragunda kommun rivs och ersätts av en ny ledning på sträckan. Bortsett från små undantag kommer den nya ledningen att byggas inom samma ledningsgata. Ledningsstolparna kommer i huvudsak att placeras på samma platser men med vissa justeringar.

Längd: 62 kilometer
Antal stolpar: 217
Teknik: 400 kV luftledning för växelström

Tidplan

 Händelse  Tidpunkt

Mark- och fundamentsarbeten

Vintern 2016/2017

Fortsatta mark- och fundamentsarbeten

2018

Rivning ovch byggande av ny ledning (station Storfinnforsen)

Vår/sommar 2019

Rivning och byggande av ny ledning (etapp norr)

Vår/sommar 2020

Mindre mark- och fundamentsarbeten

Höst/vinter 2020

Rivning och byggande av ny ledning (etapp söder)

Vår/sommar 2021

Den nya ledningen tas i drift

Sommaren 2021

 

Bilder